Borgerskabsprotokol 1869-1910 [TRANSSKRIBERET]

Aar 1893, den 18. April blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Hans Peter Mortensen, født den 30. Januar 1851 i Lille-Næstved, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Detailhandler i Næstved under Iagttagelse af gjældene Love og Anordninger, hvorved særlig bemærkes, at den med denne Næringsadkomst forbundne Forpligtigelse til at svare Brændevinsafgift ikke bortfalder alene fordi der ikke gjøres Brug af samme, men vedbliver at løbe, indtil han afgaar ved Døden uden at efterlade sig Enke, medmindre selve Næringsadkomsten enten opsiges eller forbrydes, eller der indgives en saadan Erklæring som anmeldes i Næringslovens § 73, hvori han forbinder sig til ikke at benytte sin Forhandlingsret. Aar 1893, den 20. April blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Hans Peter Jensen, født i Nordrup den 28. April 1862, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Gjæstgiver i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger, hvorved særlig bemærkes, at den med denne Næringsadkomst forbundne Forpligtigelse til at svare Brændevinsafgift ikke bortfalder-----jfr. ovenfor----- Næringslovens § 73, hvori han forbinder sig til ikke at benytte sin Udskjænkningsret. Ar 1893, den 25. April blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Niels Pedersen Siggaard, født 27. Juli 1870 i Gjellerup Sogn, Ringkøbing Amt, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Detailhandler i Næstved, dog uden Ret til Brændevinshandel, hvilken Ret han har erklæret ikke at ville benytte og i øvrigt under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger. Aar 1893, den 26. April blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Peter Sophus Rasmussen, født i Thoreby den 18. Marts 1869, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Kjøbmand i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger, hvorved særlig bemærkes, at den med denne Næringsadkomst forbundne Forpligtigelse til at svare Brændevinsafgift ikke bortfalder alene fordi der ikke gjøres Brug af samme, men vedbliver at løbe indtil han afgaar ved Døden uden at efterlade sig Enke eller der indgives en saadan Erklæring som anmeldes i Næringslovens § 73, hvori Vedkommende forbinder sig til ikke at benytte sin Forhandlingsret af Brændevin eller selve Næringsadkomsten enten opsiges eller forbrydes. Ar 1893, den 5. Maj blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Pouline Dorothea Lovise Lau, født 31. Juli 1866 i Næstved, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Detailhandlerske i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger, dog uden Ret til Brændevinshandel, hvilken Ret hun har erklæret ikke at ville benytte. Ar 1893, den 8. Maj blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Poul Julius Nielsen, født i Næstved den 6. August 1866, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Murermester i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger.

Made with FlippingBook - Online magazine maker