Telefonnøgle Næstved 1965

Næstved KITI. jp. irnvc ir , ... Næstved KUL & KOKS Komp. A;S, tlf. 7214 20 722000 Okholm, Spar - K«b, Ø"te*¥»de Ridderfade 724577 0'sen Ena, fru, flrønlandsvej 29 724962 - Ingeborg, fru, Klldemarksvej 110,

Næstved KUL & KOKS Komp. A|S, tlf. 72 14 20 720392 Olsen Mogens, o.montør, Karrebæk- ■ vej 42. 722972 - V. Hallberg, overtj., Skyttev«. 9. 72381« - P. Anker, pelst., Vredøløøø, 720280 - Inger, parfum. rt »Døølr4«, Vln- husgade 8. 723310 „Ora**, benzin, æ^rtlro, vank, smøring, satorep., Rlngstedgade 207. 722071 »O. ange« frugt- og blomster- forretn., Jernbanegade 27. (Ellen & Erik Sivertsen).

722496 - Karen, fru, Tagensvej 7. 725473 - Valborg, fru, Slettevej 4. 724685 - S., fru, OrønlandsveJ T. 720537 - Carlo, frugt, og grønt forret ni ng, Præstøvej 49, 724789 - Mimi, frk., Set. Mortensgade T. 720410 - Kn. E , fuldm., Rugvæng. 12 O. JJJTjf “ C ’ E 6 A. 720080 o Helmer, læge. kor, sult løve­ 72186« - Steen, læge, Blagelsevej 25 A Kons.: 12 14, tirsdag kun 1« 17 MM kun efter aftale 7?5nA3 * ««bdenang 7 ÆJ; . lokomotlvfø . Søndt rvarig 6 722796 Kl !i!i V‘ ^.° . Klldern.V. 94 ZJfTrJ “ bialerm., Fensmarkvej 46 *.14,2 n.nn, maøklnforhandler. Unde. 722307 bVk"" 32^ VOI.VO-hakforer 722 K 1 A " u \ . HeMufsholmv. 24 ...’oo - Herluf, maskinværksted, OHm- „ ØtrupveJ 14. iSHUSSt* 722497 “ V"'t 3 Jen',pn"Vej 23. TSMtT ~ Sltogfiøjøn 3 T»8«87 - Børge, musiker. Præstøvej 2« ,2:*L>7:? HHmnth. imiHikHkolø. ^oiltlinliH Allé Hl, ~ 720146 Bnlr. Pinen, M. Olsen« Bftf.. Q8l on gro*, J. Jønspnsv. 51, TlfT4T “ “ Oløen (bolig) Fodhv 723352 **?*”>* ^ TS8888 - - Jørgen P. Olsen (bolig) Sol- vangsvej 9 K 01 725163 “ oh ' A ;OVPr««» . Erantlsvej 11D 725773 hv 0fpnr,k. Eksereen»l. OHR 722517 - 12 B. ____ . BinK,J>v®Hng.. St Bllehemvøj 3 1, ------ •»■) apotekets ejend, Axeltorv 12*. mand., onsd., torsd. og fred 12-14 "'ZL'**!!- k,,n «ft «Ba!e‘ * - Bollgr Møllevej 5. 723339

721999 - - Kaffe. <>g vlnafd, Ridderf. 4. 7104#0 - - En gros afd, Rlddergade 1. 723980 Okkels O., driftstøder, Hvedevæn- fet 62 721?317 Oldln Jørg., cand. pharm., Rønne- parken 4. 721505 Olesen Infrld, amtstuefuldm, fru. r Farimagsv.-J 33. I21I2«9 “ *VeBd* bafermester. fllagelsev 13 720958 - Ingeborg, fru. Ndr Fartmagsv 8 725403 - Knggnnrrl. fhv. farvehdl, Karre- bækvej 45. 721065 - Johs, fuldm., FarimagsveJ 33. - Rva, lærerinde, frk., Sterkelsv. io 72.. <05 - U., overlærer, Poppelvej 11 A. JJ1J22 - *,f£. P<™ o.lær., Rollghedav. 14 ~H F- P* »ilfnftlbtj., Kalhyrlav. 42. 720371 Olsen Gert E, adj. Herlufsholm ISUSi ° Weinrurh. adj., Orønlsm)øv.l.3 <^105( O. II. midebrandt, arb. konsulent Elvefhøjsvej 7. 720328 V, arbmd., Pllevej 24. 72102« - Poul E. arb studie-tekniker. Kar- rehwkvej 100 E. IH?™7 TV ",,,ofnrh H'ngstedg. 32. 7^1204 - Aksel, bagerm., Klldem.vej 40 A. 720067 Ohen Kold, hngormwitor, Vlnhnsgnde 8. 720819 - Aage. Bagernes anvisningskontor (toml og frod. 16-13), Vordlnrl borgvej 12i. 720103 - E. bonainforhdl., (Caltex), Ring. . »tedgade 167. IH?;1? EnrpB« bogbinderske, Pllevej 24 T201«l - Svend, bog. é papirhandel. Hjui- torvet 10 J 12!!™ r, bOUg: K M«bl««Vel 7, mm : »Jlfi J5°2r2L,t^ Klldetn v. 189 " Birger a Ar søn. bogtrykkere, ^’^’-Trykkerlet. Ramsberr. 6 72.1000 Børge, brændselsfhril. „g vognm •begervej lo. 722293 “ U‘ndeparken 53. 5 • Vftf*' Kalhyrlsvej 2 “ li z* E - K*^ebmkvej u I**?®4 ‘ ? P- fhv d!f • Oatergade 12 720ftSM ~ flepotbest (Ceres Brygge. ,„nt „ rlprne», .r. Jensensvej 12, 722561 - P^ Rt dlrektlonssekr., Rkovbry- 72?IS? " 1* t' i’ dT**Mi’ Ellevej 8. 72?^5 ' «noghøjon 1. 711488 - Aa elektriker (Dansk Riak tnJter-Forb), Aaderupvej 55 7227951 Olarn Helge, fedevarer en 723995/-------- "---------------------- gros, Hrogndø 4. I~ Nygaardnvej 21. fWi61 * fodpl * • Jembaneg 27. ‘ S Q*\ fwd- 7. papl rindust rlarb., V ordlngborgvej 24. I Ulli “ ” °unT>org. forv., Skyttcvæng 8. 721494 “ 5l2r frisørmester, Skellet T. 7214«? " Sefda* I™’ Enghavevej 11. 781461 - Hanne, fru. Hvedevænget 11.

725.369 - Niels P., pensionist, Roarsvej 7. 72023H » p., portnøf, FarlmagsveJ 84. 721440 - O O. (From Radio), Rlngstødg. 8. ^ 721759 - Aever, rod., cand. Jur., Farim urs vej 13 B. 721364 - Jørgen, redder, GrtmstrupveJ 16 725543 - Rosa, rongørlngsass., Østervej 2. 723173 - Eilif, repr., Karrobækvej 27 724383 - Leif, repr., Trekanten 46. 722542 - H P., sadelm m., Rlngstedg. 224 724979 - Arn«, sadelmager, Rlngstedg. 170. 720832 - Hans E., salgschauffør, Ndr. Far- Imagsvsj 12. 725630 - Ruth, sekr., Clrundtvtgsvej 18. 723272 - Folke P., sergent, Hvedev*. 78. 723930 - Paut, skibøf., Skovvænget 2. 720080 Olsen Henry, slagtermester, Skonmget rækken 10 (Omst. til bolig). 721339 Ol^n Kjeld, singtemiostør, Brognde 4. 723139 « Bolig: Ingemannsvej 22. 725616 - Chr., snedker, OallemarksveJ 58. 721283 Q1son Kjeld K„ snedkenn., KnrreluekvpJ 100 F. 724816 - - Værksted: Skellet 1. 724072 - Ounn. F, snedkersv., Blageløev. 17 784871 - Hans. styrmd, Brandtsgade 18. 720707 - B., tlf mont., Btngstedgade 52. 724613 - 8., tjener. Jernbanegade 15. 725368 - H. Rehder, togfører, Ernntlsvej 9 725.356 - l^irs K.. trænrbejder, Lyøvej 20. 725173 - J. C., tømrer, Havevej 24. 721661 - EJn., tømrerm., gulvbelægning. Ny Holstedvej 36. 722327 - Børge, urmager (bolig) Ny- gaardsvej 29. 723403 - K. A.. urmager og exam optiker. Ramaherrød 18 (Omst. ttl bolig). 721698 Kurt, virevært. Rugvæng« t 12 C. 722794 - Hans. værkf , Herlufshoimvej 21. 723204 Oløén Gunnar, faktor, Rlngstedg 11. 724167 - Helga, fru, Præøtøvej 74. 721165 Olason N. A., købmd., Rlngstivlg. 83 721132 Olympis Konformnsklnor, REBgpRcvMNMl^ 725572 Olyinpis Sport, Iwmt. Inrgen PlillipHcn, flernlmin'Kiulo 5. 722765 Ons^nnnl I N., forst.lnde, frkTVe- sterport 6. 721114 Opfermann Ejv . bagernj .Tdunsv. 1. 725061 Optola Edv., arbmd.. Ornevel 17. 724209 Opmasknlngseentralen, Rlngsted- gade 11, 720526 Oppendlork H., fru. J. Jensensv. 12. 725034 Opnermann Kj, frøavlskonsulent, Skovbrynet 4. 721251 - Vald, mekan., Præstøvej 117. 720785 - Olga. tandtekn., Amtman

72.3.389 Ortved Mogens, ing., Ltndøparken 9. 720367 Ostehus Hjultorvets. L. Ellasen, Hjultorv 6. 720410 »Osteklokken« (Axel Frederiksen), EJ lersvej 34. 721234 - - Bolig. Præstsvej 174. 720576 Otbo Martha, fru, Østergade 11. 722522 Ottosen Vagner, Ismejeri of brød­ udsalg, Karrebækvej 98 B. 722555 Ottosen K, Byskov, landsretssagfø­ rer, RinR

72066

72120) 72036* 72355 72240J 7205f

FAG REG

...... «nenerø ej P. T. V0ULUND • „Greyhound" - NÆSTVE D TLF 7210 \

Snørebånd - Kilehæle

1.

Made with FlippingBook - Online magazine maker