Telefonnøgle Næstved 1965

Næstved KUL & KOKS Komp. AIS, tlf. 7214 20 720462 Dahlm&nn F., bestyrer, Forsorgs* anst., GallemarksveJ 80. 721100 Dalsgaard Otto, landbrugskonsulent, Sagasvej 6. 723305 ti? Statskontrol 265 CORRELL KOD-FLÆSK-PALÆG DANIA 72 07 25 RAMSHERRED 72 0507 tf DALSØGAS Salgsafdeling ft fy1de- statlon, Præstemarken. 722150 Dam Louis, revisor, (kontor), Rtngfetedgade 2 A. 722216 - - Revisor, bolig: Præstøv. 101 A. 720946 Damborg Agnes, fru, Jordemoder, Brogade 10.

Næstved KUL & KOKS Komp. A|S, tlf. 7214 20 721122 721306 720129 Da.isK Arbejde (Arbejdsbersen) LJrnvcrvskontoret, Kirkestræde 3. — Find.: Install. Ove Christensen, Købmagergade 10. - - Kasa : Fabr. H. Chr. Bech, J. JensensveJ 7. Dansk Shell A/S, telefon Ringsted 1200. I! 725417 Dansk Skotojsarb.-forb., Fr. Kjær Hansen, Solbakkevej 44,

/ A

Dansk Arbejdsmandsforbund, Næs­ tved afd. (Se under Arbejdsman­ dene). Dystid Henn., tnap., oaneioitwu Dtirlng B., eksam. assurand., bolig, FerskcnveJ 14. Dyring F., ps. o.pakm., SletteveJ 12. Dyrenes Beskyttelse, kredsformand bogholder J. C. Jepsen. Dyrlund L. C., politimester, Skytte­ marksvej 121. Dyrting J., tng., FJordvænget. Døssing L. K., provlsor, Fabrlksv. 2

Dansk Skovkontor, Næstved, Tlf. Nyland 110. - Kemikalier til skove og planteskoler. 725212 Dansk Spare-Selskab (Spare-uret). Orønlandsvej 17.

725750 721865 722206 720753 720962 722752 721358

722015

tf DANSK STOKER At Varmekedel Kompagni Fabriksve) 26-28 Roligtt'lcfoner: Hervlcemontør Poul Hansen 724248 Servicemontør V. Fdhrmann 721082 Servicemontør Gert Jensen . 723936 Værkfører V. Christensen... 723277 Værkfører Borge Rasmussen 722749 Salgschef Orla Hansen ...... 723207 Ingeniør Mogens Ohmsen ... 724256 Fabrikdtr. ing. 8v. Hansen . 722974

724580 - K. O., pensionist, PræstøvcJ 107C. 726610 - P., regnsk.chef, Erantlsvej 27. 722410 - K. Madsen, fodpleje, Jernbane­ gade 27 i. 721070 Dambæk K., amtsfuldmægtig, Kilde* marksvej 50. 721657 Damgaard Sophie, fru, Købmager- gade 13. 723031 Pnmgaard Ejler, købmand, 723032 Axeltorv II. 720006 - * Bolig: Kindhestegade 8. 721312 - A M., pens. polltiass., Melsters* vej 18. 723973 - Holg., prokurist, Ifelbergsvængc 5 723128 Damlund Chr., frisørmester. Rams* herred 25. 725061 Damm Ove, glarmestersv., Ejlers vej 38. 720778 Dan, Trævarefabrikken A/8, (Næs­ tved Træhælcfahrlk), Kildemarks, vej 70. 723025 »Dnnia« (Næstved Dampva- 720372 Daniels« n Aks., ass., Hvedevæ. 97. 7265.' 7 - Aage, snlgslcdcr, Ahornvej 2. 720899 Danmark (Det gjensidige Forsikringsselskab), Vordlngborgv 2 A. Assurandør Bent Knudsen, 722842 Kaffesurrogat (Repr. H. Bengts* son), Kindhestegade 3 A. 721277 Danmarks Radio, Næstved, Banc- gaardsplndson. Kontortid: 9-16, lord. 013. 723542 — Programleder Palle Bo Bojesen (bol.) 725217 Dnnnesklold-Snmsøc Ludvig, biblio­ tekar. Hvedevænget 66, 721448 Dannevirkes soldaterhjem, (Hente- vej 28 720020 Dnnol Oliefyr (Kaj Calnm), V. Kaj, 721760 Dansk Andels Oødnlngsforretnlng, Ny Havn. 723285 -------(efter kl. 18) Heinrich Ras* mussen (bolig), Skellet 11. wkerl AS), kern, tojrensn., Kindhestegade, v. Danla-parke* ringen (m. omst. til bolig).

F G

E Linoleum

722887 Corts E., konfekt.hdl., Ktldemarks* vej 63. 723680 Coty Salonen (Ellen Schjelde), Rlngstedgade 146, Ny Holsted. 725331 - - privat t Rønneparken 12. 721225 Critlcscn .1., snedkerm,, Oartnerv.20

H

Claudi Hansens eftf. Til. 72 00 60

IJ K

Knss.: Ove Lund, Østre Kapelvej. Dansk Herregaardsvlldt A/8, Næstved, Postbox 1 (Nyland 110.) 722010 Dansk Kartonnagefabrik 1/8, Mosevej 9 722208 - - Fabr. tt. Hasch (bolig). 720110 - - Oross. E. Oerner Larsen. 722017 - - Repr. Viggo Lsngberg 725363 Dansk Kvindesamfund. Fmd.: Fru E Hemmlngsen, Skyttem.veJ 13. 720233 Dansk Lighrændlngsf. (Sydsi afd.) <11 13, fred. desuden 17 191. Rid­ dergade 7. 721311 - - Fmd,i ps. pantet Martin Han­ sen. Sommerb.: Karrebækam. 210. 720056 Dansk Ix>komotlvmancisforenlng, Rosenvej 3. 722010 DANSK PAPIRFORSYNING PAPIR EN GROS - Moaevej 9 Omstilling tU: En gros ekspedition .-Eskefabrlken Kontorforsyningen

Set Mtiltntf 6

L

720051 Dansk-Svensk Stani A/8 (B. An. Nielsen), Kirkesti1. 6. 720898 Dansk Træhælcfabrlk A/S, Herman- sensvej 10. 723395 - - direktør, cand. Jur. H. H. Lund bolig: ftermansensvej 10, 723938 Dansk Typograf-Forbund, formand: Oluf Larsen, Ltndeparken 14. 725536 ----Kasserer: Sigurd Nielsen. 722306 Danske Fabrikshaller A 8, Erantlsvej 18-50, 721311 D.K.B., Kvinder 1 Civilforsvaret. Fmd.: Lisbeth Hansen, Østerg. 32. 720516 Danske Landb. Kreatursalgaforen. (Præstø amt). Hovedkontor: (8- 12 og 13 17, lordag 8 12) Kvæg­ torvet. 721257 - - Bogh. Helge A. Brøndtoft (bolig), Banety 11. — - Snlgsledcr: Ernst Nielsen, tlf. Lov 140. 720868 Danske Lloyd Forsikrings-Aktiesel­ skabet, Itamsherred 23. 721891 - - fllialbest. B. Blrch Petersen, bol.: HolvangsveJ 25. 722691 Danske Missionsforbund Det, tBethanla«, Kirkepladsen 6. Danske Spritfabrikker, De A S, lager Karl K. Rasmussen * Ron 720696 FarlnmgsveJ 61 720996 723580 Danske Statsbaners Rejse- burcau, Kirkestræde 3. 721175 Dantorp Jobs, fmd f. Træindustri- arbejdernes Fagforen., Skellet 26.

Nyt ts) til Hele (smillen

p* C AON ES familie-konto

M

721303 Crown Radio (Kruse), Jernbane* gade 6. 720770 „(>kollmr*oii“ (Ove Mel- søn), 81agelsovej 17. 720333 Cykleforr. Heimdal A/8, Ringst ed- gade 11.

N

°J P

726030 72010

72472

p

TV Gulvtiepper 1 Claudi Hansens eftf. i

c"

721609 720056 721269 722305 721192 721182 72230

*

TH. n 00 «0

72051« D. L. K.

Kvægtorvet. Slagtekvæg I kom­ mission. 723662 Dahl Karlo, Inspektor, „Skandinav!« Forsikring A/®“, Vesterport 8. 725815 - Aa., ass. o.læge, Rolighedsvej 103 725812 - Jørgensen A., fru, Erantlsvej 5. 721«72* DAH LB ER G SKO Axeltorv 8 (Ooyernes Oaard), 721671 — Fru B. Dahlberg, bolig: Rams- herred 31. 720675 Dnhlherg Hannen S., Turist- tfk, iLlbyrlsvcj 9% 723825 Dahlerup Tage, blogrofejcr, H. D„ Jernbanegade 21.

72012

KONTORMASKINER: telf. 721132 OmsM. R Oerner Larsen bol. 720110 Prokurist (l«rh. Jacobsen » 72071* Salgschef Hertn. Rasmussen » 72272* Repr. C. A. Bkebye » 722902 - Arne V. Jensen • 721907 - K. Bteensen « 7241SP - VlitRo LnnsbcrR • 722017 • Bnpera H. Nielsen

720190 724181 721 SI 2 72203S 726637 722862 723661 726805

Trlrfonniwl *ws annoncer Hrftrr hrlr Arrt!

P.T. V0ULUND - „Greyhound" - NÆSTVED, TLF. M

1. kl. STILET HÆLE PÅSÆTTES

Made with FlippingBook - Online magazine maker