นพ.สุรสิทธิ์ อัศดามงคล

F A C I A L P L A S T I C A N D R E C O N S T R U C T I V E S U R G E O N Dr.Surasit

นพ. สุ รสิ ทธิ ์ อั ศดามงคล แพทย เฉพาะทางด านศั ลยกรรมตกแต ง และเสริ มสร างใบหน า ประธานกรรมการบริ หาร ร.พ.บางมด

Made with FlippingBook Online newsletter