Somnus nr 2_2018

FØRERKORT

Håndtering av helsekrav til I oktober 2016 trådte det i kraft endringer i Forskrift om førerkort. I denne artikkelen presenteres kort endringene somangår søvnsykdommer (§§ 23-24 helsekrav til førerkort) og hvordan Senter for søvnmedisin ved Haukeland universitetssjukehus forholder seg til endringene. førerkort for den som utredes for søvnsykdommer

lerbar søvn (Helsedirektoratet 2016, s. 51). Hva er påtrengende søvnighet eller ukontrollerbar søvn og hvordan påvi- ser vi at pasienten har tilstanden eller ikke? På dette avgjørende punktet er ikke veilederen tydelig. Det frem- heves imidlertid at Epworth søvnig- hetsskala ikke er et egnet verktøy til å kartlegge påtrengende søvnighet i forhold til oppfylling av helsekrav (Helsedirektoratet 2016, s. 52). De avgjørende punktene er om pasienten har tendens til søvnighetsperioder under kjøring eller om han/hun har vært involvert i kjøreuhell der søvnighet er en med- virkende årsak. Ved Senter for søvn- medisin har vi valgt å kartlegge påtrengende søvnighet og kjøreuhell ved å spørre pasientene: 1) Har du forårsaket trafikkuhell grunnet egen søvnighet? Nei Ja Har ikke førerkort 2) Har du tendens til å døse av eller sovne når du kjører? Nei Ja, av og til Ja, ofte Pasienten regnes som påtrengende søvnig dersom han/hun svarer Ja på

spørsmål 1 og/eller Ja, ofte på spørs- mål 2. Spørsmålene er inkludert i vårt standard spørreskjema og gis til alle pasienter som møter til utredning for søvnsykdom. Ved påvist påtreng- ende søvnighet under bilkjøring får pasienten beskjed om at de ikke leng- er fyller helsekrav til førerkort. Dersom det er sannsynlig at dette vil vare lengre enn 6 måneder, varsles Fylkesmannen i Hordaland. Dersom det er sannsynlig at det vil vare min- dre enn 6 måneder, informeres pasi- enten muntlig og skriftlig. I tillegg vil fastlege og eventuelt henvisende lege får skriftlig beskjed. Om spesielle diagnoser og undersøkelsesresultater Narkolepsi Personer som får diagnosen narko- lepsi fyller ikke helsekrav for fører- kort før de er kommet i stabil fase med god funksjon. Nydiagnostiserte pasienter som ikke bruker adekvat behandling skal vars- les om at de ikke fyller helsekrav til førerkort, alle klasser. For førerkortgruppe 2 og 3 er kravene ikke oppfylt.

Tekst: Thomas Berge, Jan Brøgger, Hilde Tveit, Sverre Lehmann og Bjørn Bjorvatn.

Først må vi fremheve at pasientene selv har et ansvar for å vurdere om han/hun kan kjøre bil på en trafikk- sikker måte, uavhengig av diagnoser. I § 2. Generelt krav til helse står det «Ingen må føre motorvogn når ved- kommende ikke er i stand til å kjøre på trafikksikker måte på grunn av sykdom, bruk av midler som gir svekket kjøreevne, eller annen helse- svekkelse». Leger som møter pasienter under utredning for søvnsykdommer skal først og fremst avdekke om søvnig- heten opptrer under kjøring. «Tendens til søvnighetsperioder under bilkjøring er like farlig om man har fått påvist bakenforliggende søvnsykdom som årsak eller ikke» (Helsedirektoratet 2016, s. 48). Ved alle søvnsykdommer regnes helsekrav til førerkort som ikke opp- fylt når bevissthet kan svekkes av påtrengende søvnighet eller ukontrol-

10

SOMNUS NR 2 – 2018

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online