Borgerskabsprotokol 1869-1910 [TRANSSKRIBERET]

C. Salicath (L.S.)

Betalt med 30 Kr til Næstved Kommune. Lov 25/3 1892

Aar 1893, den 8, November blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Otto Johan Heinrich Lunau, født i Næstved den 6. Oktober 1859, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Detailhandler i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger, hvorved særlig bemærkes, at den med denne Næringsadkomst forbundne Forpligtigelse til at svare Brændevinsafgift ikke bortfalder, alene fordi der ikke gjøres Brug af samme, men vedbliver at løbe indtil han afgaar ved Døden uden at efterlade Enke, medmindre selve Næringsadkomsten enten opsiges eller forbrydes, eller der indgives en saadan Erklæring som anmeldes i Næringslovens § 73, hvori Vedk. forbinder sig til ikke at benytte sin Forhandlingsret. Ar 1893, den 10. November blev efter herom fremsat Begjæring meddelt Jens Jensen, født 2. Juli 1855 i Tornemark, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Detailhandler i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger, hvorved særlig bemærkes, at den med denne Næringsadkomst forbundne Forpligtigelse til at svare Brændevinsafgift----se ovenfor---- Forhandlingsret. Aar 1893, den 15. November blev efter derom fremsat Begjæring det Jens Anton Pedersen den 22. August d. Aa. meddelte Borgerskab som Glarmester ombyttet til Borgerskab som Detailhandler i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger, dog uden Ret til Brændevinshandel, hvilken Ret han har erklæret ikke at ville benytte. Aar 1893, den 22. November blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Enkefru Anna Michaeline Christine Christensen, født 1834 i Næstved, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Næringsbrev som Restautrice i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger, hvorved særlig bemærkes, at den med denne Næringsadkomst forbundne Forpligtigelse til at svare Brændevinsafgift ikke bortfalder alene fordi der ikke gjøre Brug af samme, men vedbliver at løbe indtil hun afgaar ved Døden, medmindre selve Næringsadkomsten enten opsiges eller forbrydes, eller der indgives en saadan Erklæring som anmeldes i Næringslovens § 73, hvori hun erklærer ikke at ville benytte sin Udskjænkningsret. Aar 1893, den 23. November blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Arthur Kortz, født den 22. December 1869, der under 21. d.M. har erholdt Fuldmyndighedsbevilling og i øvrigt godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Bagermester i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger. Aar 1893, den 5. December blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Valdemar F risch, født i Assens den 26. Januar 1863, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser Borgerskab som Vinhandler i Næstved umder Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger, hvorved særlig bemærkes, at den med denne Næringsadkomst forbundne Forpligtigelse til at svare Brændevinsafgift ikke bortfalde alene fordi der ikke gjøres Brug af samme, men vedbliver at løbe indtil Indehaveren afgaar ved

Made with FlippingBook - Online magazine maker