Aktywna Tablica 2021/2022. Nowa Szkoła

już umiem

harmonijny rozwój

Już Umiem! Zestaw PN 0067

769 zł

Twórczość i konstrukcje PN 0049 490 zł Gry interaktywne: „Rysujmy razem” – ćwiczenia swobody wyrazu plastycznego oraz sprawności grafomotorycznej, oswajanie z tablicą multimedialną.Współpracawgrupie; „Dopasuj do obrazka” – rozu - mienie podstawowych kategorii plastycznych: kształtu, koloru, wzoru; „Muzykanci” – ćwiczenie wyczucia rytmu i rytmicznej koordynacji ruchowej; koncentracja uwagi, współpraca w grupie. • karty pracy: wycinanka-układanka geometryczna, wyrażamy emocje: „Paluszek-pacynka”, „Co z tego wyjdzie?”, „Maska zwierzaczka”, „Robimy kotka”; gra wielkoformatowa „Miasto” – zawiera kartony przedstawiające ulice, zakręty, skrzyżowania oraz typowe budynki miejskie – mieszkania, szkołę, sklepy, warsztaty; dzieci wspólnie układają na podłodze miasto ucząc się współpracy i konstrukcji przy dopasowaniu przebiegu ulic i rozmieszczenie przy nich budynków, placów i parków. Dzięki dołączonym do gry kartonowym samochodom i innym środkom komu - nikacji zbudowane przez dzieci miasto staje się placem zabaw polegających na szukaniu drogi między określonymi punktami, wykonywaniu poleceń opartych na liczbie pól i kierunku ruchów i wielu innych, których scenariusze są dołączone do gry.

Zmysły i ruch PN 0050

Poznawanie i zrozumienie PN 0051 490 zł Gry interaktywne: „Sklep” –współzawodnictwoz rotacjąprzedstawicieli zespołów, ćwiczenie umiejętności klasyfikowania, koncentracja uwagi, współpracawgrupie; opowiadania– ćwiczenia świadomości kolejności zdarzeń oraz myślenia przyczynowo-skutkowego, współpraca w ze - spoledwuosobowym; „Detektywi” – ćwiczeniemyśleniaprzyczynowo - -skutkowego oraz dedukcji, koncentracja uwagi, współpracawgrupie • kartypracy:ćwiczenieklasyfikacji:owoceiwarzywa,zwierzętaleśneidomowe,kołaiwielokąty;ćwicze - niemyśleniaprzyczynowo-skutkowego(wycinanki-układanki),układaniehistoryjek:„Nasankach”,„Na łyżwach”,„Wlesie”;grawielkoformatowa„Sklep”–pozwalanaćwiczenieumiejętnościklasyfikowania na przykładzie typowej oferty sklepu spożywczego. Kartony przedstawiają nabiał, mięso i wędliny, warzywa i owoceoraz pieczywo, któredzieci umieszczająnaodpowiednichpółkach sklepu; gra rozwija koncentrację i umiejętnośćwspółpracywgrupie.Dołączonedogrykartonowemonetypozwalająnawy - korzystaniegrywpierwszejklasiedoćwiczeniapodstawowychdziałańmatematycznychnaprzykładzie wyliczania należności, wydawania reszty oraz układania zadanych liczb zmonet o różnych nominałach

490 zł Gry interaktywne: „Budowniczowie” – współzawodnictwo z rota - cją przedstawicieli zespołów, ćwiczenie percepcji wzrokowej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej, koncentracja uwagi, współpraca wgrupie; „Łap i unikaj” – ćwiczenie percepcji wzrokowej oraz koordy - nacji wzrokowo-ruchowej, koncentracja uwagi, współpracawgrupie; „Piraci” – ćwiczenie koordynacji dźwiękowo-wzrokowo-ruchowej, koncentracja uwagi, współpraca w grupie • karty pracy: „Znajdź różnice”, „Znajdź gwiazdki”, „Znajdź trójkąty”, „Znajdź kółka”, „Połącz po - dobne filiżanki”, „Połącz podobne zwierzaki”; gra wielkoformatowa „Kierunki i kolory” – polega na znajdowaniu przez dzieci rozmieszczonych na podłodze kartonów z rysunkami prawych oraz le - wychdłoni i stópwróżnychkolorach; do grydołączonozestawscenariuszyzabawpozwalającyna jej wykorzystanie w wielu konfiguracjach opartych na wypróbowanych mechanizmach zabawy takich jak „Stary niedźwiedź”, „Brakujące krzesło”, „Twister”; gra rozwija percepcję wzrokową (w szcze - gólności rozpoznawaniekształtów, kolorów i strony lewej i prawej), reagowaniena bodźce słuchowe (aktywowanie i hamowanie) koordynację wzrokowo-ruchową, koncentrację i współpracę w grupie.

Umiem czytać PN 0038

190 zł Ćwiczenia wspierają następujące funkcje poznawcze: koncentracja uwagi, pamięć wzrokowa i słuchowa, rozwijanie funkcji wzrokowych. • zestaw zawiera: 33 interaktywne ćwiczenia klasowe lub indywidualne, 7 interaktywnych gier i zabaw klasowych, 70 kart pracy do kopiowania lub druku

Umiem liczyć PN 0040

390 zł Ćwiczenia wspierają funkcje niezbędne dla rozwoju zdolności liczenia i rozwiązywania zadań matematycznych: syntezę i analizę wzroko - wą, myślenie przyczyno-skutkowe, orientację w przestrzeni, spostrze - gawczość i koncentrację uwagi, rozpoznawanie kształtów, cyfr oraz znakówmatematycznych, myślenie operacyjne, w tym: porównywanie, segregowanie, dodawanie, odejmowanie i działania odwrotne, pamięć, umiejętności grafomotoryczne aż do pisania cyfr, liczb i zapisywania działań matematycznych. • zestaw zawiera: 129 interaktywne ćwiczenia klasowe lub indywidualne, 11 interaktywnych gier i zabaw klasowych, 150 kart pracy do kopiowania lub druku

Przyroda i czas PN 0052

Ekologia i środowisko PN 0053

Słowa i znaki PN 0054

490 zł Gry interaktywne: „Pory roku” – Rozumienie cykliczności pór roku i związanych z nimi zjawisk pogodowych, zmian w świecie zwierzę - cym i roślinnym, zabaw, stosownych ubiorów, percepcja wzrokowa, współpraca w grupie; „Środowiska” – rozumienie różnorodności środowisk oraz związanych z nimi zagrożeń, koncentracja uwagi, analiza wzrokowa, koordynacja wzrokowo-ruchowa, współpraca wgrupie; „Kontynenty i oceany” – rozumienie różnorodności geogra - ficznej świata przyrody, percepcja wzrokowa, współpraca wgrupie. • Karty pracy: kolorowanki – jezioro, las, łąka, liście i owoce, zwierzęta i ich dzieci, zwierzęta i gniazda. Gra wielkoformatowa „Pory roku” – pozwala w gronie klasy ułożyć na podłodze ka - lendarz roczny zawierający podział na cztery pory roku oraz 12 przyrodniczych cech lub zjawisk po 3 na każda porę roku, które dla starszych grup mogą symbolizować miesiące. Gracz rozwija rozumienie cykliczności pór roku i związanych z nimi zjawisk pogodowych, zmian w świecie zwierzęcym i roślinnym, zabaw, stosownych ubiorów

490 zł Gry interaktywne: „Segregacja śmieci” – rozwijanie świadomości ekologicznej: segregacja odpadów, koncentracja uwagi, współpraca w grupie; „Ekosystem” – rozwijanie świadomości ekologicznej: rozu - mienie złożoności i różnorodności ekosystemów, percepcjawzrokowa, współpraca w grupie, percepcja wzrokowa, współpraca w grupie; „Ekoskrzaty” – rozwijanie świadomości ekologicznej: oszczędzanie zasobów, koncentracja uwagi, współpraca w grupie. • Karty pracy: „Mapa pogody”: jesień, zima, lato; „Co jest roślince potrzebne do życia?”, „Karmimy zwierzęta zimą”, „Ekologia w lesie”, „Ekologia w domu”. Wielkowymiarowa gra ekologiczna „Segregacja śmieci” – uczy poprzez wspólne działanie, przeżywanie i aktywność dzieci. Polem zabawy staje się podłoga–dzieci budują czterymakiety pojemnikówz załączonych kolorowych pokrywek oraz tasiemek symbolizujących objętość pojemnika. Następnie każde z dzieci losuje kartę z rysunkiem odpadu np. gazet, szklanych butelek, odpadów kuchennych, plastikowych nakrętek i wybiera pojemnik, do którego należy go wrzucić. Nauczyciel może dodatkowo wprowadzić do zabawy uzasadnienie każdego wyboru.

490 zł Gry interaktywne: „Dopasuj przeciwne” – rozumienie relacji zna - czeniowych między słowami i znakami, współpraca w zespole dwu - osobowym; „Ułóż zdania” – rozumienie budowy zdania oraz języka symbolicznego, współpracawzespole dwuosobowym; „Poeci” – ćwi - czenie oddechowe w zakresie wpływającym na sprawność mowy, koncentracja uwagi, współpraca w grupie. • Karty pracy: „Żółw w labiryncie”, „Myszki w labiryncie”; „Skacząca żabka”, „Literki”, „Znajdź takie same misie”, „Znajdź takie same pranie”. Gra wielkoformatowa „Słowa, litery, wyrazy” – zawiera zestawkartonówz charakterystycznymi rysunkami, pasującymi do nich literami oraz całymi wyrazami. Podstawowa zabawa polega na łączeniu przez grupy 3 dzieci właściwych obrazów, pierwszych liter i wyrazów poprzez ich pokazywanie i układanie na podłodze. Gra pozwala ćwiczyć rozpoznawanie liter oraz czytanie globalne. Uczy też dzieci współdziałania w grupach, koncentracji i spostrzegawczości. Dołączone do gry litery z polskimi znakami diak - trytycznymi oraz dodatkowe częstowystępujące litery pozwalają na dodatkowewykorzystanie gry w pierwszej klasie do nauki czytania i pisania oraz rozpoznawania samogłosek i spółgłosek. Scenariusze takich zabaw znajdują się w zestawie.

Umiem pisać PN 0039

290 zł Ćwiczeniawspierają koncentrację uwagi, pamięćwzrokową i słuchową, rozwijanie funkcji językowych, umiejętności grafomotoryczne, reguły ortograficzne. Przeznaczone do używania na komputerach i tablicach interaktywnych oraz do samodzielnej pracy uczniów. • zestaw zawiera: 94 interaktywne ćwiczenia klasowe lub indywidualne, 6 interaktywnych gier i zabaw klasowych, 120 kart pracy do kopiowania

9

sklep.nowaszkola.com

Made with FlippingBook Proposal Creator