Somnus nr 2_2018

SØVNDAGEN

Stortinget Søvndagen foran F redag 16.mars hadde Søvnforeningen stand foran Stortinget. Pål Stensaas ogMaritAschehoug bemannet standen hele dagen og fikk hjelp noen timer av EllenMarie Arefjord og SusannaMørch.

ett år for å få gjennomført søvnutred- ning for den dødelige sykdommen søvnapné i det offentlige helsevese- net. Vi ønsker at fastlegene skal få en fast takst for å kunne gjennomføre polygrafi og henvise pasientene raskt til behandling. Svært mange flere mennesker vil komme til behandling før søvnlidelsene fører til flere døds- ulykker i trafikken, alvorlige følge- sykdommer som diabetes, hjerte- infarkt, hjerneblødning, overvekt osv.  Vi aksepterer ikke at det er stor mangel på nevrologer som har god

Marit Aschehoug tekst og foto

Philips lanserte sin nye reise CPAP DreamStationGo på standen frem til klokken 12 og deretter kom ResMed med sin nye reise CPAP AirMini. Standen var godt besøkt. Styreleder Pål Stensaas overleverte en petisjon til leder av Helse- og Omsorgskomiteen på Stortinget, Olaug Bollestad fra KrF, med følgende krav:  Vi aksepterer ikke en ventetid på

kompetanse på søvnsykdommer – det er urovekkende lite oppmerksomhet rundt søvn og søvnsykdommer i legestudiet. Vi etterlyser krav om mer omfattende undervisning i søvnsyk- dommer i legestudiet, at søvnsyk- dommer innføres som en egen spesi- alitet og at det opprettes professorater i søvn ved de medisinske fakultetene.  Vi aksepterer ikke at pasientska- deerstatningen etter Pandemrix-vak- sinen ikke omfatter pasienter med narkolepsi fra før som ble merkbart dårligere etter vaksinen og at pasien- ter som fikk diagnosen Idiopatisk Hypersomni etter vaksinen ikke erkjennes som en del av bildet. For å skaffe mer kunnskap om dette krever vi at det nå må igangsettes mer forskning på de nevrologiske søvnsykdommene. Lokallaget i Bodø hadde stand på sykehuset mandag 20. mars. Det var også aktivitet i Bergen. Styreleder Pål Stensaas overleverte Søvnforeningens krav til Stortingets Helse- og Omsorgskomité.

Produktspesialist Marie Garfjeld fra ResMed lanserte deres nye reise CPAP AirMini på standen foran Stortinget.

34

SOMNUS NR 2 – 2018

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online