Telefonnøgle Næstved 1965

Næstved KUL & KOKS Komp. AIS, tlf. 7214 20 720207 Petersen Carl, fhv. cigarhdt., Præstovej 101 C. 721142 - Jens V., clviling., brandinspektor, Amtmandsgade 12. Adolph Petersen Vs Lundagers Eftf.

Næstved KUL & KOKS Komp. AIS, tlf. 72 14 20

720422 Petersen L., frk., tobakshdl., Jern­ banegade 23. 724788 - Helge, toldvagtm., Karrebækv. 62. 725256 - Poul B., traflkeksp., Bakkekam­ men 34. 725727 - H. Fr., typograf, Klldem.v. 113. 721424 - Mads, fhv. typ., Blegdammen 5. 7241901 - E. Herløv, tømrer, Ringstedg. 168. 724083 - Peter, tømrer, Ringstedg. 142 A. 7203871« H. P. Sk Ban, tømren æ.-cr«. 721686| Klldemarkavej 21. 721687 Pi*tør*«*n Oskar, tomrertn. & 724701 ------ Tømmerpladsen, M&nøvej 23. 721363 - Ove- J„ underdir, Magte Mellev. I. 723887 - Axel, varmemester, Alderdoms­ hjemmet, FAiimagsvej. 721184 - Dan, varmemester, Herlufsholm. 72113C Petersen Rudolf (Nestved Ril-Ccntral Fabriksvej (kontor). 724139 * - Bolig: Danavej 43. 724240 - Bjarne, vognmd , Grønlandsvej 6. 723044 Petersen Sigfred, vognmand, Karrehækvej 21. 723169 - Poul H., vulkanlsor, Ramsh. 6. 723142 - Gust., værkfører. MøgnolleveJ 4. 7220 X 4 - Sv. O., værkf., Karrebækv. 100 E 722971 Petcrsson K., clviling., Grundtvlgø- vej 11. 723486 Plchard Kn., vlceblbltotek., Moaev. 6. 721294 Plechnlk T., tllsk., Skyttevænget 17. 725621 Plhl Gun., slagterm., Skovbrynet 52 724984 lihl-Olacn. fru, Ringet algode 19. 724501 Pille Ejnar, gdr., Rønnebæk 725312 Pllshnj P , rekl chef Set. J, Park 18 721448 Politiet (Politistationen åben hele Døgnet), Ramsherred 3 (se løvligt real registret). 720/61 PolHikiwi Indtelefonering og Indlevering af annoncer. Axeltorv 6. 721505 Polyfoto, Axeltorv 1. 722954 - - Bolig: OavneveJ 48 724867 Pommergaard E. Hansen, malerme­ ster, Grimstrupvej 2. 724065 Pore Aage, laktor, BøgobakkeveJ 7. 725578 Porsvig Esther, sygcp)., Skovbr, 20. 724855 Possing Børge, clviling., Bag Bak­ kerne 37. 721606 Poetkontoret: Ma. til fr. 6-12,80 - 14-17,30 - Le. 6-18. Sø lukket. Farlmagsvej 41. Indtelefonering af telegrammer: drej 0022. Post­ mester N. K. Hvidborg. 723785 Poulsen Em., arbmd., BelllsveJ 9. 723699 - K. I., clviling., J. AakjærveJ 16. 722879 - Alma, fru, Danavej 15. 721769 - Astrid, fru. Solg&rden 6 C. 721083 • Emma, fru, Rlngstedgade 46 720009 - M. fru, Slagpls.-vej 19. 724343 - Jens, gdr.. DehnsveJ 5. 724940 - E., kebmd., Stenbæksholm, 720208 - Johs. Bo, læge, konsultation: tlrsd. kun 16-17, øvrige hverd. 11-13, lørdag kun eft. aftale, Axeltorv 6. Prtvat-bollg: Rolighedsvej 99. frotogr. Viggo B. Laursen. maskinsnedkeri, Vordlngborgvej 63.

pen 10. Knud, murerm., Rønnebæk Poul Blrkum, muelker, Jeppe AakjærsveJ 9. F Julie, musiklær.i., Vordlngb.v 65A Egon, olleforhdl., LollandsveJ 10. Holg., opsynsmd., Ostenfeldtav. 8. Kr. J., fhv. osteh., Jø. Jensensv. 33 Gunn., overass., Aagado 14. Leif, overass., Vordlngborgv. 2 C. M. Llndvcd, o.læge (kons. 11-13, lørd. kun eft. aft., tirad, kun 16-17). Købmagorgade 9. Poul C., overlærer, J. Jensensv.13 B. Welbel, pakhuafmd., Skellet 4. ®. Pcn* pakhuam.. Østergade 82. Carl, paplrarb., N. Farim vej 22 C. Har, paplrarb., OavneveJ 22. Jerg., paplrarb., Ellebækvej 20. M, II., fhv. pelst., Banely 37. Gunnar, pelsdyravler, Rønnebæk. Alfr , pensionist, Karrehækvej 6. Emil, pensionist, KøgeveJ 4. Fr , pensionist, Vordingb.veJ 304 Petersen P. A., produkthdl.,

724759 720286 724519 725593 722415 722977 725447 724268 721959

722129 - Elly, damefrisør, Møllegade IS. 724112 - Jonna, damefrisør, Ringstedg. 65. 725097 - Nina, damefrisør, Grønlandsv, 10. 725108 Pfetørsøn Hojlatid Sv„ doko- n>tionsatHior, Fuhorgv, 15 722923 - Børge Ewald*, dir. Slageløevej 3, 720246 - I. Ewald, dir., fru. Ramsherred 19, 723120 - Jørg., dir., Toftevej 8. 724625 - Knud, dir., MollegArdsvej 15. 720879 - Aage Eberhard, dlsp., ThorøveJ 2 723898 - Bent, disponent, Krogen 8. 724080 - L. Bent, disponent, Skovbrynet 4. 723637 - 8v. Aa., disponent, Aaderupvej 84. 725025 - Bent, dtstr.chef (DANSK E8BO A/8), Grønlandsvej 7. 721890 - Volmer, ekspeditionssekretær, NygaardsveJ 37. 723847 - Rs„ entrepr.. Fensmarkvej 22. 721965 - Kaj Ft., fabrikant, Farverg. 7 A. 722432 - Magnus, fabrikant, Farverg. 7 A. 722609 - Sv. Aa., fabrikant. Bol.: Suaaav. 6. 722611 - - Fabrik: Aaderupvej 83. 724876 - Ingv., fmd., PræatøveJ 158. 720284 ~ Knud, forr.fører, Østergade 12. 723022 - Gustav, forv., Kaj Munkavej 10 722783 - Jørg. A., forv., BogeveJ 8. 723337 - Alma, fru, Kamsherred 15. 723985 - Carla, fru, Melstersvej 40. 721065 • Christine, fru, Hvedevænge«. 65 725449 - Edith, fru, Fjordtoften 26. 721656 - Eleonora, fru, Klldomarksvej 19 721045 - Emilie, fru, Kirkepladsen 13. 722588 Frederikke, fru, Platanvej 4 721121 - Hansine, fru, Nyvej 7 725451 - Julie, fru, fhv. kbm., Enghavev. 1. 724119 - Karen, fru, MelateraveJ 20 721009 - Kirstine, fru, Rødehuevej 4. 720471 Marie, fru. Ostenfeldts Stiftelse. 724930 Bolle, fru, Karrehækvej 24 C. 720081 - Rlch., fru, Sortebrødrcgade 5. 721171 « Valborg, fru, P. IlodllsveJ 6. 721486 - P. A., fru, P. Bodilsvej 21. 721614 - Ebba, frk., Rlngstcdgade 122. 725271 - F.rna A Ingeb,, Karrehækvej 1 P. 721046 - Tove, frk., Slagelsevej 27. 723242 - Vita, frk., OallemarksveJ 61. 722407 - Alba, fuldm., frk., Moøevej 4. 723683 - Ejnar, gdr., Rønnebæk. 724141 - Holg., fhv. gdr., J. JenscnsveJ 29. 721078 - Jørgen, fliv. gdr., Ryttervej 8. 724486 - Martin, gdr., Rønnebæk. 721951 - Rasmus, gdr., Ishøj, KøgeveJ 14. 723952 - Rudolf, fhv. gdr, PllevoJ 2. 722439 - Sigfr., gdr., Vrcdsløae. 725374 - V., fhv. gdr., FodbygårdsveJ i. 722190 - E., gartner, Fæl leseJeveJ. 724586 - E., gartner, Herlufsh.veJ 11. 725497 - Gunner, gartner, 0 Ringvej 26. 720158 - N. Juel, giarm., Ramsherred 18. 720022 IWrken Willy (P, IAndem eftf.), glarm., Vinkling. 8. 724102 - B. Vejne, grønthdl., Klldem.v. 123 720986 - Oluf, groas., Monopol, R&tr *h 21. 722437 - Rud, gymnaslel., Ltndeparkeu 18. 721000 - H„ handelsg., Skyttemarksv. 133. 720301 - Klara, fru, Nyvej 21. 724139 » M, fru, Danavej 43.

Torvrftiætlell NÆSTVED Tlf 771/1/

722165 - Ounrar, herreekvip »Briæolt, Vlnhuagade 4. 723261 - - Bolig: Præstøvej 6. 725142 - Johs., fhv. hotelejer Albantvej 1, 724504 - 8v. Holet, lng., Fabriksvej 10, 725085 - laif Stanley, ing., Hlndbærvej 9, (Btorgaard A Søn). 722233 €r /ersen Isenkram en gros EranthveJ 10. 725505 Petersen K„ jordemoder, fru, Osterj{a(te 12. 724985 - Else, fru (Kass. for Tekstilarbej­ dernes Fagforening), Humlevej i. 724393 - H. Gudbrand, klelnamcd, Fredene­ vej 15. 721318 - H. Hørre, komm.t.. Fuglevængct 8 723096 - Herb. M., kont.ch. Havr« ' ængst 7. 724045 - A. L., kordegn, Fyrr ken 5. 723881 - Marius, fhv. kroejer, ely 10 720682 - J. Ewald, købnid, Orimstrupv 26 780848 - Rtlbner, købm , Farlmagsvej 28. 721474 - Sv., kobmand, KalbyrlsveJ 60. 724168 - 8vend, kørelærer, Rrantlav. UD 720159 - Verner W, køreskole, Ringsted- gade 82. 725758 - Mogens, lagerekan., Rrantlsv, 17 724069 - Bertmann, lagerforv., Krant ls- vej 11 B. 724393 - Hanne Gudbrand, lærerinde, frk., Fredensvej 15. 725898 - Inge, læ inde, Bakkekammen 28. 725107 - Helm., lønn.hogh., IJøgeparken 7. 721747 - Carl, maler, Ndr. Farlmagsvej 6 725098 - Knud, maler, Farlmagsvej 47. 725873 — Bent, malermester, Riddergate 6. 721301 Emil Petersen MalsrmMtsr. »SusAfArtfen«. Orlmstrup Bpne.: Mndblæsnlnff, metaliserlng, auloovnlakeriitf. 1 25020 P«>t<,r«M»ti Finn, tttalrntiøNtør, rk»tfed, MingfelnfeveJ Oft. 7^2901 Petersen A., modfelanedkeri, tlrandtagnde 22 . 724180 - Johs” montør, Bkyttevænget 10. 71

724176 - 721249 - 724194 723349 ~ 724103 - 723706 - 724122 - 723683 - 725454 - 721452 723997 - 720137

- - Omstilling til disponent Erling Petersen. 7'.’WU7 - -■ Disponent Svend Aage Petersen (bolig) Aaderupvej 34. 721486 - - Fru P. A. Petersen (bolig) Peder Bodilsvej 21. 724R92 - B., propr., Nyvej 19. 720913 - Thage, TELE, Jernbanegade 4. 720913 - Dan Stampe, radlotekn., Jernba­ negade 4. 723850 - M. Friis, rejsclnsp,, Skovbrynet 2. 723835 - Poul, Rekord-vask, Aderupv. 44. 722123 - R V repr., BirgltteveJ 7. : - Dan gj., repr , OrundtvlgsveJ 16. 724961 - E.t repr., Solvangsvej 10. 725731 • fb, repr.. Grøn landsvej 17. 723606 - Lilf. repr., Rolighedsvej 96. 721882 - William, repr., Oodthaabs Allé 6 724018 - Arno, revisor. Rolighedsvej 90. 720308 - J., fru, rullefr., Præstøvej 11. 723175 Pfetferaen E. Bang, milgninsp., . C<ex Oil A/8, Møllegrda.* MI 725520 - Krarup Poul, salgskonsulent, Skovbrynet 8. 721728 - Bent E., salgsaøs., Toftevej 4. 723576 - Ingemann, salsaas., 0. Rlngv. 23. 720215 - Sven, sut. akorat.f mester, Oodt- haabs Allé 10. 725418 - Poul, skot øJSArb LollandsveJ 7. 722285 - Willy E., sliberi. Brogade 5, 720395 - Dan, ømedem . Ny Østergao« 7. 720763 - E Brlx, smede- og maskinværk­ sted, Rampen I. 724662 - Erl. R., snodkersv., AhoraveJ 1. 720987 Petfernen Egon (Btrwmpe-Ma- gmslnet), Torvet nøde 1. 720723 - - Mg: Klldemarkavej 48 723208 - Axel støbem., Oatergade 30. 723844 - Eva. sygehj., fru. Gyvelvej 4. 722360 - Hilda, sygipl., Herlufavænge 1. 721822 Pfetfersen In«c, fru, tandtekn., ••MMæsæMeæMMBsaiiøestaMMasMMHeaBMi SntinrgtuiH, Jernbane^. 6.

1 722192 L_ 720132 * 7

722283 725006 723859 725517 723918 723564 723919 722984 724610 723647 720168 722462 722740 721059 720059

72 72:

72«

7211 7205 7236 7224 720*

7220601

O

7202:

722715 724334 P.T. \

P.T

Made with FlippingBook - Online magazine maker