Marvede - Rationeringsmærker for petroleum, 1940-1942

Se den paa B ag siden t r y k t e V ejledn ing '.

A .

Ansøgning om Rationeringsmærker for PETROLEUM til Husholdning og andet privat Forbrug i Helaarsbolig.

Menstrup pr Hyllinge (B oligen s n øjagtige B eliggenhed, jfr. V ejled n in gen ).

Undertegnede, boende

> der har fast Helaarsbolig paa nævnte Adresse, ansøger herved om Ratio­ neringsmærker for Petroleum. Husstanden bestaar regelmæssigt af 2 Personer, nemlig: %ulde Navn Fødselsaar og -dag

1866 31/1 1943 21/2

Lars Larsen Gerda Larsen

Følgende Spørgsmaal maa besvares ved Ansøgning om Rationeringsmærker til Kogning: Har De egen selvstændig Lejlighed?. . eller er De Logerende? ............................ Har De egen fuldstændig Husholdning? eller har De kun delvis Husførelse?. . (d. v. s. spiser De paa Restaurant, Pensionat, hos Fa­ m ilie e lle r lign.?) Er der i Lejligheden installeret

Følgende Spørgsmaal maa besvares ved Ansøgning om Rationeringsmær­ ker til Belysning:

Er der i Ejendommen installeret elektrisk Belysn ing? ........................... Er der i Ejendommen installeret Gasbelysning?........................................

( jf r . Vejledningen).

almindeligt Komfur?....................... Gas til Kogebrug? ........................... elektrisk Kogeindretning?.............. ( jfr . Vejledningen).

Foranstaaende Oplysninger er afgivet paa Tro og Love. Iv-enstrup 29/lo

29W .

0 i& / .. js .............

CyL&~'Y<>

(U n d ersk rift)

Udfyldes a f Kommunalbestyrelsen (Brændselsudvalget). Antal Liter Kommunalbestyrelsens ( Brændselsnd Kogning: Grundration ......................... valgets) Stempel, Dato og Signatur: Tillæg tor P er son er .......... Barnetillæg......................................... Særtillæg............................... Belysning: Grundration......................... Tillæg for P ersoner ........... ^

Udleveret for Perioden Vn—3Via 1940. .

2725. A/S O la f O. B arfod & Co.s Forlag.

Made with FlippingBook - Online magazine maker