Borgerskabsprotokol 1869-1910 [TRANSSKRIBERET]

Betingelser, Borgerskab som Barber i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger.

Aar 1893, den 25. September blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Carl Frederik Kähler, født i Næstved den 2. Juli 1850, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Lervarefabrikant i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger. Aar 1893, den 27. September blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Niels Nielsen, født 4. Februar 1862 i Sjolte, Snesere Sogn, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Detailhandler i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger, hvorved særlig bemærkes, at den med denne Næringsadkomst forbundne Forpligtigelse til at udrede Brændevinsafgft ikke bortfalder alene fordi der ikke gøres Brug af samme, men ----- se modstaaende Side----- forbinder sig til ikke at bruge sin Forhandlingsret. Aar 1893, den 28. September blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Christen Jensen, født 3. August 1852 i Karrebæk, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Gjæstgiver i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger, hvorved særlig bemærkes, at den med denne Næringsadkomst forbundne Forpligtigelse til at udrede Brændevinsafgift ikke bortfalder, alene fordi der ikke gjøres Brug af samme, men -----se ovenfor----- forbinder sig til ikke at benytte sin Udskjænkningsret. Aar 1893, den 12. Oktober blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Peter Georg Lander, født paa Christianshavn d. 18. Marts 1861, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Glarmester i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger. Aar 1893, den 12. Oktober blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Lars Andersen, født 24. Juni 1868 i Gullestrup, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Detailhandler i Næstved under Iagttagele af gjældende Love og Anordninger, dog uden Ret til Brændevinshandel, hvilken Ret han har erklæret ikke at ville benytte. Ar 1893, den 12. Oktober blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Herman Niels Nicolai Larsen, født i Næstved d. 11. August 1862, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Detailhandler i Næstved under Iagttagelse af gjældene Love og Anordninger, hvorved særlig bemærkes, at den med denne Næringsadkomst forbundne Forpligtigelse til at svare Brændevinsafgift ikke bortfaler alene fordi der ikke gjøres Brug af samme, men bedbliver at løbe indtil han afgaar ved Døden uden at efterlade Enke, medmindre selve Næringsadkomsten enten opsiges eller forbrydes, elle de indgives en saadan Erklæring, som anmeldes i Næringslovens § 73, hvori han forbinder sig til ikke at benytte sin Forhandlingsret.

Made with FlippingBook - Online magazine maker