Borgerskabsprotokol 1869-1910 [TRANSSKRIBERET]

Anordninger, hvorved særlig bemærkes, at den med denne Næringsadkomst forbundne Forpligtigelse til at svare Brændevinsafgift ikke bortfalder alene fordi der ikke gjøres Brug af samme, men vedbliver at løbe, indtil Indehaveren afgaar ved Døden uden at efterlade Enke, medmindre selve Næringsadkomsten enten opsiges eller forbrydes, eller der indgives en saadan Erklæring, der anmeldes i Næringslovens § 73, hvorved Vedkommende forbinder sig til ikke at benytte sin Udskjænkningsret. Aar 1894, den 24. April blev efter derom fremsat Begjæring af 29. f.M. meddelt Johan Victor Marius Petersen, født i Næstved den 7. Marts 1861, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Bogtrykker i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger. S.D. blev efter derom fremsat Begjæring af 29. f. M. meddelt Konrad Regnar Frederik Petersen, født i Næstved den 2. Oktober 1859, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Bogtrykker i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger. Aar 1894, den 5. Maj blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Peder Hanefeld Møller, født i Karlebo den 6. Oktober 1866, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Kjøbmand i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger, hvorved særlig bemærkes, at den med denne Næringsadkomst forbundne Forpligtigelse til at svare Brændevinsafgift ikke bortfalder----- jfr. ovenfor----- forbinder sig til ikke at bruge sin Udsalgsret. Ar 1894, den 5. Maj blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Lars Peter Nielsen, født i Sønderholm den 29. Juni 1856, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Detailhandler i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger, hvorved særlig bemærkes, at den med denne Næringsadkomst forbundne Forpligtigelse til at svare Brændevinsafgift----- se hosstaaende----- Udskjænkningsret. Aar 1894, den 19. Maj blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Hemming Jensen, født i Veile den 24. December 1867, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. Decemver 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskal som Maltgjører i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger. Ar 1894, den 19. Maj blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Josias Schack Nielsen, født i Hillerup, Farup Sogn den 12. December 1849, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Detailhandler i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger, dog uden Ret til Brændevinshandel, hvilken Ret han har erklæret ikke at ville benytte. Aar 1894, den 23. Juli blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Hans Peter Nielsen, født i Skjælskør den 10. April 1859, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Gjæstgiver i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Aordninger, hvorved særlig bemærkes-----se modstaaende Side øverst----- Udskjænkningsret. Ar 1894, den 31. Juli blev efter derom fremsat Begjæring i Henhold til Skrivelse af 28. d. M. fra Præstø Amtshus saalydende----- meddelt Detallist Jens Anton Pedersen Borgerskab som Glarmester i Næstved til Forening med hans Detailhandlerborgerskab af 15. November 1893 under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger og paa de i foranstaaende Bevilling indeholdte nærmere Betingelser.

Made with FlippingBook - Online magazine maker