Aktywna Tablica 2021/2022. Nowa Szkoła

Ważne. Ze względu na zróżnicowane stawki podatku VAT, w formularzu zamówienia prosimy o wpisanie wszystkich kodów elementów zestawu. Możliwość nabycia tylko całego zestawu.

Logopedia Pro. Mówiące obrazki v. 3.0 DP 0636 1 098 zł Programmultimedialnywspomagający terapię dzieci z zaburzeniami słuchu, mowy i rozwoju języka. Wspiera umiejętność rozpoznawania i różnicowania dźwięków, co korzystnie wpły - wa na rozwój funkcji słuchowych. Mówiące Obrazki to doskonały wstęp do nabywania i doskonalenia mowy, stymulacji percepcji słuchowej oraz zasobu leksykalnego dziec - ka. Program opiera się na idei połączenia ko - lorowych plansz, animacji oraz naturalnych odgłosówotaczającego nas świata, stanowiąc uniwersalne narzędzie wspierające naturalne i wspomagane nabywanie języka oraz terapię logopedyczną, zwłaszcza dzieci z zaburze - niami rozwoju języka i dzieci z uszkodzonym narzędziem słuchu. Jest to również rozwiąza - nie do pracy z dziećmi, które zaczynają mó - wić – ćwiczenia stymulują rozwój percepcji słuchowej, uwrażliwienie na dźwięki, umiejęt - ność rozpoznawania i różnicowania dźwię - ków, opanowanie różnych pojęć językowych. Mówiące obrazki umożliwiają między inny - mi: kształtowanie i rozwój języka np. pojęć językowych, wzbogacanie słownictwa, ćwi - czenia wstępne w terapii wadliwej artykula - cji, wspomaganie, urozmaicanie wychowania słuchowego, trening intonacji, melodyki (teksty rymowane z wykorzystaniem słów z progra - mu), stymulowanie pola słuchowego, kształto - wanie umiejętności rozpoznawania dźwięków i przyporządkowywania ich do odpowiednich obrazów, rozwijanie koordynacji wzrokowo - -słuchowo-ruchowej, ćwiczenie orientacji prze -

Logopedia Pro. Logorytmika v. 3.0 DP 0635 1 598 zł Program multimedialny wykorzystujący mu - zykę w profilaktyce i terapii logopedycznej. Jego głównym celem jest stymulacja najważ - niejszych czynności leżących u podstaw umie - jętności mowy: motoryki i słuchu. Logoryt - mika jest programem multimedialnym, który pokazuje, jak w ciekawy sposób wykorzy - stać można rytmikę i muzykę w profilaktyce i terapii logopedycznej. Główne obszary wykorzystania programu Logorytmika: pro - filaktyka zaburzeń mowy i języka, wspoma - ganie nabywania umiejętności językowych, wspomaganie, urozmaicanie wychowania słuchowego, stymulowanie pola słuchowego, kształtowanie umiejętności rozpoznawania dźwięków, wsparcie w terapii opóźnione - go rozwoju mowy, rozwijanie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej, praktyczne zastosowanie w surdopedagogice i surdo - logopedii. Program szczególnie pomocny jest w terapii dzieci z: zaburzeniami rozwoju języka i słuchu,opóźnionym rozwojemmowy, opóźnionym rozwojem funkcji poznawczych. Program przeznaczony jest dla logopedów, terapeutów, specjalistów i nauczycieli prowa - dzących zajęcia z dziećmi wymagającymi terapii logopedycznej, mającymi problemy z artykulacją głosek, przyswajaniem języ - ka i jego prawidłowym rozwojem a także tych, pracujących z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Program Logo - rytmika jest wyrobem me -

Logopedia Pro. Logo-gry v.3.0 DP 0634 1 598 zł Program multimedialny, zestaw 26 gier stero - wanych głosem, wspomagających i uatrak - cyjniających terapię logopedyczną dzieci z zaburzeniami słuchu i mowy, a także dzieci z autyzmem, mutyzmem, opóźnionym rozwo - jemmowy czy niepełnosprawnością intelektu - alną. Główne obszary wykorzystania progra - mu Logo-Gry to: profilaktyka zaburzeń mowy i języka, wspieranie rozwoju prawidłowej ar - tykulacji, kształcenie prawidłowej fazy wyde - chowej, ćwiczenia natężenia głosu, ćwiczenia rytmiki mowy, treningmodulacji i intonacji gło - su, ćwiczenia dźwięczności (głoski dźwięczne i bezdźwięczne), wspomaganie, urozmaicanie wychowania słuchowego, wsparcie w terapii opóźnionego rozwojumowy, rozwijanie koor - dynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej, kształ - cenie poczucia sprawstwa, praktyczne zasto - sowanie w surdopedagogice i surdologopedii. Na program składa się 26 gier wspomaga - jących nabywanie umiejętności operowania cechami dźwięku, takimi jak: wysokość, gło - śność (natężenie), dźwięczność, czas trwania. Program szczególnie pomocny jest w terapii dzieci z: zaburzeniami rozwoju języka i słu - chu, opóźnionym rozwojem mowy, zaburze - niami ze spektrum autyzmu, niepełnospraw - nością intelektualną lub innymi zaburzeniami, opóźnionym rozwojem funkcji poznawczych. Program przeznaczony jest dla logopedów,

strzennej, ćwiczenia grafomotoryczne (dru - kowalne kolorowanki do każdej ilustracyjnej planszy z programu). Program szczególnie pomocny jest w terapii dzieci z: zaburzeniami rozwoju języka i słuchu, opóźnionym rozwojem mowy, zaburzeniami ze spektrum autyzmu, niepełnosprawnością intelektualną lub innymi zaburzeniami, opóźnionym rozwojem funkcji poznawczych. Przeznaczony jest dla logope - dów, terapeutów, specjalistów i nauczycieli pro - wadzących zajęcia z dziećmi wymagającymi terapii logopedycznej, mającymi problemy z artykulacją głosek, przyswajaniem języka i jego prawidłowym rozwojem a także tych, pracujących z dziećmi ze specjalnymi potrze - bami edukacyjnymi. Program Mówiące Ob - razki jest wyrobem medycznym - skuteczność i bezpieczeństwo użytkowania potwierdzone zostały w ocenach klinicznych. Posiada re - komendację Polskiego Związku Logopedów. • 160 ćwiczeńmultimedialnych i 150 ilustracji dowydrukuwpro - gramie; dodatkowo w zestawie: publikacja drukowana: „Pod - ręczny zestaw obrazkowy”. (NOWOŚĆ 2021!); e-Przewodnik metodyczny do pracy z programem; ponad2000dodatkowych pomocy dydaktycznych w wersji elektronicznej: przesiewowe badanie mowy, multimedialne książki eduSensus, dźwięki, melodie i piosenki eduSensus, karty pracy do wydruku, obrazki i gry eduSensus, aplikacje oraz przewodnik po tych pomocach; profesjonalnymikrofon; bezterminowa licencja na2urządzenia: 2 x komputer. (nowość 2021!); programwspółpracuje z moni - torami i tablicami interaktywnymi, programna pendrivewpełni działający bez dostępu do internetu; bezpłatne szkolenie online z obsługi programu, bezpłatne aktualizacje i wsparcie technicz - ne producenta po zakupie; gwarancja 2 lata; produkt spełnia wymagania rządowego programu Aktywna Tablica2021-2024 W zestawie: Mikrofon DP 0636MIKROFON 1 zł

terapeutów, specjalistów i nauczycieli prowa - dzących zajęcia z dziećmi wymagającymi terapii logopedycznej, mającymi problemy z artykulacją głosek, przyswajaniem języka i jego prawidłowym rozwojem a także tych, pracujących z dziećmi ze specjalnymi potrze - bami edukacyjnymi. Program Logo-Gry jest wyrobem medycznym - skuteczność i bezpie - czeństwo użytkowania potwierdzone zostały w ocenach klinicznych. Program posiada re - komendację Polskiego Związku Logopedów. • dodatkowo w zestawie: publikacja drukowana: „Podręczny ze - stawobrazkowy”. (nowość 2021!); e-Przewodnikmetodyczny do pracy z programem; ponad 2000 dodatkowych pomocy dydaktycznych w wersji elektronicznej: przesiewowe badanie mowy, multimedialne książki eduSensus, dźwięki, melodie i piosenki eduSensus, karty pracy do wydruku, obrazki i gry eduSensus, aplikacje oraz przewodnik po tych pomocach; pro - fesjonalny mikrofon; bezterminowa licencja na 2 urządzenia: 2 x komputer. (nowość 2021!); programwspółpracuje z moni - torami i tablicami interaktywnymi, programna pendrivewpełni działający bez dostępu do internetu; bezpłatne szkolenie online z obsługi programu, bezpłatne aktualizacje i wsparcie technicz - ne producenta po zakupie; gwarancja 2 lata; produkt spełnia wymagania rządowego programu Aktywna Tablica2021-2024. W zestawie: Mikrofon DP 0634MIKROFON 1 zł

dycznym - skuteczność i bezpieczeństwo użytkowania potwierdzone zostały w oce - nach klinicznych. Program posiada rekomen - dację Polskiego Związku Logopedów. 860 ćwiczeń multimedialnych w programie. Do - datkowo w zestawie: Publikacja drukowana: „Podręczny zestaw obrazkowy”. (nowość 2021!); e-Przewodnik metodyczny do pracy z programem. Ponad 2000 dodatkowych po - mocy dydaktycznych w wersji elektronicznej: przesiewowe badanie mowy, multimedialne książki eduSensus, dźwięki, melodie i piosenki eduSensus, karty pracy do wydruku, obrazki i gry eduSensus, aplikacje oraz przewodnik po tych pomocach. • profesjonalnymikrofon; bezterminowa licencja na2urządzenia: 2 x komputer. (nowość 2021!); programwspółpracuje z moni - torami i tablicami interaktywnymi, programna pendrivewpełni działający bez dostępu do internetu; bezpłatne szkolenie online z obsługi programu, bezpłatne aktualizacje i wsparcie technicz - ne producenta po zakupie; gwarancja 2 lata; produkt spełnia wymagania rządowego programu Aktywna Tablica2021-2024. W zestawie: Mikrofon DP 0635MIKROFON 1 zł

18

Made with FlippingBook Proposal Creator