Borgerskabsprotokol 1869-1910 [TRANSSKRIBERET]

Ar 1893, den 20. Oktober blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Hans Larsen, født i Sallerup den 1. Januar 1858, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Restauratør i Næstved alt under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger, hvorved særlig bemærkes, at den med denne Næringsadkomst forbundne Forpligtigelse til at svare Brændevinsafgift ikke bortfalder alene fordi der ikke gjøres Brug af samme, men vedbliver at løbe, indtil han afgaar ved Døden udn at efterlade Enke, medmindre selve Næringsadkomstren enten opsiges eller forbrydes, eller de indgives en saadan Erklæring, som anmeldes i Næringslovens § 73, hvori Vedkommende forbinder sig til ikke at benytte sin Udskjænkningsret. Midlertidig Opsigelse af dette Borgerskab bevirker, at dette ikke atter kan træde i Kraft, medmindre det Antal, der af disse maa være, ikke da er fuldtalligt. Ar 1893, den 20. Oktober blev efter derom fremsat Begjæring meddelt ugifte Augusta Charlotte Løve, født 4. November 1864 i Rudkøbing, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. december 1857 foreskrevne Betingelser, Næringsbevis som Sukkervarefabrikant i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger. Aar 1893, den 20. Oktober blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Jens Pedersen Bakke, født 4. Juni 1852 i Fyrkilde, Aalborg Amt, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser Borgerskab som Gjæstgiver i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger, hvorved særlig bemærkes, at den med denne Næringsadkomst forbundne Forpligtigelse til at udrede Brændevinsafgift----- se hosstaaende Side----- ikke at benytte sin Udskjænkningsret. Aar 1893, den 23. Oktober blev eter derom fremsat Begjæring meddelt Jens Nielsen, født i Øllerup den 21. Januar 1863, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Snedkermster i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger. Aar 1893, den 24. Oktober blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Hans Hansen, født 6. Juni 1864 i Sneseretorp, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Detailhandler i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anodninger, hvorved særlig bemærkes, at den med denne Næringsadkomst forbundne Forpligtigelse til at svare Brændevinsafgift ikke bortfalder----se modstaaende Side---- Forhandlingsret.

Ar 1893, den 31. Oktober udfærdigedes saalydende Bevis:

Magistraten i Næstved Købstad gør herved vitterligt, at Johannes Vilhelem Møller, der er født d. 14. November 1851 i Stege har begæret Bevis som Skibsfører, idet undertegnede herved attesterer, at han opfylder de i Lov om Sænævningen m.m. af 25. Marts 1892 § 9 jfr. § 28 forskrevne Betingelser, bliver der herved i Henhold til denne førte Lovbestemmelse meddelt ham Bevis som Skibsfører.

Næstved Borgmesterkontor d. 31. Oktober 1893

Made with FlippingBook - Online magazine maker