Borgerskabsprotokol 1869-1910 [TRANSSKRIBERET]

at eftrlade Enke, eller der indgives en saadan Erklæring som anmeldes i Næringslovens § 73, hvorved Vedkommende forbinder sig til ikke at benytte sin Forhandlingsret, medmindre selve Næringsadkomsten enten opsiges eller forbrydes. Aar 1893, den 3. August blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Christian Larsen i Stedet for hans Borgerskab af 3. Marts 1890 som Gjæstgver, Borgerskab som Detailhandler i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger, dog uden Ret til Brændevinshandel, hvilken Ret han har erklæret ikke at ville benytte. Aar 1893, den 3. August blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Johannes Terkelsen, født i N. Smidstrup den 12. Januar 1854, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Detailhandler i Næstved under Iagttagtelse af gjældende Love og Anordninger, hvorved særlig bermærkes, at den med denne Næringsadkomst forbundne Forpligtigelse til at svare Brændevinsafgift ikke bortfalder alene fordi der ikke gjøres Brug af samme, men vedbliver at løbe indtil han afgaar ved Døden uden at efterlade Enke, eller der indgives en saadan Erklæring, som anmeldes i Næringslovens § 73, hvori vedkommende forbinder sig til ikke at benytte sin Forhandlingsret, medmindre selve Næringsadkomsten enten opsiges eller forbrydes. Aar 1893, den 22. August blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Jens Anton Pedersen, født i Fromlev den 29. November 1856, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Glarmester i Næstved under Iagttagelse af gjældnde Love og Anordninger. Aar 1893, den 28. August blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Marius Laurentius Mørch, født 29. Marts 1851 i Ringsted, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Hatte- og Buntmager i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger. Aar 1893, den 4. September blev efter derom fremsat Begjæring medelt Peter Christian Petersen, født 14. Februar 1866 i Kjællerød, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Gjæstgiver i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger, hvorved særlig bemærkes, at den med denne Næringsadkomst forbundne Forpligtigelse til at svare Brændevinsafgift ikke bortfalder alene fordi der ikke gjøres Brug af samme, men vedbliver at løbe indtil han afgaar ved Døden uden at efterlade Enke, medmindre selve Næringsadkomsten enten opsiges eller forbrydes, eller der indgives en saadan Erklæring, som anmeldes i Næringslovens § 73, hvori Vedkommende forbinder sig til ikke at benytte sin Udskjænkningsret. S.D. blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Carl Ferdinand Clausen, født 18. Januar 1858 i Næstved, der har godtgjort at opfylde de i Næringsloven af 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Skræddermester i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger.

Ar 1893, den 22. September blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Petter Andersson, født 4/3 1866 i Skaane, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne

Made with FlippingBook - Online magazine maker