Aktywna Tablica 2021/2022. Nowa Szkoła

Ważne. Ze względu na zróżnicowane stawki podatku VAT, w formularzu zamówienia prosimy o wpisanie wszystkich kodów elementów zestawu. Możliwość nabycia tylko całego zestawu.

Edusensus Dysleksja Pro v. 3.0 (2 stanowiska) DP 0903A 2 199 zł Najobszerniejszy na rynku programmultimedialny do diagnozy i terapii dysleksji. Wspomaga umiejętność czytania i pisania, doskonali funkcje percepcyjno-motoryczne oraz znajomość ortografii. Pomoc dydaktyczna dla uczniów w wieku 6-10 lat mających problemy w edukacji szkolnej. Program doskonali koordynację wzrokowo-słuchowo-ruchową, grafo - motorykę, logiczne myślenie i spostrzegawczość.Wspiera rozwój kom - petencji kluczowych, z których najważniejszą jest sprawne porozumie - wanie sięwmowie i wpiśmie. Programmoże być stosowany jako pomoc dydaktyczna do terapii dla uczniów z zaburzeniami procesów uczenia się (dysleksja) oraz wspomagająco dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Program przeznaczony dla terapeutów i nauczycieli pro - wadzących zajęcia dydaktyczne i korekcyjno-kompensacyjne z dziećmi mającymi problemy z nauką pisania i czytania, a przede wszystkim z dziećmi z grupy ryzyka dysleksji oraz z dysleksją rozwojową. Dys - leksja PRO jest wyrobem medycznym - skuteczność i bezpieczeństwo użytkowania potwierdzone zostały wocenach klinicznych. Program jest rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Dysleksji. Program składa się z 4 części: 1. Ocena ryzyka dysleksji-moduł diagnostyczny dla dzie - ci z grupy ryzyka dysleksji; 2. Litery- moduł terapeutyczny dla dzieci

Logopedia Pro. Pakiet Gold (2 stanowiska) DP 0633A

GOLD jest wyrobem medycznym - skuteczność i bezpieczeństwo użyt - kowania potwierdzone zostały w ocenach klinicznych. Logopedia PRO pakiet GOLD jest rekomendowana przez Polski Związek Logopedów. • LogopediaPROpakiet GOLDzawiera: 14specjalistycznychmultimedialnychmodułów logopedycznych wspierających profilaktykę, diagnozę i terapię najczęściej występujących u dzieci zaburzeń mowy i języka oraz procesów komunikacji: szereg szumiący, szereg syczący, szereg ciszący ( moduł pod - stawowy); różnicowanie szeregów, głoska r (moduł podstawowy); szereg szumiący, szereg syczący, szereg ciszący (moduł profesjonalny); głoski r,l (moduł profesjonalny);mowabezdźwięczna; sfonem; echokorektor; głoski tylnojęzykowe k, g, h; trening logopedyczny; dodatkowowprogramie: obszerny moduł BadanieMowy do diagnozy logopedycznej, zawiera700 interaktywnych ilustracji do badania artykulacji wybranej głoski we wszystkich pozycjach w wyrazie, diagnoza w zakresie artykulacji, rozumieniamowy oraz umiejętności wypowiadania się; Aplikacja Terapeuty do zarządzania danymi z prowadzonej terapii –możliwość śledzenia postępówdziecka i dokumentowanie przebiegu terapii; ponad 2000 dodatkowych pomocy dydaktycznych w wersji elektronicznej: przesiewowe badanie mowy, multimedialne książki eduSensus, dźwięki, melodie i piosenki eduSensus, karty pracy do wydruku, obrazki i gry eduSensus, aplikacje oraz przewodnik po tych pomocach; e-Przewodnik metodyczny do pracy z programem + scenariusze zajęć; dwie publikacja drukowane w zestawie: „Przesiewowe badanie mowy”- kwestionariusz obrazkowo-wyrazowy i „ Logorymy”. (nowość 2021!); profesjonalny mikrofon; bezterminowa licencja na 2 urządzenia: 2 komputer. (nowość 2021!); programwspółpracuje zmonitorami i tablicami interaktywnymi, programwpełni działający bez dostępu do internetu; bezpłatne szkolenie online z obsługi programu, bezpłatne aktualizacje i wsparcie techniczne producenta po zakupie; gwarancja 2 lata. W zestawie: Mikrofon DP 0633MIKROFON 1 zł

4 489 zł Program przeznaczony jest dla logopedów, terapeutów, specjalistów i nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi wymagającymi terapii logopedycznej, mającymi problemy z artykulacją głosek, przyswaja - niem języka i jego prawidłowym rozwojem a także tych, pracujących z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wspiera rozwój kompetencji kluczowych, w tymumiejętność sprawnego porozumiewania się w różnych sytuacjach komunikacyjnych. Jako pomoc dydaktyczna może służyć w terapii procesów komunikacji. Programy mogą być sto - sowane wspomagająco w terapii uczniów z niepełnosprawnością in - telektualną. Logopedia PRO daje możliwość profesjonalnej diagnozy i terapii logopedycznej w formie zabawy. Jedyny logopedyczny produkt multimedialny z ćwiczeniami na wszystkie etapy terapii głosek ( głoska w izolacji, głoska w sylabach, głoska w logatomach, głoska w wyra - zie, głoska w zestawieniach wyrazowych, głoska w zdaniach, głoska w tekście). „Czystość fonetyczna” materiału językowego na wszystkich etapach terapii głosek. Możliwość wielokrotnego wykorzystania jed - nego ćwiczenia – zmienny materiał ilustracyjny i układ odpowiedzi. Możliwość nagrywania głosu dziecka. Atrakcyjne elementy motywa - cyjne – m.in. 8 postaci Mówtaków do wyboru.Logopedia PRO pakiet

w wieku 6-8 lat; 3. Ocena przyczyn trudności w nauce czytania i pisa - nia-moduł diagnostyczny dla dzieci w wieku 8 lat; 4. Trening słuchania, czytania i pisania- moduł terapeutyczny dla dzieci w wieku 8-10 lat. • ponad 1000 ćwiczeń multimedialnych i 300 kart pracy do wydruku w programie; dodatkowo w ze - stawie: publikacja drukowana: „ Dysleksja PRO – karty pracy”. (nowość 2021!); e-Przewodnik metodyczny do pracy z programem; ponad 2000 dodatkowych pomocy dydaktycznych w wersji elektronicznej: przesiewowe badanie mowy, multimedialne książki eduSensus, dźwięki, melodie i piosenki eduSensus, karty pracy do wydruku, obrazki i gry eduSensus, aplikacje oraz przewodnik po tych pomocach; bezterminowa licencja na2urządzenia: 2x komputer. (nowość 2021!); program współpracuje z monitorami i tablicami interaktywnymi, program na pendrive w pełni działający bez dostępu do internetu; bezpłatne szkolenie online z obsługi programu, bezpłatne aktualizacje i wspar - cie techniczne producenta po zakupie; gwarancja 2 lata; produkt spełnia wymagania rządowego programu Aktywna Tablica 2021-2024.

20

Made with FlippingBook Proposal Creator