Telefonnøgle Næstved 1965

Arkitekter - Assurance ★ Arbejdsanvisning 732062 1 Amto-Arbejdsanvisningskontoret, 724062 f Riddergrade. ★ Arkitekter 720802 Ammltxbell N. O., arkitekt, M A. A., Kornbakken 23. 723801 Arkitektgruppe 62 I/S, Gallemarks- vej 35. Birger Nordsted-Jørgen- sen. Poul Thrane. Axel Holdt Hannen. Ivar Valcntinusscn, MASK I NSN i OKI RI I — 12 OB 03 NO* FA*/MAGSVtl 99 ---- Og 7203X3 Privat trJrfoner: 720603 Fru Oda Christensen. 724665 Forretningaf. Herm. Oggesen. 721011 Værkforer Alb. Hannen. 722029 Tomrerform. Sv. Sans. 723271 Hunden Ole, arkitekt, tegnestue og bolig: Hcimdalsvej 29. 723502 lloff-Mollcr Arne, arkitekt, M. A. A., »Centrum«, arkitekt- og ingeniørfirma < Friis å Jørgensens effl jl Kontor: Axeltorv 6. 723238 ------- Ingenior, M. af t, Jnhs. Jør­ gensen. Bolig: AderupXj l7l. 722965 - XrKltekt M. A. A. Peter Kar- stensen, Bolig: Llndholmvej 5. 721203 ~ 1— Ingenior O. Kroiganrd. Bolig: IlodehuRvej 6. 723611 - - - Arkitekt Otto Hannen, Bolig: Kirmhærvej 2. 728021 Mateen Jakob, Morrivej 28. 721611 Nielsen Aa., arkitekt. M. D. A. (Fa. H. Nielsen A Son), Rlagelse- vej 63 A 725027 - - kontor: v. SunågArden, Grim- ntnip. 728107 Nielsen Rlrh., arkitekt, Herluf* vænge 4. 114746 IVterscn Gustav, arkitekt, Tegnestue: KfterftrsveJ IH. 733101 Petersen Sigurd, arkitekt. Kilde- marknvej 70 D. 733433 Hø unuøøen Otto, Kaj MunJurveJ 18. 730830 Keløtrup ti. Hannen, arkitekt og kunstmaler, RelntrupeveJ 0. 784311 Ntærsholm II., M. A. A., Farlmags- vej 86. Nygade. O. K. JENSEN KtrsebærveJ 14. O.K.-hnse, Frantinvej 41. XI PF. <»**?£* ARKITEKT TØMRERMESTER 724336 r 723030 Jørgensen A Kiirslensen,

Assurance

722448 Ventorgaard Jensen J., M. A. A. Tegnestue og bolig: Sd. Peders Kirkeplads 12. Hyllinge (744) 100 Holkjrer Hugo, arkitekt, M.A.8., samt tlf. Hore 1253 u. Karrebæksminde (742) 188 Lorents 8erensen, villa »Paxc, Kar­ rebæksminde. Lov (761) 116 Hansen Helmer, M. A. A., Humle­ gård, Lov. * Assurance 723318 Absalon Forsikrings A/H, Kobmagergade 4, assurandør Preben Gudmansen (privat: Vesterport 10) 723867 »Alka-loisikringsaktieselskab Henry Raemueeen, assurandør, MHetrrsvpJ 33. ALLE forsikringsarter Indenfor liv og skade Alm. Grandejerforsikr. A/8, Næstved-agentur v. overtnspektør Gerner Christensen, Vester-Eges- borg, tlf. (740) 54. 721538 Andels-Anstalten Tryg. Mejerier­ nes og l4tndbrugets Ulykkesfor­ sikring. Assur. Sv. Isaksen, Rug­ vænget 12 F, Arbejdsgiverne« Ulykkesforsikring (Agentur for opland) 722732: Tage Hansen, Oetonfeldtsvej 14 (Område syd). Lov 3: Peder Nielsen, Ql. Lov (QmrAde nord). 720868 Auto-Lloyd. forsikringsaktleøeløfcfi- bet, Ramsherrcd 28. 724891 - - Fillalhost, 11. ftirrh Petersen, Bolig: Solvangsvej 25. BALTICA | FOR Baltleagårdcn, Axeltorv ft, Næstved 721058 724037 Aeaur. M. Kana-HjumuiRRen (prto.). 73M08 Aaaur. Ilitmar Pedersen (prto.). 723161 Amtalnap. tt. Mclbslle (prto.). 725050 Skadekontoret for ............ motorkøretojsforsikrlng 721872 \IUilvll>SGIVERNKS ITLYKKESrOKSlKKING Agentur for Næstved T. E. Slllesen 721872

724233 BALTISKE ASSURANDØRER, DE a | i p Ib John Larsen, WkkK Hingst edgade 60 rOKSTKRlNORR Tlf. 724233

721091

CODAN Filialkontoret I Næsto ed Kindhestegade 10 7210 91

I>. G. Brand BEKGIA SAMVIRKE

722341

INSPEKTØR HANS BEKKER Kaj Munksvej 1 - Tlf. 722311

Filialbestyrer Jørgen Larsen Privat 723587

llnrgen Aug. (Jorg. Jørgensen, Præstø­ vej 170). AUG. BORGEN ASSURANCE alle arter forniklinger Tlf. 72 58 02 721848 Brandassuranccforcningen 1848 Ringstedgad* 40 Boliger t 721847 Dir. E. Nørgaard. 728212 Prokurist K. Karlsen 721816 Assurandør Hans Oørgens 721853 BRANDASSURANCEFORENINGEN 1854 -1896 Gensidigt selskab. Aksel Hansen . HlagklldeveJ 10 724212 Branddlrektomtet for Landbygnin­ ger, R. Stærsholm, Farlmags- vej 36. 723318 Biilineke W. A Co., assuranceforret­ ning, Kobmngergade 4, v. assu­ randør Preben Gudmansen (pri­ vat Vesterport 10).

« é

DANSK BYGNINGS ASSURANCE Vs Assurandør HOLGER JENSEN BødkergArden, Kindhestegade 11.

een police er nok t

10 forsikringer dækkor huset på een police: 1 Ansvar

7 Husbukke, skade * Svampeskade 9 Glasskade 10 Kumme, forsikring

2 Vandskade 3 Stormskade 4 Rorskade 5 Huslejetab 6 Bygnings- beskadigelse

72 39 60 Landet« storste svampe- og husbukke-forsikringsselskab

725540 Forsikri ngsselsknherne

I)A N FIIIKMIE, Livsforsikrings -A/H og Forsikrings A/H TERRA t Knud Wlchmann Pedersen, 0. Ring- vej 54a, tlf. 72 55 40.

fMiflrmt* 0ran4f«r»tlirl*g BYGNINGSBRAND

Branddirektører i 723940 John. Jespersen. LI. Botoøj », Næstved. Nyland 1: fdr. P. B. Hansen. Stenstrup pr. N*

TELEFONNOOLEN er den eneste lokaltclefonbog, der udkommer bAJe I Næstved by og alle omliggende landcentraler.

Dr kan trygt regne med, at en velplnceret annonce I Telefon­ nøglen giver pengene hjem Igen med renter og rentes rente!

(M

Made with FlippingBook - Online magazine maker