Telefonnøgle Næstved 1965

AT

Komp. AIS, tlf. 7214 20 Gulvtæpper Claudi Hansen* eftf. Til. 72 00 60 721900 Raadhuoet. 721353 Raadhus-Kloøken (E. Bojær), Hjultorvet 2. 720156 „Rnadhuskroen" (Willy Nielsen), Skomagerrækken 8 . 721810 - - Køkken og bolig, Skomager- ræk) :en 8. 721214 Raastofkompagntet, Blegdammen 4. 721911 Radlohuaot (J. Bendt Peder­ sen), Ringstrdftndo 25. 720728 Radio-LaKeret (Bv. Henrik­ sen), Gronnegade 8. 723693 Rafl H., o trafikas«, Hovmannsv. 7. 720924 Ragne Jacob, red., Rugvænget 1. 221520 CHR. RAHBEK Automnhilfnrretnlng Klndhestegnde 10-12 Aut. General Motors forhandler Omstilling til: Balgs, og bogholderikontor Lagerekspedition Værkste«1er Fabrik for cylinderudtæring og lejestøbning Bol Igtelefoner: 721229 Automohllforhdl Chr. Rahbek. Rlngstedgadc 72. 722420 Prokurist tinn« Rahbek, Hcr- lufholmvej 19 720776 Prokurist H. Elhøj Andersen. 722634 Disponent V. Hemmlngsen. 720816 Værkfører Knud Jensen 721518 Værkfører Egil Bendtsen. 722794 Værkfører Hans Olsen. 723883 Repræsentant Emil Hansen. 721550 Repræsentant John Højen. 720386 Rahbek Kaj( montør, Knm bækv.47 721708 Ritmløv Hanøen Poul, lagerforval­ ter, FarimagsveJ 66. 720633 Rnndow Arne, dir., F«*dbygård. 723612 - avlsgården, Insp. Poul Hansen. 723283 Randstoft R. A., rejsclnspkt., 81a gelsevej 125. 725198 Rnnn Henrik, adm.chef, Osterg, 12 725142 Rnnnerie« H., landlnspkt., Bkovbrv net 40. 723235 Rannes Jonny. fru. t^ærkevej 11. 725602 Rnntho lt., forstanderinde, Brt. J Park 51, 722932 Rasch Kn., Jo«irnallst, BletteveJ 4. 721057 Rasmussen C., agentur, Skellet 11 723496 - J. Bang, agentur, Rugvæng 12 t! 7206961 - KArl K. Sk Bon, agent urforretning 720996| FarimagsveJ 61. 722491 - Kaj Oroth, amtsrcvlsoraa«.. Præstovej 147. 724360 - Otto, arbmd., ThoraveJ 26. 722422 - Otto, arkltokt, Kaj Munksvej 18 725580 - Jørgen, assistent, Hvedevæ. 72. '*

7249 T!IOTæstved KUL & KOKS Komp. AjS, tlf. 72 14 20 7242-------------------------—---------------------- 1 722|64 Rasmussen Rlgm., ass., Farimags- vøj 65. 720492 Rasmussen M. J., ps. gymnaslelær., Præstovej 37. 720836 - O., handelsgartner, Jagtvej.

Næstved KUL & KOKS 720944 Poulsen N.. mekn., DehnsveJ «. 723617 - Erik., montør, Digevej 2. 721369 - O., murerm., St. Blicherevej *1 723346 - Kaj, murerm., St. BllchereveJ 10. 724591 - Vern., murerm., KarrebækveJ 96. 720445 - H., redak .sukr., Kombakken 29. 724756 - Poul, emodem., KøgeveJ 2 A. 725010 - Jessie, sygepl.ske, Skovbrynet 2. 720936 - Lise, sygepl., Skovbrynet 60. 722916 - Vig., tokn. asslst., ErantisveJ 23. 720580 - Ib, telf.o.mekanlker, Ahornvej §. 720092 - fru tømrerm, Axcltorv 7. 720889 - Dine« vognm., FarlmageveJ 9. 726075 PovelBen A.. bagerm., PllegArdsv. 4. 725625 Pranov J., a«« . KTAS. Erantiev. 25. 721458 Prenov M.. afdelingschef. Toftev. 6. 720706 - Axel, snlgslnnpoktør, Østcrg. 11. 720006 Preuss Birthe, kontoraea., Marskv. 4 723215 Prles-Jcnsen O., komm.nss. Præstø- vej 37 A. 724404 »Prima Frugte, grønt og blomster, Ifvedevgnget 78. 720301 Primdahl Aage, akindhdL, ItiiiKstedgnde 22. 723396 - - Næstved Kvægtorv (7-10). 722068 - Rigmor, fru, Præstovej 103 B. 720614 Præstholm S. C., købmand, Slagplsovej 17. 721400 Præsto Amt og AmtsrAd. Amt- mandshollgcn. (Kontortid 9-16, lordag 9-12). 722401 - • Amtmanden privat. 721367)- Amtsråds Revision, Præstovej 84. 720367) Kontortid 8-16, undt. lørdag. - - Sygehus «se Centralsygehuset). 722785 - Amts Vandinspektorat, rtvlllng Axel Jensen, (kontortid: 8,30 16, lord. 8,30 12), Præstøvej 78. 720199 - Amts VeJInspektorat (Kontortid: 9 15, lørdag 9 12). Rlngstedg. 78. 7JI420I «Mot orvejskontoret). '.238331 FarimagsveJ 12. 720407 ------- Amtsvejinspektør, dvVInge- nlor U. Flscher-Rasmusøøn. 723699 ------- Civilingeniør K. I. Poulsen (bolig) Jeppe AakJæreveJ 15. 720657 - - Ve)lng«*nlør Vllh. Ørum (bolig), OavnoveJ 26 723702 Fuldmægtig Helmuth Ander­ sen (bolig), Kornhakken 27. 724503 Præstøvejens Herresalon (Børge Nielsen), Præstøvej 6 A. 721366 Præntøvejena Mørtelværk A/B. Kon­ tor: HJ. af Ramsherred og Set. Mortensgade. 722029 Pult* J. M., prokurist, Kombakk. 29 725210 Pæprke Erl., ass., Toftevej 10.

TUF - Henry, assurandør, Melstersv. 33. 726111 Rasmussen llent, autodofo t»n 725 tølngHtedgadp 25. "" T2J411 - - Norgesvej 54 (bolig). 721514 - J. O, bankbogh., Rugvænget 12 O. ; 1541 - Orla, blikkens1„ EfteraarsveJ 22. 721422 - R. Werr*, branddir., Slagelsev. 32 7.4431 - Hans, chauffør, Havevej 18. ?BM)T0 - Arne PaArs, civlllng.. Blgelsev. 57. 722771 - Kn., civlllng., Egholmvej 3. 722365 - I., damefrisør, Brogiide 3. 724107 - H. dameskr.inde, frk. Karrebæk­ veJ 66. 722667 - Stella, fru, damefrl«., FlxveJ 4. 720950 - Svend L., depotejer (Harboe), OrlmstrupveJ 69 724172 - Bent Hagerup, dir., Fjordtoften 4. 723051 - Oay, dir., konsul, Rlngstedg. 14. - - - (Sommerbolig) Rlslsv 6. 722592 - Aage, disponent, Hejrevej 4. 725460 - Mlndahl T., dlspn., Trekanten 36 722224 Rasmussen Johanne, frk., distriktsjordemoder (Tr. mand. og onsd. 14-16), HerlufsholmveJ 15. 725302 - E , el-montør, KlUlcmarksv. 127. 721741 - Bv. Aa., clektr., Bakkekammen 7. 724716 - Frede, entrepr.. Fensmarkvej 29 723802 - Hans, entrepr., AaderupveJ 180 723729 - P. A., fabrikant, ___ - Elin Rasntussen, Rlngstedg. 14 720621 - Kurt (Axeltorvets Farve- og Ta- pcthnndel), Torvestræde 3. 720834 - - Bolig: Torvestræde 3. 723511 - Bv. An , find., DehnsveJ 6. 720128 - Vlkt.. form., Godthåbs All« 6. 723119 * B K., forretnf., Præstovej 4 A 723285 - Helnrlck, forvalter. Sk«»llet 11. 720902 Rasmussen R., Niestvpd-Ko- hriih. (hox 20), Faritn.v. 88 721238 - R., frisørsalon. FarimagsveJ 53 724865 - Anna, fru, Præstøvej 136. 725598 - A. Nyboo, fru, Skovbrynet 22. 720720 - Everia Mlndahl, fru. Hvedev. 7. 725612 - Hamæt, fru. KlldenmrksveJ 18 A 720320 - Ingeborg, fru. Rlngstedgade 21. 725237 - Johanne, fru, AderupveJ 168. 721326 - Nielsine, fru. Bolvangsvej 14. 725440 - Poula, fru. Præstøvej 160. 720641. - I., KarrebækveJ 56. 720277 - Sofie, fru, gdr., KarrebækveJ 47. 723355 - Thyra, fru, Jernbanegade 13. 723295 Valborg, fru, Staalgaarden. 720252 - T. Hagemann. fru, Lindepark. 11. T20576 Rasmussen <1., frugt & blom- ster, Vinhnsgnde 7. 722568 - Kaj, Axeltorvets frugt, Baltlca- gaarden. 720853 - Alb., fyslotørap., FarimagsveJ 16. 721267 - Ane og Henrik. Fredensvej 11. 724070 - Verner, fuldtn., J. AkJærsvoJ 6 724063 - C., fhv. gdr., Rønneparken 10. 720314 - Fredegod, fhv. gdr., Præstøv. 70 722905 - Fr„ fhv. gdr., OallemarksveJ 70. 724314 - P., gdr., BækkegArd, Rønnebæk. 724802 - Rs. L., gdr, Rlngsteilgade 223. 722431 - F., gros«., Worms kager og blsqults en gros. Fensmarksv. 36.

724765 - Poul, hotelejer, Kirkepladsen lt. 724936 - Lau., husejer, Aa«lerupvej 125. 723614 - E. Frøtorp, ing., Bag Bakkerne 65 720625 Rasmussen Otto W., rådg. ingeniør, Østerg. 26. Profckterinu af rentralv. 721624 - - bolig: ITyTSCfergade 5. 721196 Rasmussen R. L., rådgivende ~ ing., Vordingborgvej 22. ProJeTcTerlng af centralvarme. 722187 - O. Johs., instrumentm., FlxveJ 15. 721930 - Edith, frk., kjoteakademict, Brandtsgadc 26. 722187 - H. O., exam. klavcrst., FlxveJ 15. bol,: Fensm .tlf. 237. Tr. bedst 8-9 725345 - Villy, kontorass., Klidem. V. 79 H 720846 - Ellen, købmd., .Tyllandsvej 11. 720029 - R , købmd., Jernbanegade 9. 725159 * Chr., landmd., FælleseJcveJ 10. 721977 - Viggo, l.postb., Bakkekammen 14. 720978 - J. C. Oroth, lokomotivfører, Hve- devængd 38. 720253 Basun, «en A. Chr., pftf. (P. Mntlin‘spn), Iffi^erliandlerT Kindhestegad*’ 5. 720623 - E«llth, læge, Jernbanegade 11. Konsult. 15 16. onsd. kun 17-18, lord. kun eft. aftale. 720623 - Knud. læge, Jernbanegade li. Konsult. tlrsd. kun 17-18, øvrige dage 11-13, lord. kun eft. aftale. 723726 - Ejn. O., o.lærer, FolbærvcJ 5. 723865 - O. Agerbo, o.lærer, Ingemannsv.il 724373 - H. P., malerm., KarrebækveJ 12. 725150 - A. H., maskinn*., Hjortøvej 14. 721602 - Rejnh., masklnm., Klldem.veJ 101. 722832 - K. Relnholt, murerm., Fensm.v. 1 72t210 - P. E.. ø-montør, KøgeveJ 25. i 722376 - H. M., ostegro««., Langelandsv. 10. 721688 - Ejn., overportør, Solvej 6. 723179 - Hans, paplrarb., Kindhesteg. 15 721530 - H, Oot*., paplrarb., Ndr, Fari­ magsveJ 22 C. 724435 - Poul Juøi, paplrarb., OavnoveJ 10. 721131 - Charles, pelst., LI. Næstved Mark. 720257 - Hans, fhv, pelst., Thorsvej 21. 724773 - Johs., pelst., Oodobj«‘rgbakken. 724056 - Rsm., pensionist, Ryttervej 12. 724170 - Kaj H., pianist, Broga«le 2. 724857 - Frede, plantageejer, Øverup. 721901 - Letf., pntltiass., ManøVeJ 0. 724104 - Bjørn, prokurist, EfterArsvcJ 21. 723230 - C. O., prokurist, Ingemannav. 12. 725003 - Lovln, prøvens«., Præstøvej 105 C. 724787 - E. Juhl, radlomek., FensnmrkveJ. i 724*105 - Kn., i angerfmd.f Oallemarksv. 11. 722269 - V., renterlejer, Kjlcrtvej 7. 723096 - Rasmus, rentier, DanaveJ 26. 721008 - P. Wolthors, repr., Samsø' ej 5. 7205931- Carl, restauratør, Café „Lygten", 722218| Orønnegad.' 11. 721652 ------- Bolig: Kindhestegade 11. 723505 Rasmussen K. E.t revisor. Kontor i Hlngatrdgade 723696 ---- Bolig: ErantlsveJ 21 C. 722039 - Ago. rutebilbeat, Sandholmsv. 12. 722728 - Herm., salgschef, Enebærvej 3. 724128 - Evald, salgstnsp., Kirkestræde 1. 724579 - Hardy, seminarist, Præstøv. 105 B. TB

I ! L. 7

722192 * 20132 -

722283 725« *96 723859 725617 723918 723564 723919 722981 724610 723647 720168 722452 722740 721059

72 721

720«

721« 7205 7236 7224 7201

720059 722060 P. I h

Linoleum

m Claudi Hansens eftf. Tlf. 71 00 60

1

On

72021

722716

724334 P. T. V<

724228 gnist C.. statlonsloder. Skøttet 31. 724668 Qwlst Henn. H., bankfuldm., Bt. Blichersvej 7. 721761 - Erna, fru, KarrebækveJ 29.

P.T

Made with FlippingBook - Online magazine maker