Borgerskabsprotokol 1869-1910 [TRANSSKRIBERET]

Aar 1893, den 10. Maj blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Jens Jensen, født i Baarsø den 10. Februar 1868, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Bagermester i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger Aar 1893, den 1. Juni blev efter derom fremsat Begjæring medelt Peder Nielsen, født i Hammerhuse den 30. Marts 1842, der i Henhold til Borgerskab af 27. April 1876 driver Skomagerhaandværket her i Byen, Borgerskab paa tillige at drive Malerhaandværket i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger Aar 1893, den 7. Juni blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Peter Jørgensen, født den 3. Januar 1850 i Horsens, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Bagermester i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger. Aar 1893, den 10. Juni blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Jacob Thaning, født den 11. April 1855 i KJøbenhavn, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Kjøbmand i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger, dog uden Ret til Brændevinshandel, hvilken Ret han har erklæret ikke at ville benytte. Aar 1893, den 1. Juli blev efter derom fremsat Begjæring meddelt August Valdemat Othello Berth, født 17. Juni 1864 i Næstved, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Guldsmed i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger. Ar 1893, den 3. Juli blev efter derom fremsat Begjæring det Detailhandler og Marskandiser Peder Pedersen den 1. Oktober 1889 meddelte Borgerskab ombyttet til Gjæstgiverborgerskab i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger, hvorved særlig bemærkes, at den med denne Næringsadkomst forbundne Forpligtigelse til at svare Brændevinsafgift ikke bortfalder---- jvfr. Side 623----- Forpligtigelse til ikke at benytte sin Udskjænkningsret. Aar 1893, den 11. Juli blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Hans Johansen, født i Aderup den 26. December 1841, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab paa at drive Detailhandel i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger, hvorved særlig bemærkes, at den med denne Næringsadkomst forbundne Forpligtigelse til at svare Brændevinsafgift ikke bortfalder----- jfr. Side 623---- forpligtiger sig til ikke at benytte sin Forhandlingsret Aar 1893, den 25. Juli blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Frederik Ludvig Jørgen Brandt, født i Næstved den 5. April 1867, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Kjøbmand og Brændevinshandler under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger, hvorved særlig bemærkes, at den med denne Næringsadkomt forbundne Forpligtigelse til at svare Brændevinsafgift ikke bortfalder alene fordi der ikke gjøres Brug af samme, men vedbliver at løbe indtil han afgaar ved Døden uden

Made with FlippingBook - Online magazine maker