Telefonnøgle Næstved 1965

Komp. A S, tlf. 721420 Herlufsholm Skolen 1 720708 - HrkOr P. Klerksfssrd. bedst ti,IS­ IS,U 7SISM - Lektor Rerelll Moller, beds« 12,12- 12.45. 7S187S * Lektor Joel Moller, bedat lS.ti.li,48. 7SMCI * Lektar O. I Hum, kedet 11,18-12,44, 722206 - Lektor J, Deceskolw, bedat 12,15- Is,«. 720480 - Adjunkt Normano Jorfrneea, badat 12,18-12,«. 722471 - Laktar Megen« Jeneen, badat tS,l^ ULM. 721098 - Adjunkt C. Lerlsaes, bada« 19,16- KK 7148« - Adjunkt Made NI. I«en, bedst 18,18- ff.W. 720271 - Adjunkt (lert Olsen, bedst 11,18-12,«. 72nt)20 * t'and. mag H. Srhwan, bedat 12,18- 12.15. Hrrlufmngle 318 Adjunkt llenr? Andersen. 721258 - Organist Andreas Larsen, bedst 12,(8-12,46. 7227« - Uklar Wnhlfahrt Andersan. badst 11.15-12,45. 728812 - f’and. mag. I. Klarher Hansen, badst 12.15-12.«. 721290 « Lierer, rand. Jur., bibliotekar Jakn Hils. bedst 12.15-12.45. 72183:1 - ttkonnmllnspeklar 8. I.underen Mech < bolig). 721)101 - - Kontor. 730245 - IlerluNhnlm skolet Sygehus • fru Valborg (.arsen). 720488 - llkonomn, frk. A. K. Jensen. 730101 - tlodsknntnr, ved skot rider Klo l-nrrn ^ _ ren og okiimtmllnspektar 8. Lund- '""" gren Herk. Kontorlld tiradag. ters- * dag og fredag 10-15. 721828 • skovrider NI« Lorrnsen thollg). 731897 * Herlufsholm avl«gftrd. forvalter H. Petersen. Skoven t 721481 - Kalhyrla skovpart. Skovfoged II Onun • bedst tiradag eftermiddag). Keaamark 11 • fttenoknven skovpart, skovfagad H. Kanoen fbadet tirsdag MMMÉMA. 739181 • Friheden skovpart, Niels Raamnaen, Herlufsholm gndskofitor 'tirsdag formiddag kl. 9-12). 720791 Herlufsholm Sygok anse, Rlngsted­ gade 137. Kontortid hvend. 10,30- 13,30 »amt frødag 16 20. T’.'i mr>6 - - Fmd.: H. C. Jensen, Ringetød gade 147 721073 - - Forretnlngaf. Bernh. Lansen (Bolig): Rlngstedgade 187. 721126 - - Sygeplejerske Maja Thomsen, Hingsterlgad« 187*. Træffe« møli. 13-14 Svarer nr 721126 Ikke. be­ de« ringet ttl 720791. 723270 Herman o., bygmester, værkstedet Krantinvej 43. 725716 - Alice, sygehj., Rollgherlsvej 106 j 723918 Hermansen Sylve, kontorasøtøtent, LollandMvej 10. 722319 Htrmaniwn Willy W„ maler meslcr, MorrlveJ 8. 723360 - K. K, overdyrl., Karrebækv. 88 78S1S3 - Arnold, typograf, Skellet 6. 720198 - Oldfrue, frk A. Hansen. 721184 * Varmemester Dan Petersen 722814 - postbud K. Ksklldsen. Godselt

Næstved KUL & KOKS 723378 Hcnntngscn E., Insp., Rlngstedg. 66. 724863 Henriksen Jørgen, adjunkt, Snog- højen fl. 722006 - Martha, frk., bogh.ske, Østerv. 7. 720316 - J. Evald, chauffør, Kalbyrløv. 22. 723901 - Kjeld E., faktor, Lindebjerg* gaardwvej 8. 721946 - A. B., farvehandler, Odinsvej 14. 720202 ---- Forretning: Torvestræde 10. Tapet - Fan’c. 723879 - Ingeborg, fru, Lindevej 12. 723943 - Kaj, fhv. gdr., Klostervej 16. 725533 - Lars V., gdr.. Poppelvej 7. 720063 - Sv„ handelsgartner, Stenbæksh, 722404 - Edvard, ing., Rlngstedgade 26. 724858 - J., Inspektør, DFFA, Kløverv. 13 724166 - Ole, klejnsm., Oavnovej 62. 7253R4 - Borge, købmand, bolig Morelvoj 7. 720R39 - P. K. fhv. købmand, Danavej 42. 720201 - 8v., købmand. Præstøvej 2. 722270 - Erik, malerm., N. JuelsveJ 2. 721255 - Kjeld, murer, Rlngstedgade 114. 721297 - C. J., overlwrp., Hus- og Villa- ejernes Landsf , Rlngstedg. 126. 725202 - Mour., o.montør, Rugvænget 12 A. 722776 - Harald, pelst., „Alestok'V Mten- bæksholm. 723043 - Kurt V., radloforr., Rlngstedg. 16. 720728 Henriksen Sv„ Radio-lageret, Gronnegade 8. 723141 - E. Suhr, pens. telefonistinde, Hve. dovængot 93. 721971 - Kaj, tobaks, og cykelhandler, Orønnegade 7. 725090 Henriksen Niels P„ t entremi., Værkst.: Oavnov. 32. bol.: Bkgy.l. 720208 Hemlques Jørgen, læge. Konsult.. 721898 Herfort Pedersen E., frk.. Odlnsv. 10 720883 Herlufsholm Alderdomshjem, Her- ItifsholmveJ 30, 721697 Herlufsholm Avlsgaard (Forvalter H. Petersen). 7240311 Herlufsholm lirodfabrik, 720272| Sin gelsevej 59 tlrsd. kun 16-17, øvrige hverdage 11-13, lord, kun eft aft., Axel- torv 6. Privat: Norgesvej 31. 724516 - - Hallnsp. *førg. Nllsson (privat). 723734 - kommunes Aldersrentebollger, Otiumsvej 6-8. 722900 Herlnfshnlm Kommune, Slagelsevej 8 a, kæmner, og socialkontor, Kontortid: Ugens 4 første dage 10-18, fredag 10-13 og 16-13, lørdag 10-12. t tiden 15/4 16/10 1 er kontorerne lukket lørdag. 722900 Herlufsholm Folkeregister, Slagelse- vej 8 a. Skatte-, kasserer- bog* holdert. og ingcnlørkontor Sam­ me kontortid som for kommunek. 725395 Herlufsholm Soclaldem. Forening, fm.t K. Hansen, Karrebækv. 1000 720272 - - Disponent K V. Qvlstgaard 722266 Herlufsholm Børnehave, Præste. stræde 5. 721289 Herlufsholm Hallen 723753 - - telefonuoxen.

Næstved KUL & KOKS Komp. AIS, tlf. 72 14 20 721075 1 Hertpls psi pi ringer, Farver-

725776 Holbech Erik, chauf., Set. J. Park 53 724619 Holbek Jensen O., o.lærer, Rugvæn­ get 12 O. 720602 Holck Harry, malermester, Kilde- bakken 7. 721668 Hollesen H. C* fhv. atationaforøt., Vordlligborgvej 2 B. 723618 Holm Børge, murer, Egevej 12. 725823 - Finn, murerm, Snoghøjen 12. 722291 - Lars, repr., Halberg åt Tuborg. Egevej 10. 724386 - K. E., togbetj., Morelvej 13. 722446 - Erik, statsaut. translatør og tolk, Ingemannsvøj 24. 725319 Holm-Madson C. F., fhv. kbmd., Østergade 12. 722953 Holm-Nlelscn E., pæd.ledor af hjæl­ peskolen, Karrebækvej 24. 720933 Holmberg E., repr., Hvedev. 70. 726129 Holmstrand And., arbejdsm., I. Hvidtfeltsvej 6. 725565 Holse Kn FL, formand, Erantlsv. 13 722630 Holst Flemming, dir., Præstøvej 9. 723761 - 8v., dir. Bolig: Amtmandsgade 2. 722173 - O., kemigraf, Rønneparken 1 720443 - Vald., fhv. overbibliotekar, Niels JuelsveJ 17, Svend Holst & Son AUT. REKLAMEBUREAU T ryk fager Annoncer Brochurer Clichéer Telefon 720761 Holmegaarda Glasværk A/g, Fensmark pr. Holme Olstrup, tlf. Fensmark (746) 200. (Se endvi- der Fensmark central). 723690 Holmollth AS, Skellet 19.

7210701" Kade 7. ------------------------- 728081 - - Papirhandler Ahrent Heftel (Bolig): Melsternvej 88. 721077 — Marie, fru, Toldbodgade 16. 724772 - Knud, prokurist, Mosevej 6. 721684 Hesdorf M., overlærer, Mosevej 4. 723884 Hess Meta, fru, Rampen 8. - Stof tilskære« efter pers. mål. 721177 Hess Helge, Undlæge. Klinik: Axel. torv 6 (Oøyemes Oaard), 720885 - - - (Bolig) Lindeparken 13. 770014 Klnft«it4»dftndt» 18. 725847 ---- Service eft. lukketid, H. Larsen 720014 - - Salgskontor for Næstved Ce­ ment- og Moniervarefabrik, Sk vttemarksveJ 30. 720296 — Prokurist 8. Knudsen, Brog. 6. 724205 llt‘MM<*1mnrk« Hrntal-laborato- Hum, RloinmeveJ 24. 724636 Heuckendorff Erik, tekn. ass., Ørnevej 14. 723180 Heuser L major, Hybenvej 16, 722137 Htlstrøm B., repr., J. Akjærsvej 26. 724674 Hlndholm Aa., postb., LI. Solvej 10. 724680 Htnnelå Orvo, clvillng., Morelvej 3. 721881 Hirsrhprung H, forlagshoghdl., Skovbrynet 80. 723537 Hjartved E., Østergade 11. 721379 HjommevæmsgArdcn. Ringvej, 723633 Hjermind I , fru. Mosevej 8. 723380 Hjorth Lars, Ingen., Hvedevæng.119 723479 - Andersen E., autoskadetaksator, Jernbanegade 21. 721784 Hjorthøj E.Th., husejer, Præstøv.193 720824 Hjultorvets frlsoraalon, fni ft* Sehnohr, Hjultorvet fl2. 720307 Hjultorvets Ostehus (L. Kllasen), 720071 Hjultorvets Vildt- og Fiske­ hus (Folmer Hansen), 721731 — Privat: Præstsvej 90. 720423 Hjultorvets Vin- og Tobakshandel (Cornelius Nielsen), Hjultorvet 6. 724061 Hjæresen Chr., Danavej 19 722310 Hoeck F., amtslnsp.. Bakkekam. 16. 721376 Hoff-Clausen E., købmd., Køgev 8. HOFFMANN AXtlTOAV - NÆSTVED - TLF. 720010 Kjoler - Krnkker - Metervarer ftengnnlatyr 724210 R. Andersen, prokurist. Vesterport 723502 Hoff-Mollor Arne, arkt* ML A. A., »Centrum*, Ny puk'.

720691 . 723602 - 724403 - 721144 • 722390 - 723883 - 7219«! * 721119 - 722H18 723171 - 723032 723717 - 722339 - 723797 • 721522

723222 • 72t241

723192 - 724307 - 721421 - 723207 - 724390 - 72424* . 720427 * 720293 - 721390 - 723883 - 720041 - 71000 • 722314 • 722080 - 724428 * 723143 • 724004 * 723320

Gøyernet Gasrd AXELTORV 6 . TLF 720741

720817 Holst-Hansen Erik. distriktschef (DANSK E8SO A/B), Karrebæk - vej 102 D. 720382 Hohded Andelsmejeri (llngens Brorly), Mejertvej 18. 723280 Holsted Staallndustrl A/J, GI. Hol­ sted.

722238 Holt Jørgen, lng„ Kalhyrisvej 121 725371 Holte Georg, Isolatør, Rønnebæk. 722353 Honl Fabriken, flnmek. værksted. Samsøvej 6, 1. kl. DAME FORSÅLING m. Plantage Rågummi 41

721000 Hcrnunu gusi urt, Axel torv 3. 724047 Herskind J., murerm. Gavnøv. 18. P.T. V0ULUND -„Greyhound ' - NÆSTVED, TLF. 721019 «

P.T.V

Made with FlippingBook - Online magazine maker