Telefonnøgle Næstved 1965

Næstved KUL & KOKS Konip. A|S, tlf. 7214 20

- Næstved KUL & KOKS Komp. AIS, tlf. 7214 20 7232201 Christensen Hans åt Søn (Abbednæs 7232211 Cementvarefabrik). 11723221 - - Svend (Abbednres Cementv.fb ) , 726393 - L., Oronæsvej 18. t 725612 - H, advokatfuldm., Klrkepl. 11. i 725432 - Har., agronom, Skellet 1. J 724671 - Emil, arbmd., PUeveJ 14. i 724417 Christensen Htrange, gartnermed­ hjælper, Pllevcj 19. 720855 Christensen Brdr.f giarme- stre, Hlngstedgade 16. 724035 - - Poul Christensen, NygaardaveJ 49 (Bol.). 724412 - - Kai Christensen, Karrebrek- vej 46. (Bol.)

Carstensen lien Mur. repr f Poul Petersens tobaksfabrik, Horsens, Melstersvej 20 720309 Carstensen Arne, statsaut lnstall., Kindheategade 24. 720381 - - montør Kaj Nlss, bol.S Hvede« vænget 3, 723441 - E., remisearb., Præstøvej 107 A. 723849 Casmose P., adjunkt, Maagevej 16. 724074 Castensklold B., fru Lindeparken 5 720820 Centralbiblioteket. 1. maj 31. aug. Udlån og læsesal 10-19 (lørd. 10- 14). 1. septbr -30. april udlån og læsesal 10-20 (lord. 10-16), Bal- tieagArden, Set. Peders Kirke­ plads. Overbibliotekar: A. Paarup Nielsen, privat: 723078. 720424 - - Børnebiblioteket. Centralsygehuset I Ntestved Hingstedgmle 61 .................. 721401 Omøtlll, til samti afd. og til Præsto amtskommunes sygeplejeskole. Besøgstid dagi. kl 16 16, sønd. till. kl, 11 12. Kontoret åbent mandag' fredag kl. 8 16. lørdng kl. 8 12 Tegnestuen, arkitekter ... 723929 Tegnestuen. Ingeniører ... 723246 Byggepladsen ...................... 723882 Tuberkuløsest at Ionen 1 Næstved, Hlngstedgade 31 (dettldl amts­ sygehus) 721906 Konsultation: mandag kl. 13-15. Vnerinatlon af børn samme dag kl, 11 11,80. 726730 ~ Børnehave, Hlngstedgade 42. (23188 Central-Trykkeriet, Rams- herred fl. 722106 »Centry« Maskinværkstedet (Herluf Olsen), Orlmstrupvcj 14 (36221 ('hangs l’ersienne-Hervlre t Trolles Ijjftf.), llavevej 36, 725221 CIIAViM Vinduespolering, Uwm> (linie n, llavevej 35. 721296 Chrldanm A/8, Krantlsvej 725502 Chris* Køreskole, Ostcrgndc HL 721313 Christen* (Irethe fru, l*ethsvej 1. pF. Christen*" ASRITCRf rØMSIRMFSTCS MA*RIH*NI0RIS|( mt 12 OB 03 tf — of 7203 23 PHofittrle/ofirr.* 720603 Fru Oda Christensen. lo?!!?? fofTPtnlnK«f Herm, Oggesen ***

728405 Børnehaven »Klldevang« (ForøtJnde Alice Christensen), Lyngstien. 720400 Børnehjemmet, Orlmstrup, Sydsjæll, Optageløeshjem. 720116 iiki I B8PMCRS BOGHAKDtl ISj vcy.Xtuif Torvestræde 13 722078 - -(KJ. Lange), bolig. 720800 Borner A., biografdir., Ny Osterg. 0. - - Snnmurbol.: Svlnoland (788) 2. »B/ft-^Vio. 724367 Børsting Bent t(Murer- og *

*

723463 - J. Lyra, arb.-konsulent, HJarnøv. 5 j 722140 - VUh., bådf,, Oodthaabs AM 13 ‘ 720974 - J. C., bestyrer, J. JensenaveJ 31. , 720099 Christensen H. P. & Son, blik- kcnslagermester, koknmgergade 13. ‘ 720099 - - Knud Christensen (bolig), Køb- magergade 13. — Sommerbolig: Enø (Karre­ bæksminde 122 y). 722866 Christensen & Rasselnberg, bllkkensl.. Faritnagsv. 27-29 | 722372 - - E. Christensen (bolig), Kindhe­ stegade 11. | 722336 ----W. Rasøelnberg (bolig), Karre- bækvtj 86 I* *® 1 * Georg Christensens Boghandel 72 00 04 Aseltorv 10 ____ Bolig: 710004 Boghandler Georg Christensen TBKtn Prokurist P. Kastrup Christen 41 730112 Prokurist J. Kastrup Christen**« bogtrykkeri, Riddergade 7. 722807 - 8v. E.. bogtr, Slagklldevej 1. 720760 - Th., bødke*\neøter. Brogade 1. 774305 - Braao J., chauff., SlagelseveJ 4. 721063 - Bont. clvillng. SlagelseveJ 57. 7246S2 - C., Cykelforr. Qrtmstrupvej 35. 720510 - Birgit, damefrisør, salon „Bølle- vue", Jernbanegade 15. 722178 - EJ. T., dir. Steen Blicherøv. 20. 725367 - Hørnh. J., driftsass Aderupv. 67. 725176 - Bønt, disponent, NorgesveJ 43. 720865 - Hans Elmer, elektrikerfmd, v. Stadion 10. 720673 -* Rob., forst., folketingstnd., Fims- markvej 17 723455 - Alice, forstanderinde, Erantisv 17. 721952 - Else-Marle, fru, Odlnsvej 12. 720244 - Gudrun, fru, Mosevej 2. 721721 - Ingeborg, fru, Amtmandsgade 7. 724849 - J., fru, Maltvej 6. 724816 - Lise, fru, Brandtsgade 20. 723629 - Math., fru, Oallemarkavøj 53. 720351 - V., fru, MolleveJ 6. 720733 - Valborg, fru Egevej 1. 725016 - Anny, frit., J. JenscnsveJ 6. 722489 - Asta, frk., Vonllnghorgvej 9. 724894 - Elna S„ frk.. Præøtøvej 99 C. 720588 - Kirstine, frk., OallemarkøveJ 55. 725909 - Maren, fhv. hest.i., Ostenfeldts- vej 14. 721663 - Carl F„ gdr. Hlngstedgade 11*. 720603 - Chr., gdr., Karrebækvej 22. 726306 - Chr. gdr. Fjordtoften 18. 720679 - Chr. P., fhv. gdr., Manøvej. 724668 — E. Bøgesø. Fredensvej 14. 722992 - Hans. gartner. Skravvrup Huae. 720279 - V. Bøgesø, gartiier, Fenømarksv. 724400 Christensen N. P.,

C

723815 - C. H., grosserer, Østergade 29. 723927 - Oert, grosserer, Orenæsvej 49. 724638 - Aage, handelsmd., Kalbyrts. 724883 - O., husejer, Aaderupvej 73. 724474 - 1. Sandahl, Ing., Fodbygårdsv. 48. 724630 - Jørg., Ingn., Kongsnæsvej 13. 722371 - Arne, Insp., Præstøvej 37 A. 725136 - Ejler, Inspekt., Vordlngborgv. 310 721306 Christensen Ove, Installatør (SydsJ. Elektroværksted), Købnmgør gndø 10. 721306 - - - efter lukketid. 723767 - Chr., Ismejeri, Fynsvej 4. 723488 - Sv. Aa., Ismejeri og brødudsalg, Rugvaenget 9. 723815 - Irene, konfekturehdl., Østerg. 29. 720909 - Robert, krcaturhandler og slag­ termester, Rlngstedgade 69. 720855 Christensen Brdr„ kunsthan­ del, Blngstcdgade l6. ~ 724035 - - Poul, Nygårdsvej 49, bolig. 724412 • - Kai. Karrebækvej 48, bolig. 723373 - H., købmd, Kalbyrlsvej il. 720282 Christensen Jørgen, kobmd, Ring* I - stø kier, lulilitiotorer 723639 - Leon Henn., mester I C.F. korpset. Rugvrenget 12 O. 723697 - H. M., montør, PrtmulaveJ 18. 722335 Christensen Viggo, tmirerm., &fa‘averuPhuM M«, 721322 Christensen Anhenhus, mn- rermester, Utogvamget é, 726045 - Kn. Rohmor, murerm., Vordlng* borgvej 301. 721984 - Svend Rømer, murerm., Møllø- gaardsvej f. Herlufsholnivej iT -"yrtTcTfrrsi^' nSISTROfe.

■ n i> 3 cc nr ^1 S *

D

11

E

f

F

JR

Iiinoleum Claudi Hansens eftf. tH. 7100 60

G

ø . 1

H

|/

*

l-l K

721801 CF-Kolonne, Mldtsjællandske. Bag Bakkerne. Omstilling til:

7 7

Sektionschef P. N. Nyegaard. Kolonnens kommandomester. - forvaltningskontor. Ingeniørkontor. (Chefen for Næstved CF-sektlon .

7 7

L

M

723383 - Mandsk s Ilf. pA CF kasernen. 723253 - .Hektlonsebef .1, O. .1. Ansbelg- Petersen, Orenæsvøj 13. 721900 (’F-kontoret, Uaadhuset Den kotmimtmle njrelpetjeneste 720030 C’afax Kaffe V. K. MadsenTl ln«k • parken 37. 720108 Cnltex Service v. E. Olsen, Itingstedgnde 167. 724726 Caltcx Service, l*otil l.udvig- -^TTfvedevaMigct éé 721000 - bolig: Rodt'hUtiVej 1. 720058 Calum E., havnef., Nrestved havn 721200 - Kaj. skibshandel, Vestre Kaj 722305 - - Bolig: Lindholmvej 11. 721192 - Mary, fru, Prmstøvej 100 C. 721182 Campingpladsen. Rolighed«vej. 722306 CAKBONA, KnintisveJ 48 50, kontor or fabrik v/ Kr. Nlof«ef^^,,,,,,"* 720124 Cnrlshcrg Depotet (Ludvig Madsen), FarimagsveJ 13. <20100 Carlsen N., bankbud, Houtnannsv. &. 724181 - Alfr., gartner, Orlmstrupvej 20. 724812 - A., masklnf., SlagelseveJ 24. 722639 - W, overmontør, PrtmulaveJ 53. 720637 - Chr. F.( sygehuslnsp., Skovbry­ net 44. 722H62 - Flise, vaskerlejer, GHmatrupV. 16 723661 - Aage, o.værkfø, Prrestov, 100 r». 720805 Carstensen tt., forretn.forer. Thors- vej 2.

If

7 7 7 T 7

l

TI 72 72 72

722670 - J. Rømer, murerm., Enebrervej I. 723074 «• Engelhardt, musiker (Hemming- sens orkester), Rtngstedg. 91. 722261 - Karl Gustav, nvjstkpædngnr og pianist, Brogade 4. 1.kl. DAME FORSÅLING m GREYHOUND M

721011 Værkforer Alb. Hansen. 722929 Tømrerform. 8v. Bas«. 9.T.V0ULUND-„Greyhound". NÆSTVED, TLF. 7210 IS

& f

Made with FlippingBook - Online magazine maker