Telefonnøgle Næstved 1965

Herlufmagle (751) 87 Andersen Hans, kobmand. 85 -JcKiT IJUKlpojrtBuiJTTférlufmAfl«. (Form. for Næstved skatteråd), ft i - Chr., murermester. 222 - Søren, N&by Ornecentral, Mørkbaj, Gelsted. 176x - Lauritz, løntler, »Juelsho«. »7 - Chr., vognm, Herlufmagle. Al lastvogn«iknr*e| udføre*. Arhojdsg. Ulykkesf., Inspekto- niteti Lov nr. 8, Insp. P. Nielsen Arbejdsmandenes Arbejdsløshedsks. Herlufmagle: 109 Formand: Henry Christiansen. 207 Kasserer: Erik Petersen. 208 Raadsgaard L, lærer, Centr skolen. 179 Baunegaard Knud, gdr, HerlufUUe 89 Bllnge Karen, fru. 108 Blume Ellen, fru. 98 Bohmann Vald., landm., HerlufUUe. 175 - Johs., Herluflillc. 17 Broksø Hovedgaard (H. V. Rlegelø) 48------ Forvalteren. 100 - - - Avlskontoret. 200 1 øtk. 8 pers. klelnbus 1 » 0-8 » Mercedes 1 * H * klelnbus u/fører lloi-tre lliH lminll Vognmand . Herluftnagle . Tlf. 200 Carlsen L., lotterikoll., frk, Hcrlufl - Simon, pelst, Gelsted. Casthcrg Thom., o.læge, Søgård. Christensen EJn., gdr., Elmegården, - Inger, fru, Gelsted. • A.. hønserlcjer, Torpe. - Jenny, lærerinde, Herlufmagi«. “ Hans, mekaniker, Gelsted. - Jens. postbud, Stationsvej. - H, smedem , HerlufUUe. - H L., urmager. Oiristcnscn Chr., vognm., lule- Iwk. Al las« korsel boafwjl Christiansen EJn., bodkerm, Gelsted * Gunnar, entreprenør, Torpe. *• Eln, gdr., Pilevang, Gelsted. Christiansen Knud, gravér. Hi omst er og Kranse" - Mar, pelst., Gelsted by. - Alfred, stntshusm., ftaunstrup. - Chr., tømrerm., HerlufUUe. Hami GI - Mineralvand . Most Kontortid 7-11, lørdag lukket. Automat lak telefonsvarer udenfor kontortid. NKEf.llV ruVsLIH s: Aben mand. og onsd. kl. 16-17, tlrsd., fred og lørd. kl. 11^-12. tyr . ierulii . le ihyseih *. Aben mand., onsd. og fred. kl. 14-15, lørdag kl. 9-10. 14 Diskonfolmnken (Næstved IHs- kontohanlc) i hverdage 10-12 19u 148u 71 239 166u 188 141 237 275 190 99 58 18y 204 208 137 78u 114 6v

240

241

Herlufmagle (751)

3 & 4

ELEKTROGAARDEN SaJg og reparation El-motorer Køb-anlæg Radio-fjernsyn Oliefyr og ollekamlner Dacola og OdJn malkeanlssg Efter kontortid: OSCAR PETERSEN TLF. 4 H. AGERSTED TUF. | 149 Ellegaard Villy, salgskonsulent. 252 Engberg Sv. H , gartneriejer, Herlu< Faxe Oldepot, tlf. Næstved 7118 eller Ringsted 1004. Frandsen Jul, fhv. gdr. Frederiksen Erh., forp., Spragelae. - Chr., gdr., HerlufUUe. - Herluf Ersted. gdr., HerlufUUe - K., gdr., Caplonsgrd., Spragelse - Osvald, gdr., Gelsted. - Vald., gdr., HerlufUUe. - Torben, værkf, Hejbo. Fredhøj Jan, murerm. Frost Aa., Raltlea Fors , Stationsvej 276 32v 73u 70x 34 u 18v 6u 117 106 245 87 Gelsted Købmandshandel (Hans An­ dersen). 85 Olnmso Apotek (Håndk.uds.) (jluinso Cgeblad. tlf. Glutnso H5 ~~TTvalit 88u Greve H. J., bestyrer, Raunøtrup Frugtplantage. 20 Grynlng Dan, brygger, løjtnant. 24 Hnnndværker-, Handeln- å Land hrugshankon (Hverd, 10-12) (Herlufmagle Rank) Hansen Carl, cyki.-m'indier. ltjr - Bertha, fru, HerlufUUe. 80 - Johs., gdr.. „Bøgegaard", Herlufl “ logeb., fru, Vandværksv., Herlufn 185 - Marie, fru, gdr., Nyvang. Gelsted Brugsforening (Uddeler Henry Olsen) 198 - Anders, gdr., Torpe. 160v - Carl, gdr., Gelsted. 211 - Vagn, gdr., Oelstedgaard. 79y - Lars, gdr., Julebæk. 80 - Ludvig, gdr 228 - Erh., Herlufm. Omecentral. 28 - Axel, købmand 2^ Hannen Ejner, kobmand. 122 - W« ige, prlsT,"Gelsted. 124 - Laur., pelst., Gelsted. ™ * jy*' Pr,*t, HerlufUUe. “ v,«ro. pelst.. Gelsted *r>^ Hansen HoJIund Ove, smede- mester, BFBéiTice. ,4ftv " Hv. Aa., sneilkor, rentr.-skolen. 12

232 Jacobsen Per, murer, Herlufm. 274 - P. P, premljt., Sietskov. 7 - Henning, salgschauffør. 44 - P., smedemester, Spragelse. 150y Jakobsen Ejner, pelst, Gelsted. 138v - Em, gdr, Gelsted. 146x Jensen Helge, arbm, Gelsted. 115 Jensen Inger M.t damefrisørsa­ lon. Hårtuning. Kold perm., 75 - WtU. G, direktør, Vlborggård. 209 - Helge, forp, Gelsted. 218 - E, forvalter, Frederikseg. 216 - Matle, fru, Spragelse. 88 - Arne, gdr. Gelsted 170v - Aksel, gdr, HerlufUUe. 202 - Aksel, gdr, »Stcnagergd«, Gelsted. 64 - Carl, gdr, Krogsgaard. 8 - Gotfred, gdr. Aldersro. 10 - H Chr, fhv. gdr, Vænget. Gelsted. 53 - Svend, gdr 267 - Emst, pelst. Sølyst, Herlufmagle. 153 - H P. C, pelst, »Sølund«, Herlufm. 201 - Tage, Inspektør 195 - Martin, kontoraøs, Herlufmagle 177 - Edvard, kontrolsorterer, Gelsted. 133 - Johannes, købmd, Herluflllio 243 - Erik, kolemontor, HerlufUUe. 203 - Robert, murer, Spragelse pr. H. 76 - Ebba, ostehandler. Gelsted. 130 - Fr, fhv. pelst, Gelsted. 159 - Kaj, pelst, Raunstrup. 18Sx - L. P, fhv. pelst, Herlufmagl«. 125 - Sv, pelst, Spragclselllle. 194v » Thorkild, pelst, HerlufUUe. 193 - Aage, kommunesekr. 56 - Mart, slagterm. 98 - Aage, vognmand, Gelsted. 90 Jernbanestationen. 78v Johansen Carl, pclst, Gelsted 135u - Marius, pclst, Raunstrup. 218 Johannessen B„ værkf, Herlufm. 191 Jongberg K. I, lærer, 223 Jørgensen Sv, arbmd, Gelsted. 47 - A, kreaturhdl, Gelsted 205 - Hans Kurt, gdr, Lundegd, Gelsted 83y - Johs, gdr, Torpe. 112 - Gerda, fru, lærer, Herlufmagle. 104 - J C, maskinværksted 157 - H. Tønnes, pclst, F’ræstemarkøn. 181 - Knud, pclst, Spragelse. 178 - Poul. pclst, »Sietskov«. 154 - Poul, ealgschauf, Dana-Bryggørlet. 166 Knudsen Erik. tng, Herlufmagle. 240 - K. M. E, pens. stationsforstander. 170u Kristensen H. bogholder, Torpø. 61 Kristiansen Oluf, gdr 118 Larsen Aksel, dræningsm, Spragelse 70u - Andrea, fru, HerlufUUe. 884 - Signe, fru, HerlufUUe. 188 - Anton, gdr, HerlufUUe. 70y - Chr, gdr, HerlufUUe. 192 - Ejner, gdr, Oeleted, 94x - Ejner A, gdr, HerlufUUe. 72 - Kristen, gdr, sognerådsform, Rosbjerggaard 70v - Peter, gdr, Torpe. 161 - Vemør, gdr, HerlufUUe. 39 - H P, kreaturhdl, Gelsted 95 Larsen K. K., klaverstemmer og musiker, Gelsted. 29 - Helmer, kreaturhdl. og slagter. 81 - Svend, købmd, Spragelse B4x - Helge, møller, HerlufUUe MøUe.

TAOE HANSEN vognmand Lastvognskors«! 1-20 tons.

ftarlwe \ Tir.

GLUMSØ

2 E Loch, propr., Fredcrikseg. 216 Havs Knud. gdr, HerlufUUe 210 Helbirk Holger, kobmand, HerlufUUe. 251 Heltboc E , lærer, Gelsted. 147 Henriksen Ib, pelst, Nygaarde. 88 Herlufmagle Alderdomshjem. 28 Herlufmagle Autolakereri, 49 Helge M&nsson. Herlufmagle Bageri Vagn Nielsen. 24 Herlufmagle liank (Hverdage 10-12) saaBaøØøøsøsaAisiMMøMøMBøi 11 Herlufm. Kedel- og Beholder- fabr. A S Hovedk .1 01-881555 62 llerliifmagle Korn- M Foderstofforretning Harald Petersen HERLUFMAGLE RRO Ninna og Henry Jarobsen Erhardt Hannen Iterlufniugle Orneeentnil Tlf. 228 88 Herlufmagle-Tybjerg Kommunet Kontoret (Herlufm. Alderdomshj.) åb. mand, onsd, fred. 10-12, torsd. 16-18,30. 72 - - Sognerftdsfmd, gdr. Kr. Larsen, bolig. 193 - Komm.sekretær Aage Jensen, bol. Herlufmagle-Tybjens Sygrks. kass Carl tarsen. tlf. Tybjerg 142, Kontortid: llerliifmagle: mandag 5 »Hernye Maskinfabrikken. C. F Petersen. Nygaarde. 60 Hesøelberg O, statshusmd , Raunøtr HJommeslagtn. Holg. Andersen, Kyse Røgeri, tlf. Bregnebjerg 231. 173 Holm Henry, pelst, Torpe. 194u Jacobsen Carl. gdr. Herluflillø. 36 - Chr, gdr, Trælløse 68v - Erland, gdr, Raunstrup 60 - Niels, gdr, Torpe 15 - E, fabrikant, Spragelse. 105 228 10-12, torsdag 18-18.30. Tybjerg: fred 16-19.30.

M

725278 mm

N

O-R

20

T-V

725625

43

Rich. Hansen snedkermester Ligkistemagasin Kransehinderi

f 7*128 75! 18*

83x - Knud, forp, Torpe 140 - Jul, gdr, HerluflUle. 86 - J. P, købmd. og vognmd 48 - 8, pens. landpost.

101 Hannen V,, tomrerm. å karotin. 2 ho - Hans> Chr, vognmand. I^istkørsel. 1S4 - Svend, vognm., »Pax«, Gelsted

Made with FlippingBook - Online magazine maker