Telefonnøgle Næstved 1965

Næstved KUL & KOKS Konip. A S, tlf. 72 14 20 722458 - Torben, kapt.f Hvedevænget 131. 720324 - Torben, repr., PræstøveJ 81 725215 Krogh Molgaard H., importor, Kar- rebrckvej 17. 722231 Krog Pedersen Frede, glarmeeter, Farlmagsvej 29. 723723 Krogh-Petersen K., masklnm., Skyttevænget 19. 723558 »Krostuen«, restaurant, Teaterg. 3. 722650 Kruse M. & A., Ramsherred 18. 7247771- B. Bahne. agronom, Østergade 26 721875| kontor. 722220 - - bolig: Gallemarksvej 33. 723046 Kruse, radio og fjernsyn, Jernbane­ gade 6 721169 -------J. Kruse Pedersen. Bolig: Rønnebæk. 723400 KrydsfInérfabrlken: Se under VEDEX Dansk Skovindustri A/8. 722117 Kriiurr Willi. A Son, Kl- Install., KlldemnrksveJ 36. - - Knud KrUger, SlettcveJ 2. 720384 KrUger A Pnmmer, damefrlsorsalon. Torvestræde 6. 722463 KrUger Rasmussen Ketty, damefri­ sør (bolig). Forretn. Torvestræ­ de 6 Tlf. 720384. 722463 - Frede, regimentsmusiker, ErantlsvcJ 21 B. 720488 1 Køle Erik, tandlæge, Rtddergade 4* 720489| (overfor Set. Mortens kirke). 721505 - - Bolig: KøgeveJ 1. - - Tandlæge Max Andersen, tlf. Karrebæksminde 238. 723552 - - Sekretær Inger Waaddegaard. Rugvænget 22 722364 Koloindnstrl Bue Jensen, Oste . gade 0-11. 724075 — Bue Jensen prlv.: Fabrlksv. 12. 724291 Kørup Sv., overlærer, Hvedevæn­ get 99. 721340 KOser V., rksam. optiker. Bolig: Godthaabs Allé 6. 720543 - — Forretningen, Jernhaneg. 2, L Gulvtæpper Claudi Hannens eftf. Tlf. 72 00 60

Næstved KUL & KOKS Komp. A|S, tlf. 7214 20

723000 | [.arsen Carl, depotindehaver, //Jiif, | (Dansk Ksso A/8), StenbæKsholm. 724562 - Kaj, direktør, Lindeparken 38. 720230 - VUh., direktør, Ringstedgade 13 720123 - Kai, disponent, Møllevej i. 721780 - W., disponent, Flxvej 13. 722048 - K., driftsbestyrer. Bolig: Kom­ pagnistræde 12. 724682 - K. E., ejd.hdl., Præatøv. 103 D. 725416 - Bodil, eksp.trlce, Klldcm.v. 20 A 720976 - Anna, enkefru, Fyrreparken 17. 722852 - Carlo, entrepr., Karrebækv. 100 F 723587 - Jørgen, filialbestyrer, Toftevej 2. 721856 - Kn., former, GrlmstrupveJ 39. 723240 - Aksel, forpagter, Holsted. 723646 - Jens, forp., Rønnebæk Kommune- gaard. 725376 - Henry, forpi.forv., Rønnebæk. 721072 - Bernh., forretningsf. (bolig) Ring­ stedgade 137. 724132 - Svend Frydensberg, forretnings­ fører, Primulavej 23. 724692 - Børge, forvalter, Præstovej 221. 722402 - Knud, forvalter, Østergade 29. 724614 - Elnar, frlsørm., Klldemarksv. 20A 723751 - Anna. fru, Ringstedgade 230. 723657 - Anna, fru, Amtmandsgade 8. 720270 - Axel 8., fru, Brotorv 9 724521 - C., fru, Hvedevænget 76. 724090 - Carla, Væverstrasde 1. 724864 - Ester, fru, Yrsavej 4. 725414 - Grethe, fru, Skovbrynet 20. 720499 - Hedvig, fru, Snoghøjen 9. 723176 - Ingrid, fru, Ringstedgade 104. 722893 - Jenny, fru OrundtvigsveJ 7. 724564 - Marie, fru, Rugvænget 12 A 721711 - Mario, fru, KarrebækveJ 22 722631 - Marie, fru. SlagelseveJ 30. 722387 - M Igum, fru, lingemannsvej 23. 721456 - Astrid, frk , Jernbanegade 4. 720306 - O. Frands, frk„ Farlmagsvej 33 721086 - Elisabeth, frk., Torvestræde 5. 7/2443 - Lisbeth, frk., Teatergade 4. 725502 - Herm., fuldm., Karrebækv. 100 A. 722217 - Kn., gdr., Korsbjergg., Vredslose. 724949 - Hans. gdr„ Almagergaard. Sten­ bæksholm 724077 - Karl, gdr., Solbakkevej 19. 7242*9 - Chr., fhv. gdr., Fensmarkv. 16. 724612 * Kai, gartner, Ny HolstedveJ 16. 725609 - Jørgen, gasværksarb., Skellet 5. 720943 - -Aarls Jobs., giarm., Farlmags­ vej 7. 724556 - Hans, graver, Rønnebæk. 725248 - O. Hauerberg, groøs., Præstestr 3 723369 I,nrsoii J. A., guldsmed, JL |{ingslr

laindboforcnitiKoti for Næstved og Omegn 720629 Formand; gdr., Knud. A. Hansen, „FælleseJo“ pr. Næstved. 722760: Kurerer; konsulent L. Krabbe Larsen, Skyttemarksvej 13. 723500 Planteavlskontoret: konsulent P. Grontved, Kvægtorvet, Næstved. 720960 Havebrugskonsulent M. E. Elting. Toftevej 10. 723606 Husdyrbrugskontoret: konsulent Borge Hansen, Enebærvej 20. 722760 Regnskalmkontoret: Skyttemarks- vej 13 (kontortid 8-12 og 13-17). 725060 - Konsulent L. Krabbe Larsen, Ahornvej 10, Næstved (prlv.) 721190 - Konsulent Otto Dalsgaard, SagaaveJ 6. Næstved. 721875 Indkohg. og Flnansle.-foren.ssekr. B. Bahne Kruse, Østergade 26 722541 Fjerkrækonsulent Poul Seising, Glentevej 8, Næstved. 723483 Lange Axel,skoløtnsp.,Præstov. 101A 722436 Langer-Andersen Astrid, fru, 8tor- ketsvej 42 723621 Langhom Bjørn, varmemester. KarrebækveJ 28 A. 725017 t^ingkjær tt. C., kapt., Flxvel 2J. 722928 langvad Lise, bibliotekar, Karre- hækvej 48 724233 Larsen Ib John. Rlngstedg. 50. 725771 - Verner afd.ledor, OrønvcJ 6. 720313 - Erl., Hydsjæll. Akkumulator Ser­ vice, Jagtvej 5. 721907 - Ernst, artom., Birgittevej 7. 724095 - Kaj arbmd., Hvedevænget 27. 725021 - Peter, arbejdsmd., Rosenvej 21. 725412 - A. Stenfors. asa., Skellet 11 721476 - Kai. assurandør, AaderupveJ 168. 721591 - Laur., autoforhdl., SlagolseveJ 15. 720875 - - Privat: Skyttemarksvej 21. 722181 - Svend Aa , autoudlejer, Fodby - gaardsvej 33 722455 - C M.. bager, Hvedevænget 75. 724253 - V., fhv. bagertn.. Banely 8. 724887 - Jens, PræstøveJ 57 A. 722107 - Meyer O., bankass . Karrebækv. 56 722333 - E. biografejer, J. JensensveJ 8 . 721211 - Osv., Bladeentralcn, Ramshcrr. 28. 723707 • Kurt, bogholder, Grønlandsvel 19. 720196 - Gunnar, chauffør, JyllandsvcJ T. 723992 - Jobs, chauffør. AaderupveJ 188. 724973 - Poter, chauffør, PræstøveJ 120 A 720754 - H. Krog. dvlling.. Skyttemarkø- vej 41 A. 721050 - Conny, damefrisør, Vlnhusg. 10. 720466 G. Bæhman, damtfrtsørinde, Vordlngtoorgvej 20. 722442 Ijirsen Anni. damoskrædor- Masklnkonsulent N. Chr. Laur- sen, HtadlonveJ, Præsto, tlf. 203. Masklnkonsulent Georg Peder- sen, fftgerup, Karise, tlf. Vem­ metofte 170.

© SUPERMARKED isunui mim ir 720515 la Boutique, parfumeri, Torveøtr. 3. 720940 La Franee, blomsterforretning (M N Jensen), Kirkestræde 1. 721261 I j H Reino (E. Nielsen), ^i>inslu rr<^ 722810 La Robe (Inge ék Arthur Heln). Jernbanegade 13. 721271 La Rose (Gunnar Jensen), blom­ ster. og frugtforr.. Rlngstedg. 44. 720288 Ladhy brugsforening (uddeler Poul Jørgensen). 720194 radhy Teglværk (Martin Larsen) pr, Næstved. 720551 Ladefoged P. hf., murerin., Brandts- gade 21. 721533 Lady Salonen, Agnes Jacob­ sen (PanM, felngniødg. i. 721318 Lamkreckt a TJ., overbetJenlT^^St!* længevej. 722817 I^atidau Aase, fru, lektor, Toftev. 8. 721777 lauulbrugs Teknisk Service, v. agro­ nom B Bahne Kruse, Osterg. 28 724212 Landbygningernes Brandforstkilllf, Farlmagsvej 30.

721203 Krølgaard G., arkitekt, Rødehusv. 9. 722552 Krøldrup Chr., lærer, Jeppe Aa- kjærsvej 25. 720007 K.T.A.B., afdJtontor (9-12 og 18- 16. Lord 9-13). Axeltorv 1. 720579 Kubert Niels, korelæ., Bygvæng. 10. 72 1616 Kulimport Næstved, Carl Se- verinsen, A/8, Ny Havn, 72 18 19 - - udenfor kontortid. 723043 Kurts Radio, Ringstedgade 16. 721304 Kuuslkko Lissi (Bertelsen), dame­ frisør, Ret, Mnrtensgade 4, 722863 Kvindeligt Arbejderforbund (Fmd fru Dagny Hansen), Nvlandsv. 3. 722712 - kasserer, fru E. Justeffen, Sla- gelscvej 37. 7210931 Kvægtorvsrestaurationen 720963j (Leo Nielsen), Farlmagsvej 8. 720615 - - kokkenet. 72307« Kumme] Nielsen M, fru, Kams* herred 15. 720291 KHIiler Hormon A., A g keramisk værksted. 720605 - - Dir., keramiker Herm. J. Kab­ ler privat. 722791 - - Keramiker Nils J. Kåhler, 722433 Kåhler Anna, enkefru, Farlmags­ vej 68. 723654 Køhmann Anker J., HJortøveJ 20. 7201261 Kobstædernes alm. Brandforsikring 721426) (sagfører Carl C. Clasen), Ram* herred 31. 721189 Kodbørsen (P. Ryherg An- dornen), Oatergade 4. 720473 Kødrentralen (Carl JørsK Skytte- marksvej 49 A. 722136 Kolo L., o.lær., kapt., Rlagelsev. Bl.

720091 landsbyen Dans fra 20 1. 720091 .. Kontor fra 10 12. 724862 ** Kokken. V, repr., Poppelvej. 724990 Lange Evald, bestyrer, Ringsted gade 212. 720116 l ange K. J,, lH>gliandel, Torvi'stnwte ij. 722578 - - bolig: Lindeparken 4. P.T. V0ULUND-„Greyhound"- NÆSTVED TLF. 72101 to

lund, isenkr., Hjultorv 9.

indo, FabrlksvøJ 6.

„KIWI' Shoe Polish M

Made with FlippingBook - Online magazine maker