Telefonnøgle Næstved 1965

Næstved KUL & KOKS Komp. A S, tlf. 7214 20 725095 „Llllevang“ børnehave, Ny Holated. 725327) Lind Paul C., grosserer, Grimstrup* 722313| vej 11. 725012 - Q. Bille, fru, Østergade 12. 722939 - V., forretn.førcr, Lindeparken 8. 721844 Llndebjergakolen, Nygaardavej (Kontortid 12-18). 721570 Ludvlgsen H.V ,kbmd., ’SolgArden«, 725146 - Clara, fhv. sygepl., Kløvervej 18. 722998 Lumbyc L. Stoltee, fru, Købm.g. 8. 721985 Luna Kiosken, Hvedevænget 86. 722205 Lunau Anni, Cortina Salonen, Spa­ rekassens ejendom. 722742 Lunan Poul, købmand, EJlersveJ 18.

Næstved KUL & KOKS Komp. AIS, tlf. 72 14 20 724330 Lundstein Nelly, frk., Kindhesteg.26 724150 Lundstrøm Tage, Nyvej 21. LYAC akkumulatorer, maaklner og værktøj, 725443 - K., Kildem.veJ 25, bolig, 724861 Lutterniann Georg, konduktør, Pri­ mulavej li. 720926 Lyac Akkumulator-Sende«, Kilde- marksvej 87, v. T. Lundstrem. 724150 - - Privat: Nyvej 21. 724042 Lyagers Renseri, Vordlngborgv. 1. 724276 - - Skyttemarksvoj 32. 7205931 »Lygten« Café (Carl Rasmussen), 722213| Grennegade 11. 723783 L/cktng Vllh.,husejer, Ladby træf- fes bedst 8-9 og 17-19. 724659 Madsen Svend, chauffør, Kærvej 5. 724098 - Alfr., dlstriktsbest. Hedeselska­ bet, RlngMtfHtgade 66. 723340 - Jytte, damefrisør, Rønnebæk. 721532 - Villy, entpr. Østre Ringvej 33. 723378 - Gertrud Beck, exam. pharm., Kar­ rebækveJ 36. 722741 - Carlo, fabrikant, Slagelsevej 23. 724606 - A. Relpurth, kapt. I flyvev., Erantlsvej 15. 722410 - K. Damborg, fodpleje, Jernbane­ gade 27 1. 724950 - H. P., fon\fører, Vordlngb.vcJ 49. 720578 Madaen H.’s eftf., Brdr. Jen- aen. Næstved-Kobenhavn, Box 22. 720419 - - Bolig. 724996 - Hans, fhv fragtmd., Ramsher. 17.

7:

72 75 75 75 75 75 7S 75 71 7:

724529 — lærerværelse 725152 - - tandklinik. 723991 Lindebod O., stationsforst., Fjord­ vænget. 724275 Lindhardt L., kosmetolog. Fyrre­ parken 4. 721435 Lindholm O., forr fører, Hvedev. 62. 724573 - Jørg., fotohdl., Skomagerrk. 10 724414 - Oorm, polltibetj., Erantlavej 17. 724399 Lindkvist Nielsen J., autoolcktro- vrerkated, Erantlsvej 45. - Omst. til bol.: Herlufsholniv, 2. 721950 Lindved Petersen M., o.Iægo (Kons. 11-13, lørd. eft. aft., tirsdag kun 16-17), Købmagcrgade 9. 721384 Lisbeth, p&lægs- A smørrebrlorr., Jernbanegade 2. 723521 Locht Herm., repr., Duelundsv, 4. 725531 I/O c U h konfoktnrr v, OL* Niel­ sen. Slagels« vej 3. 721227 Lodal Mortensen K., aut. Installatør, Jernbanegade #. 721287 - - Bolig: Nyvej 13 722350 Logebygningen, VordlngborgveJ. (Udlejn.: formanden). 724913 Lohse Biørge, Insp., Østre Rlngv. 13. 720648 London-Ma^aaliiet, Otto N o g 1 e b æ k AS. 720362 — Dir. Carl 1, Aanstrup ( bol ) . 722200 I,orange & Co.s George Eftf., vin en groa (Steff. Hansen) Klrhaøtræds 4. 724306 Loré Modeller. (Hannelore og Hans Bay), kjoleforr., Hantsherr. 6. - - Omst. til bol.: Clranparken 4. 722175 Is Cy^&T[\Z&Y\ Vinhusgade 14 Lorentaen Børge, forp., Ladby. - H., fru, KarrebækveJ 20. - Carl. salgslnøp., (Gulf Oli), P. BodilsveJ 26. - Erik, tlf.o.mekanlkcr, Set. Mor­ tensgade 11. Lorenaen Gerda, fru, Karrebækv. 47 - (Tir., købmand, Brogade 10. - C. O., overlnsp., exam. aastir. (National), Hybenvej 18. * Nla, skovrider, Herlufsholm. - - - Oodskontoret 0-12, lS’t.iØ. Lottekompagni 533, Erantl ivej 21 F. Ludvlgsen Ib, kontoraaa., Skytte­ vænget 4. - Poul, Caltex Service, Hvedev. 66 - - privat, 725206 722892 725288 721323 720101 722361 724229 721726 721609

720782 Lund Inga. darselærerl. Axelt. 11 723395 - Holg. H.. dir, cand. Jur., Herman- sensvej 10. 720782 Lund Frede, ejendomsmæglerfirma. Axelt 724014 - Eli, fru, Blrkehuaet, Stenbæksh 721030 - Ester, fru, Hvedevænget 58. 722888 - H., købmd. (Forhdl. af Georg Franrk'a vine), Jernbanegade V. 722257 - Bent, lærer, Jeppe AakJarsveJ 29 720993 - Axel, masklnarb, Hjultorvet 10. 720354 K. repr., (Skandinavisk Tobaks­ kompagni), KarrebækveJ 1 A. 723634 - Arne, værkf., KarrebækveJ 28 C 720984 Lundager-Chrlstensen Chr., købm, Hybenvej 21, Adolph Petersen Vs Lun«lager* eftf. NÆSTVED Tlf.721717 721633 Lundgren Beck, økonomiinspektør, de 160. Fonamark- Kø le Hus, Rlngstedga 9 KJ., kranf., 722934 Lundsager vej 14. 723955 - Ida, fru, KalbytiaveJ 10. 722380 Lnndagaardw Fabrik Ngatved A S, SnoglioJgÅrd, Ronnrh. 721913 - - Direktør Walther Nielsen. 721800 AS LUXOL ARrøveJ f. 721085 Fabrikken KtthleraveJ 15 Fabrikken Mogenatrup: Lov (761) 53. Udenfor kontortid: 721976 - - Direktør K. Riff Anderaen, Rønnebæknho’m. * - Dir. Joha. Knudsen, Lange- toftegaard, Ågerup. Tlf. Hyllinge (744) 5. 723086 - - Underdirektør E. Frandsen, NygnArdsveJ 64. 722047 - - Laboratorlnleder 1. I/esaceyn- skl, Lindeparken 20. 726126 - - Civilingeniør E. Ahrenkllde. 724247 - - Salgsleder for ITæsto amt: O Bandholt r. - Madsen, Rønnebæk. • 25585 - - Salgaleder for Sorø amt: In­ geniør O, AXelsen.

723617 Lykfeldts Import, Rlngstedgade 21. 721902 Lykke H. Tejsen, kons. f. special- underv. f. Præst« amt, 01. Holsted 724147 Lynge N. W., glarmeetersvend, N. Juclsvcj 7. 720868 Lysbadeanstalten (Alb. Rasmus­ sen), Fartmag*vej 15. 721033 Lyakoplerlng. Mosevej 1. 721324 LUttermann D., kommunalarbejder, Solbakkevej 43. 721448 Lægdskontoret og Sundhedsvæsenet (Civilpolitiet), Nygade 7. 725192 Ijøntoft J. C. J., trafikktrl., Præstø- vej 11. 721276 Ijøschcnkohl H. J., fru, Rugv, 22. 720(K)2 Løve-Apotek, Axeltorv 12. 722619^ - Provlsor Viggo Kolstrup, Elme- i parken 17. 722343jfiowøw Renseri (butik) • Sparekassen* ejendom. 723926 Ixmc Rlch., dir, Kindhestegade. 725611 IrftwenMein Chr., el-install., Hkytte- marksvej 19 722606 fjavgreen E., kohmd., »Skov- brynet«, Rlngstedgade 177. M Linoleum Claudi Hansens eftf. Tlf. 72 00 60 722261 Maaeh Erling. StaAlgaardens Herre­ frisørsalon. 725715 - bolig. Erantlsvej 21 B 725213 Månøøon G., tlf.arb., Karrebækv. 31 721071 - A , kolontnlhdl., Rarnshorred 8. 722987 - P, mek., Præstestræde 4. 724749 - Ounn . smed, Ørnevej 9 721813 Maarbjerg B, krtmlnaloverbetjent. Præstøvej 56. 725313 Mark Koh., autoværksted og servicestation, Præstov, 10 A 725246 Madsen Ertk V., arbm., GI. Holsted. 722271 - Carl, autoudlejn., O. Ringvej 28. 724266 - Freddy, bagerm., Præatøvej 110 725030 - Er*k, Cafax kaffe, Ltndepark. 37. 720 1 24 - Ludv., Carlsberg depot. Fart- mivgsvej 13. 721 724 - H. C., ehauffør, KarrebækveJ 5«

7: 7: 7: 7

720735 - A., fru, Granlygrd., Ladby. 721544 - Emmy, fru, BogøveJ 20. 724694 - Thora, fru, Entghedsvej 1. 724924 - Alb.. gdr., Tudsebjerggd., Ladby 723165 - Aksel, gdr., Skraverup. 724686 - Hans. gdr., Skraverup. 725703 - A. Telsner, giarm., Primulavej 9. 722967 - Marg., gymnaslel.lndc, Digevej 10 722528 - Ove, Isolatør, Østre Ringvej 46. 721831 - Jens Aa., kabelm., N. Juelsvej 18. 725638 - C. rirtch. kontroll., Karrebækv.39 720891 - J. P., kustode, Rlngstedgade 4. 720630 - H M., købmd., GallemarksvcJ 11. 721346 - Katr., lærerinde, Ringstedg. 91 A. 724208 - Kjeld, materialist, Ringstedg. 1 A. 725110 - J A. Brenøe, mek., Banely 28. 722126 - Frank, murermester, Prtmulav.48 722124 - - bolig: Havevej 50. 721622^ Holg., p&pirm., Herlufsholmv. 12. 722917 - Ferd., pensionist, Otiumsvej 6 B. 722474 - Anna. prokur, fru. Præstøvej 17. 723900 - K. H* remlscarb., SterkclsveJ 6. 721815 - H. Buch, rev., M D. R., Mosevej 8. 722774 - P. Høg, salgschauf., NorgesveJ 45. 722605 - H., skovarb., Violvej 10 720348 - H., tobakshdl., Østergade 10. 724187 - Johs., toldforvalt er, OdinsveJ 14. 722043 - 8v., toldkontrol., Karrebækv. 21. 722161 - H. H., tømrer, Primulavej 51. 724843 - Arthur, tømrerm, Ladby. 722212 - Har., tomrorsv., Jagtvej 15. 722474 - Rlch., urmager, PræsteveJ 17. 720591 - Fise, Kombakkcn 3. 721510 - John. vognmaler, Ørnevej 12. 721601 Maqlcmollc Papirfabrik 8 16,30, lørd. 8-12,30. Ornat, til Ol. Maglemølle, Ny Maglemølle. 723011 — Ol. Maglemøltes kantine 723914 — NyMaglemølles kantine Udenfor kontortid: 721602 - - Sygemeldinger til GI. og Ny Maglemølle, 721604 - - GI. Maglemølle« papirmester- kontor. 721704 - - Ol. Maglemølle* kraftcentral. 721608 - - Ny Maglemølle* paplrmester- kontor.

722559 725071 724257 723018 722083 720336 722418 725301 721027 • 725341 724073 • 720412 - 722608 • 72086*2 - 725272

~ * 721342 720668 - C 722441 a - - 723281

- i - t - * - f J - > * I

7236PO - 720209 - 725565 - - Formand Flemming Holse. 723144 - - Formand Charlea Jensen, Klø­ vervej 26 723064 - - Vejmester 8vend Andersen M- .... Brygvej 2._______ P.T. VC P.T. V0ULUND - „Greyhound" - NÆSTVED, TLF. 721019 M

721002 - - Ny Maglemølles kraftcentral. 721003 - - Driftsbestyrer G. Meng-Lund, HerlufsholmveJ 14. 1. kl. BØRNE FORSÅLING m. ARMY SÅLER

Made with FlippingBook - Online magazine maker