Marvede - Rationeringsmærker for petroleum, 1940-1942

Se den paa B ag siden t r y k t e V ejledn ing '.

A .

Ansøgning om Rationeringsmærker for PETROLEUM til Husholdning og andet privat Forbrug i Helaarsbolig.

Menstrup pr Hyllinge (B oligen s n øjagtige B eliggenhed, jfr. V ejled n in gen ).

Undertegnede, boende

> der har fast Helaarsbolig paa nævnte Adresse, ansøger herved om Ratio­ neringsmærker for Petroleum. Husstanden bestaar regelmæssigt af 2 Personer, nemlig: %ulde Navn Fødselsaar og -dag

1866 31/1 1943 21/2

Lars Larsen Gerda Larsen

Følgende Spørgsmaal maa besvares ved Ansøgning om Rationeringsmærker til Kogning: Har De egen selvstændig Lejlighed?. . eller er De Logerende? ............................ Har De egen fuldstændig Husholdning? eller har De kun delvis Husførelse?. . (d. v. s. spiser De paa Restaurant, Pensionat, hos Fa­ m ilie e lle r lign.?) Er der i Lejligheden installeret

Følgende Spørgsmaal maa besvares ved Ansøgning om Rationeringsmær­ ker til Belysning:

Er der i Ejendommen installeret elektrisk Belysn ing? ........................... Er der i Ejendommen installeret Gasbelysning?........................................

( jf r . Vejledningen).

almindeligt Komfur?....................... Gas til Kogebrug? ........................... elektrisk Kogeindretning?.............. ( jfr . Vejledningen).

Foranstaaende Oplysninger er afgivet paa Tro og Love. Iv-enstrup 29/lo

29W .

0 i& / .. js .............

CyL&~'Y<>

(U n d ersk rift)

Udfyldes a f Kommunalbestyrelsen (Brændselsudvalget). Antal Liter Kommunalbestyrelsens ( Brændselsnd Kogning: Grundration ......................... valgets) Stempel, Dato og Signatur: Tillæg tor P er son er .......... Barnetillæg......................................... Særtillæg............................... Belysning: Grundration......................... Tillæg for P ersoner ........... ^

Udleveret for Perioden Vn—3Via 1940. .

2725. A/S O la f O. B arfod & Co.s Forlag.

Vejledning for Udfyldning af omstaaende Ansøgning.

Som Helaarsbolig anses det Hns, den Lejlighed el. lign., der af

Ansøgeren bebos hele Aaret, eventuelt bortset fra Ferier o. lign.

Ansøgningen skal normalt indgives al Boligens Indehaver, d. v. s.

dens Ejer eller den, der har lejet den direkte at Ejeren.

Boligens Beliggenhed skal angives saa nøjagtigt som muligt. I Byer o. lign. skal anføres Gade, Husnummer og Elage; paa Landet skal anføres Matr. Nr. og Ejerlav. Findes der i Boligen almindeligt Komfur, Gas eller elektrisk Kogeindretning, kan omstaaende Erklæring ikke afgives, selv om den paa­ gældende Kogeindrelning i sin nuværende Tilstand er ganske uanvendelig til daglig Madlavning o. lign. Der maa i saadanne Tilfælde indgives særlig An­ søgning til Kommunalbestyrelsen (Brændselsudvalget) med Bedegørelse for Manglerne. Til Brug i Ejendomme, der har elektrisk Installation, kan ikke udleve­ res Rationeringsmærker for Petroleum til Belysning. Til Husstanden kan medregnes alle Personer, der normalt faar de­ res Kost tillavet sammen med Ansøgerens. Eventuelle Logerende med egen Husholdning maa indgive særlig Ansøgning til Kommunalbestyrelsen (Brænd­ selsudvalget). Til Opvarmning i privat Beboelse kan ikke udleveres Ratio­ neringsmærker. Eventuelle Ansøgere maa henvises til at gaa over til at be­ nytte fast Brændsel. Dog kan der i Sygdomstilfælde som en midlertidig Foranstaltning, indtil anden Opvarmningsmulighed er tilvejebragt, udleveres Ratione­ ringsmærker for et mindre Kvantum Petroleum, naar det ved Lægeerklæring godtgøres, at Opvarmning er nødvendig, og det ved særlig Erklæring godtgø­ res, at Ansøgeren ikke har Mulighed for at opholde sig i Rum, der kan op­ varmes paa anden Maade. Til Sommerhuse, Kolonihavehuse, Week-end Huse o. lign. samt Teltlejre kan der ikke udleveres Rationeringsmærker.

\

Se den paa Bagsiden tryk te Vejledning.

Perioden Vii— »Vi* 1941.

Ansøgning om Rationeringsmærker for PETROLEUM til Husholdning og andet privat Forbrug i Helaarsbolig.

U ndertegnede, boende

.......... 9?LMAJ*MJL

(B oligen s n øjagtige B eliggen h ed , jfr. V ejled n in g en ).

.......................................................... *................................................................................................................... * der har fast Helaarsbolig paa nævnte Adresse, ansøger herved om Ratio­ neringsmærker for Petroleum.

Husstanden bestaar regelmæssigt af

Personer, nemlig:

Fødselsaar og -dag

Fulde Navn

............. ..................................... ..................................................................

Følgende Spørgsmaal maa besvares ved Ansøgning om Rationeringsmærker til Kogning: Har De egen selvstændig Lejlighed?................. eller er De Logerende? ......................... Har De egen fuldstændig Husholdning? eller har De kun delvis Husførelse?.. (d. v. s. spiser De paa Restaurant, Pensionat, hos Fa­ m ilie e lle r lign.?) Er der i Lejligheden installeret almindeligt Komfur?...................................... Gas til Kogebrug?............................................ elektrisk Kogeindretning?............... Har De Adgang til Logiværtens Kogeindretninger?............................. ____________________ ( jfr . Vejledningen)._____________________ For Logerende ønskes oplyst:

Følgende Spørgsmaal maa besvares, saafremt De søger om Rationerings­ mærker til Belysning: Er der i E jendomm en installeret: elektrisk Belysning? eller Gasbelysning?............. Er der i B o lig en installeret:

elektrisk Belysning? eller Gasbelysning?

For Logerende ønskes oplyst:

Har Logivæi'ten elektrisk Lys? eller Gasbelysning? ( jfr . Vejledningen).

Foranstaaende Oplysninger er afgivet paa Tro og Love. i L .. & /

(U ndersk rift)

Udfyldes af Kommunalbestyrelsen (Brændselsudvalget).

A n ta l L ite r Kommunalbestyrelsens (Brændselsud­

valgets) Stempel, Dato og Signatur:

Kogning: Grundration...........................

iS

Tillæg for Personer..........

3

Barnetillæg........................... Særtillæg ...............................................

Belysning: Grundration .........................

Tillæg for P ersoner.......... ...............

Udleveret for Perioden Vn — 3Vis 1941 .. ^

N r. 2725. A/S O la f O . B arfod & Co.s F orlag.

A .

Vejledning for Udfyldning af omstaaende Ansøgning.

Som Helaarsbolig anses det Hus, den Lejlighed el. lign., der af

Ansøgeren bebos hele Aaret, eventuelt bortset fra Ferier o. lign.

Ansøgningen skal normalt indgives af Boligens Indehaver, d. v. s.

dens Ejer eller den, der har lejet den direkte af Ejeren.

Boligens Beliggenhed skal angives saa nøjagtigt som muligt. I Byer o. lign. skal anføres Gade, Husnummer og Etage; paa Landet skal anføres Matr. Nr. og Ejerlav. Findes der i Boligen almindeligt Komfur, Gas eller elektrisk Kogeindretning, kan omstaaende Erklæring ikke afgives, selv om den paa­ gældende Kogeindretning i sin nuværende Tilstand er ganske uanvendelig til daglig Madlavning o. lign. Der maa i saadanne Tilfælde indgives særlig An­ søgning til Kommunalbestyrelsen (Brændselsudvalget) med Redegørelse for Manglerne. Til Husstanden kan medregnes alle Personer, der normalt faar de­ res Kost tillavet sammen med Ansøgerens. Eventuelle Logerende med egen Husholdning maa indgive særlig Ansøgning til Kommunalbestyrelsen (Brænd­ selsudvalget). Til Opvarmning i privat Beboelse kan ikke udleveres Ratio­ neringsmærker. Eventuelle Ansøgere maa henvises til at gaa over til at be­ nytte fast Brændsel. Dog kan der i Sygdomstilfælde som en midlertidig Foranstaltning, indtil anden Opvarmningsmulighed er tilvejebragt, udleveres Ratione­ ringsmærker for et mindre Kvantum Petroleum, naar det ved Lægeerklæring godtgøres, at Opvarmning er nødvendig, og det ved særlig Erklæring godtgø­ res, at Ansøgeren ikke har Mulighed for at opholde sig i Rum, der kan op­ varmes paa anden Maade. Til Sommerhuse, Kolonihavehuse, Week-end Huse o. lign. samt Teltlejre kan i intet Tilfælde udleveres Rationeringsmærker.

C *

Se den paa Bagsiden trykte Vejledning.

Perioden V i - 28/* 1942 .

A n søgn in g om Rationeringsmærker for PETROLEUM

til Be lysn ing i Erhvervsvirksomheder og til teknisk Brug m. v. (K a n ikke anvendes v ed A n s ø g n in g om R a tioneringsmæ rker til M o to r e r, T rak torer o. lig n .)

Undertegnede ansøger herved om Rationeringsmærker for Petroleum til Brug i Erhvervsvirksomhed. Til Brug ved Ansøgningens Behandling afgiver jeg paa Tro og Love følgende Oplysninger: Virksomhedens Navn:.......... ................................................................................

Virksomhedens Beliggenhed:

Virksomhedens Art:

6V

)

I Virksomheden beskæftiges Personer. I Virksomheden anvendes Petroleum til følgende Formaal (jfr. Vejledningen): '

For Landbrugsejendomme : Til Ejendommen hører ^ Stk. Malkekvæg. Til nævnte Formaal vil det i Perioden indtil 28. Februar 1942 være nødven# digt at anvende Liter Petroleum. Min nuværende Beholdning af Petroleum til Erhvervsvirksomheden udgør ialt Liter. ^ l ., d. L * > /1 i .......... 194 -) ^ ( p (Virksomhedens ansvarlige I.cder)

Postadresse:

Eventuelle supplerende Oplysninger anføres paa særskilt Bilag. Udfyldes af Kommunalbestyrelsen (Brændselsudvalget). Antal Liter Kommunalbestyrelsens (Brændselsudvalgets) Tildeling . . . Stempel, Dato og Signatur:

Fradrag . . . . Udleveret .. A/SOlafO. Barfod&Co.sForlag.

Vejledning for Udfyldning af omstaaende Ansøgning.

Ansøgning skal indgives af Erhvervsvirksomhedens ansvarlige Leder til Kommunalbestyrelsen (Brændselsudvalget) i den Kommune, hvor Virksom# heden (Afdelingen) er hjemmehørende. Rationeringsmærker til Køb af Petroleum til erhvervsmæssig Belysning kan alene tildeles Virksomheder, hvor elektrisk Lys eller Gasbelysning ikke er installeret. Virksomhedens Beliggenhed angives saa nøjagtigt som muligt. Virksomhedens Art angives ikke med almindelige Benævnelser, f. Eks. »Haandværk«, men specificeret, f. Eks. »Malerforretning«. Er f. Eks. et Sav# værk knyttet til Landbrug, men saaledes at Petroleum kun benyttes i Sav# værket, anføres kun »Savværk«. De Formaal, hvortil Petroleum anvendes i Virksomheden, angives med de bedst mulige Oplysninger. Virksomhedens Beholdning af Petroleum skal angives i hele Liter, idet der ses bort fra Brøkdele af en Liter.

NB. Petroleum, der udleveres til Brug i Erhvervsvirksomheder, maa ikke anvendes paa anden Maade, end den hvortil den er tildelt.

A

Se den paa B ag sid en t r y k t e V e jle d n in g .

An søgn ing om Ra t ioner ingsmærker for P e t r o l e um til pr ivat K og eb rug i H e l a a r s b o l i g .

Undertegnede ansøger herved om Rationeringsmærker for Petroleum til privat Kogebrug i Helaarsbolig. Til Brug ved Ansøgningens Behandling erklærer jeg herved paa Tro og Love, a t jeg er Indehaver (last Beboer) af Boligen (Huset, Lejligheden) beliggende ..... .............................................................................................................

a t der i nævnte Bolig ikke er installeret almindeligt Komfur, Gas til Kogebrug eller elektrisk Kogeindretning, 9 o a t min Husstand regelmæssigt omfatter V Personer, a t min Husstands Beholdning af Petroleum udgør Liter, a t jeg har egen Husholdning, a t jeg har C Børn under 2 Aar. Yderligere Spørgsmaal?............................................................................................................

194 /

d.

,

Underskrift.

Ud f y l d e s a f Kommuna l b e s t y r e l s en ( Brænd s e l sudva l ge t ) Antal L iler

Kommunalbestyrelsens (Brændselsudvalgets; Stempel. Dato og Signatur:

G rundra tion ................

y

Tillæg for ^ Personer Tillæg for Børn under 2 Aar

T i l s am m e n ................ Fradrag ....................... U d l e v e r e t ......................

N r. 109 A . P rovin s-F orlaget, R anders.

Vejledning f o r Ud f y l dn i ng a f oms t aa end e Ansøgning ,

Som H e la a r sb o lig anses det Hus, den Lejlighed el. lign., der at Ansøgeren bebos hele Aaret, eventuel! bortset fra Ferier o. lign Ansøgningen skal norm a lt indgives af Boligens In d eh ave r, d. v. s. dens E jer eller den, der har lejet den d irekte at E jeren. Kr Boligens Indehaver ikke selv fast B eboer af Boligen, kan Ansøgn ingen indgives a f den, der har faaet Boligen overladl til Brug. I vaa Fald slettes Ordet Indehaver i Erklæringen. Boligens B e lig g en h ed skal angives saa nøjagtigt som muligi. I Byer o. lign. skal angives Gade, H u snumm e r og Etage; paa Landet skal anfnres Matr. Nr. og E jerlav. K om ­ munens Navn skal altid anføres Findes der i Boligen a lm ind e lig t K om fu r, Gas e lle r e lek tr isk K o g e in d r e tn in g , kan om slaaende Erk læring ikk e algives, selv om den paagæ ldende K ogeind retn ing i sin nuvæ rende Tilstand er ganske uanvendelig til daglig Madlavn ing o. lign. Der maa i saadanne T ilfæ lde indgives særlig Ansøgn ing til K omm una lb estyrelsen ( Bi ændselsud valget) med en Bedegorelse fo r Manglerne Til Husstanden kan m edregnes alle Personer, d er norm alt faar deres Kost tillavet samm en med Ansøgerens. Eventuelle L o g e r e n d e med eg en H u sh o ldn in g maa indgive særlig Ansøgn ing til K omm una lbestyrelsen (B rændselsudva lge ) Husstandens B eh o ldn in g al P e tro leum skal angives i hele Liter, idet d er ses bort fra B røkdele a f en Liter.

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8

Made with FlippingBook - Online magazine maker