Aktywna Tablica 2021/2022. Nowa Szkoła

Ważne. Ze względu na zróżnicowane stawki podatku VAT, w formularzu zamówienia prosimy o wpisanie wszystkich kodów elementów zestawu. Możliwość nabycia tylko całego zestawu.

spektrum autyzmu PRO

emocje

Spectrum Autyzmu PRO. Poziom 2 DP 0098 4 498 zł Specjalistyczny program multimedialny dla nauczy - cieli i terapeutów przeznaczony do terapii dzieci w starszymwieku szkolnym i młodzieży ze spektrum autyzmu. Wspomaga organizację pomocy psycho - logiczno – pedagogicznej i realizację założeń edu - kacji włączającej. Jego koncepcja odpowiada dia - gnozowanej u dzieci ze spektrum autyzmu triadzie zaburzeń w zakresie funkcjonowania społecznego, zaburzeń komunikacyjnych i zachowań stereotypo - wych. Tematyka programu dostosowana jest dowieku rozwojowego i specyfiki funkcjonowania uczniów. Koncentruje się wokół trzech głównych obszarów: samoświadomość i relacje, samodzielność i dbanie o siebie, bezpieczeństwo. Dodatkowo program roz - wija ważne ze względu na specyfikę spektrum auty - zmu kompetencje: koncentrację uwagi, umiejętność generalizacji, pamięć, logicznemyślenie, koordynację wzrokowo-ruchową, rozwój mowy biernej i czynnej, orientację w przestrzeni. Z programu można korzy - stać bez dostępu do Internetu. Zawartość programu: 180multimedialnych ćwiczeń na pendrivie i aplikacji mobilnej – do wykorzystania na laptopie (aplikacja terapeuty i zestaw ćwiczeńmultimedialnych) oraz na tablecie (Android) – zestaw ćwiczeńmultimedialnych;

stać bez dostępu do Internetu. 300 multimedialnych ćwiczeń na pendrive i w aplikacji mobilnej (Android), tablet do wykorzystania z ćwiczeniami multimedial - nymi, aplikacja terapeuty umożliwiająca śledzenie postępów dziecka i dokumentowanie terapii, system motywacyjny (postacie towarzyszące dziecku), 50 filmów animowanych, materiał zdjęciowy i ilustra - cyjny, karty pracy do wydruku, 40 scenariuszy zajęć, karty emocji i zachowań, przewodnik metodyczny, program narzędziowy Komikser, minigry; zagadnie - nia: rozpoznawanie, wyrażanie i nazywanie emocji; planowanie i inicjowanie kontaktów społecznych; zachowania adekwatne do sytuacji; radzenie so - bie z odmową; podążanie za wzrokiem patrzące - go; odczytywanie gestów; przebywanie w grupie; płynność wypowiedzi; rozpoznawanie prozodii; rozumienie emocjonalnego zabarwienia tekstu; różnicowanie tempa czytania i natężenia głosu; historyjki mentalistyczne; modelowanie zachowań; • wymagania techniczne:Windows 7/8/10wersje 32-bit i 64-bit (z prze - glądarką internetową IE/Microsoft Edge); procesor: 2,4 GHz; pamięć RAM: 4 GB; karta graficzna pracująca z rozdzielczością 1024x768 px; karta dźwiękowa z podłączonymi głośnikami/słuchawkami i mikrofo - nem; mysz lub inne urządzenie wskazujące; port USB 2.0/3.0; 5 GB miejsca na dysku twardym wiek: 5+ W zestawie: Tablet DP0097TABLET 1 zł

tablet dołączony do zestawu – do wykorzystania z ćwiczeniami multimedialnymi instalowanymi z kar - ty SD; aplikacja terapeuty umożliwiająca śledzenie postępów dziecka i dokumentowanie przebiegu te - rapii (zapisywanie nagrań i zdjęć) – dostępna na pendrivie; moduł ustawiania dostępności zgodnie z WCAG – system modyfikacji widoku ćwiczeń i in - nych funkcji pozwalających na indywidualizację pracy z programem (np. wybór głosu lektora, wy - łączanie dźwięków); narzędzie Kreator komiksów do tworzenia komiksów; ponad 30 filmów animo - wanych wspierających modelowanie zachowań; 40 przykładowych scenariuszy zajęć terapeutycznych wraz z kartami pracy, z możliwością wydruku; 6 emotikonek – do wyboru, towarzyszących uczniowi; przewodnikmetodyczny opracowany przez doświad - czonych terapeutów. • wymagania techniczne: bezterminowa licencja obejmuje 2 urządzenia: tablet i komputer; współpracuje z monitorami i tablicami interaktywny - mi; wymagania techniczne aplikacji desktopowej: system operacyjny: Windows 7/8/10wersje32-bit i 64-bit, procesor: 2,4GHz, pamięć RAM: 4 GB, karta graficzna pracując z rozdzielczością minimalną 1024x 768 px, karta dźwiękowa z podłączonymi głośnikami/ słuchawkami/mikro - fonem, mysz lub inne urządzenie wskazujące, port USB 2.0/3.0, 5 Gb wolnegomiejsca na dysku twardym, programdo otwierania plikówPDF. W zestawie: Tablet DP0098TABLET 1 zł

Spektrum autyzmu PRO. Poziom 1 DP 0097 4 498 zł Specjalistyczny program multimedialny zawiera materiał dydaktyczny wspomagający modelowa - nie zachowań oraz rozwijanie kompetencji komu - nikacyjnych. Merytoryczna koncepcja programu odpowiada diagnozowanej u dzieci ze spektrum autyzmu triadzie zaburzeń w zakresie funkcjono - wania społecznego, zaburzeń komunikacyjnych i zachowań stereotypowych. Programprzeznaczony jest do pracy indywidualnej oraz wmałych grupach podczas zajęć: dydaktycznych, rewalidacyjnych, terapeutycznych, realizowanych w: przedszkolu, szkole podstawowej, placówce specjalistycznej, domu ucznia. Możliwość wykonywania zdjęć, na - grywania głosu, tworzenie własnych komiksów, dostosowywania widoku ćwiczeń do indywidual - nych możliwości każdego dziecka (zgodność ze standardami dostępności WCAG). Programmożna zainstalować na komputerze z systememWindows (komputer stacjonarny, laptop) oraz na dołączonym do zestawu tablecie z systemem Android. Współ - pracuje również z tablicą interaktywną i monitorem dotykowym. Z pełnej wersji programu można korzy -

Moc emocji DP 0096

1 099 zł Nowoczesny programdo rozwijania kompetencji emocjonalno-społecz - nych dzieci w wieku 6–10 lat. Zawiera elementy socjoterapii. Wspiera nauczycieli w realizacji podstawy programowej w zakresie rozwoju kompetencji społecznych i emocjonalnych, a także w realizacji obo - wiązku udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole i przedszkolu. Wspomaga: budowanie pozytywnego obrazu siebie; kształcenie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji; zdolność radzenia sobie z emocjami własnymi i innych; rozwój empatii; kształ - cenie umiejętności funkcjonowania i współpracy w grupie; budowanie relacji; rozwój umiejętności dbania owłasne zdrowie, higienę i bezpie - czeństwo. Zawartość programu: 40 lekcji multimedialnych na pendrivie, w tym: 40 animacji i pokazów slajdów, ponad 90 ćwiczeń multime - dialnych, animowane nagrody za rozwiązanie zadań; 40 scenariuszy zajęć; 50 kart pracy; przewodnik metodyczny; arkusze umożliwiające obserwację rozwoju kompetencji dzieci • wymagania techniczne: Windows 7/8/10 - wersje 32 i 64 bit (z przeglądarką internetową IE/ Microsoft Edge); procesor 2,4 GHz; 4 GB pamięci RAM; karta graficzna pracująca z rozdzielczością 1024x768 px; karta dźwiękowa z podłączonymi głośnikami lub słuchawkami; mysz lub inne urządzenie wskazujące; port USB 2.0/3.0; 3 GB miejsca na dysku twardym

21

sklep.nowaszkola.com

Made with FlippingBook Proposal Creator