Somnus nr 2_2017

Det er blitt stillere hos Somni, som ikke har noen avtale om søvnutredninger lenger, forteller Anna Rotheim. (Foto Somni.)

lokale helseforetakene sprikte da de ble spurt om det fremdeles var behov for å kjøpe søvnapné-utredninger. Derfor ble ikke avtalene med Somni og EEG-laboratoriet forlenget. – Flere helseforetak ønsker et mer helhetlig behandlingsforløp for pasi- entene innenfor denne tjenesten med utredning og behandling. Behandlingen som gis for søvnapné er ofte livslang og av den grunn best egnet for ivaretakelse av helseforeta- kene, mener han. Bøhler peker også på takstene som gjør at øre-nese-hals-spesialistene kan gjøre slike utredninger. I regionen – det vil si Østlandet og Sørlandet – var det rundt 30 spesia- lister som fikk betalt for søvnutred- ninger i fjor. Varierende venting – Alle henvisninger i spesialisthelse- tjenesten skal vurderes individuelt, sier Bøhler. Vurderingene bygger på sykdomsbildet og på egne priorite- ringsveiledere. – Det betyr at ventetidene kan vari- ere fra pasient til pasient, sier han og

understreker at ventetidene som ligger i oversikten på helsenorge.no, viser ventetiden på de pasientene som er lavest prioritert. – Generelt er det slik at det nødven- digvis kan ta noe tid å snu pasient- strømmer. Dette kan i en overgangs- fase vil få negative konsekvenser for ventetidene. Helse Sør-Øst er opptatt av å gi denne pasientgruppen et godt tilbud og følger utviklingen nøye. Vi vurderer fortløpende om det er behov for å øke regionens samlede kapasitet på området, sier fagdirektør Geir Bøhler, som også ser på om det er behov for å kjøpe inn utredning og behandling fra private. Idet Somnus går i trykken, er det i Helse Sør-Øst bare sykehusene på Tynset (seks uker) og i Kongsvinger (ti uker) som har under fem måneders ventetid på søvnapné- undersøkelse, det vil si polygrafi. De andre sykehusene på Øst- og Sørlandet ligger fra 22 uker til 50 uker, med Sykehuset Østfold i Moss som ventetidsversting.

Flere får hjelp Flere får hjelp og pasientene ven- ter kortere enn før på behandling i spesialisthelsetjenesten. Dette er blant funnene i rapporten Utredning av ventetidsregistrering i spesialisthelsetjenesten. Undersøkelsene viser at andelen pasienter som etter henvising til spesialisthelsetjenesten settes til utredning (som ikke er det samme som behandling) øker. På lands- basis har den gjennomsnittlige ventetiden for helsehjelp gått ned. Samtidig ser man at det innenfor disse gjennomsnittstal- lene kan være pasienter som opp- lever noe lenger ventetid, at regelverk praktiseres forskjellig og at det kan være relativt store variasjoner mellom sykehusene. Helsedirektoratet foreslår tiltak for å bedre registreringspraksisen og pasientadministrative syste- mer. Det foreslås også en forenk- ling av regelverket.

13

SOMNUS NR 2 - 2017

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker