Somnus nr 2_2018

En helg til inspirasjon og mestring

S å er jeg i gang med en ny periode som leder av Søvnforeningen. Det skremmer meg ikke. Vi har et styre som består av aktive, kunnskaps- rike og engasjerte personer, og det gir oss et godt utgangspunkt for innsatsen vi gjør for alle våre medlemmer. V i har lagt bak oss en spennende helg på Soria Moria. Årsmøtet var på mange måter historisk. Det er første gang etter vedtektsen- dringene i fjor at hvert medlem har en stemme. Tidligere var årsmøtet for delegater fra distrik- tene. Årsmøtet fikk god oppslutning. Vi var flere enn noen gang før. H andlingsplanen ble fornyet, men det er flere saker som krever kontinuerlig påvirkning av helsemyndighetene og legemiddelverket. Vi har også en jobb å gjøre når det gjelder å heve kunn- skapen om søvnsykdommer hos allmennlegestan- den. Da må søvn bli et eget fagområde som alle medisinstudenter må gjennomgå. Det nytter ikke med i snitt to timer søvnprat gjennom et langt legestudium. I nformasjonsarbeidet i Søvnforeningen er noe av det aller viktigste vi gjør. Derfor ruster vi opp hjemmesiden vår og vi bruker flere Facebook-grupper. I tillegg går Somnus digitalt. Vi var litt engstelig for at mange ville reagere negativt på det – men tvert imot – vi har fått mange positive reaksjoner på omleggingen. Vi har nå en mulighet til å nå ut til mange flere viktige lesergrupper.

B rosjyremateriellet vårt er også under revi- sjon. Vi må følge med på utviklingen innen- for de forskjellige diagnosene vi er pasientorgani- sasjon for. En egen brosjyre om Søvnforeningen er også snart klar og jeg oppfordrer medlemmene til å benytte den til å hjelpe oss med medlemsre- krutteringen. Vi er i vekst. Vi har aldri hatt flere medlemmer – og det kommer inn stadig nye medlemmer som oppdager våre tilbud. M estringshelgen i tilknytning til årsmøtet er ett av våre mest populære arrangementer. Det var rekordpåmelding i år. Stor stemning, gode innledere og mange smil preget helgen. Det er ikke vanskelig å være stolt av foreningen i en slik setting. Det var mange som var med for før- ste gang. Nye kontakter ble knyttet og det ble et godt miljø for erfaringsutveksling. U nder festmiddagen lørdag gikk praten livlig. Det var som å være i et stort familieselskap med god stemning. Ja, det er det vi ønsker å være: en stor familie som tar vare på hverandre.

Pål Stensaas, leder

Meld deg inn i dag Meld deg inn i Søvnforeningen i dag. Trykk på linken for å komme til innmeldingsskjema. Hovedmedlemskap: 350,- kr pr år Familiemedlemskap: 350,- kr pr år Støttemedlem privat: 500,- kr eller mer pr år Støttemedlem bedrift: 1 500,- kr eller mer pr år

http://sovnforeningen.no/bli-medlem/

+ 55 kr for hvert familiemedlem.

45

SOMNUS NR 2 – 2018

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online