Somnus nr 2_2018

Pasientene selv har et ansvar for å vurdere om han/hun kan kjøre bil på en trafikksikker måte, uavhengig av diagno- ser. I § 2. Generelt krav til helse står det «Ingen må føre motorvogn når vedkommende ikke er i stand til å kjøre på trafikksikker måte på grunn av sykdom, bruk av midler som gir svekket kjøreevne, eller annen helsesvekkelse».

Annen hypersomni Til gruppen «annen hypersomni» regnes de som har Epworth over 10 og en gjennomsnittlig søvnlatens på 8 minutter eller kortere ved multippel søvnlatenstest (MSLT). Alle i denne gruppen med påtrengende søvnighet under bilkjøring får kjøreforbud. Om dette kjøreforbudet skal vare mere enn 6 måneder, beror på en indi- viduellvurdering av sannsynlig terapirespons. Personer i denne gruppen uten påtrengende søvnighet under bilkjø- ring oppfyller helsekravene til fører- kortgruppe. For førerkortgruppe 2 og 3 skal man ha en lavere terskel for kjøreforbud. Ved adekvat medika- mentell behandling vil de fleste pasienter med hypersomni oppfylle helsekravene til førerkortgruppe 1. Søvnapné Pasienter som utredes og behandles for søvnapné skal på samme måte som andre søvnpasienter få en vurde- ring vedrørende tendens til søvnig- hetsperioder under kjøring og kjøre- uhell der søvnighet har vært medvir- kende årsak.

Det tredje momentet som må kartleg- ges i tillegg til søvnighet og kjøre- uhell, er Apné/hypopné-indeks (AHI) ved obstruktiv søvnapné. I henhold til veilederen (Helsedirektoratet, 2016) gjelder det særlig helsekrav for pasienter med obstruktiv søvnapné (OSA) av moderat til alvorlig grad, 15 pustestopp per time eller mer (AHI ≥ 15). Om pasienter med moderat til alvorlig obstruktiv søv- napné, står det i veilederen at «helse- krav er oppfylt dersom relevant spe- sialist attesterer at tilfredsstillende symptomkontroll er oppnådd og føre- ren følger legens råd og anbefaling- er» (Helsedirektoratet 2016, s. 48). Betyr det at alle pasienter med mode- rat til alvorlig OSA må behandles, og at vi som spesialister må attestere at behandlingen er vellykket for at de skal kunne beholde eller få førerrett? Svaret er NEI. I veilederen står det at «AHI over 15 gir ikke alltid påtreng- ende søvnighet på dagtid. Det er viktig at fastlegen avklarer slik påtrengende søvnighet før tiltak eller henvisning gjøres.» Dersom henvisende lege ikke allere- de har kartlagt påtrengende søvnig-

het, er det diagnostiserende lege som skal kartlegge dette. En ekstern spe- sialist som utreder søvnsykdommer og henviser pasienter til oppstart av behandling er diagnostiserende lege, og skal i henhold til veilederen vurdere om pasienten oppfyller helsekravene til førerkort før en eventuell viderehenvisning til behandlingsinstans. Ved Senter for søvnmedisin er følgende praksis innført: 1. AHI < 15 og indikasjon for behandling (AHI 5-14 med betydeli- ge symptomer på dagtidstretthet/ AHI 5-14 og kjent komorbiditet hvor OSA kan være av prognostisk betyd- ning). Dersom legen vurderer ut fra konsultasjonen at pasienten utgjør en trafikkrisiko grunnet påtrengende søvnighet, må legen gi muntlig kjøreforbud. 2. AHI ≥15 uten påtrengende søvnighet. Helsekrav er oppfylt. 3. AHI ≥ 15 med påtrengende søv- nighet. Det gis muntlig og skriftlig kjøreforbud. Kjøreforbudet doku-

11

SOMNUS NR 2 – 2018

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online