Borgerskabsprotokol 1869-1910 [TRANSSKRIBERET]

Ar 1894, den 31. August blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Skrædder Jens Christian Andersen (der har Borgerskab af 13. Maj 1891, dette Borgerskab som Barber i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger. Aar 1894, den 31. August blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Carl Vilhelm Jessen, født i Næstved den 7. December 1837, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Gjæstgiver i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger, hvorved særlig bemærkes, at den med denne Næringsadkomst forbundne Forpligtigelse til at udrede Brændevinsafgift ikke bortfalder alene fordi der ikke gjøres Brug af samme, men vedbliver at løbe, indtil han afgaar ved Døden uden at efterlade sig Enke, medmindre selve Næringsadkomsten enten opsiges eller forbrydes, eller der indgives en saadan Erklæring, som anmeldes i Næringslovens § 73, hvorved Vedkommende forbinder sig til ikke at benytte sin Udskjænkningsret. Aar 1894, den 3. September blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Carl Peter Nielsen, født den 18.November 1861 i Vordingborg, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Sadelmager og Tapetserer i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger. Ar 1894, den 4. Oktober blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Carl Frederik Vilhelm Ypkendanz, født i Næstved den 14. Marts 1869, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Snedkermester i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger. Ar 1894, den 15. Oktober blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Peter Andersen, født i Aaderup den 2. April 1840, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Gjæstgiver i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger----- side ovenfor----- Udskjænkningsret. Ar 1894, den 15. Oktober blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Anders Peter Jørgensen, født i Holsted den 22. Juli 1856, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Tømrer i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger. Ar 1894, den 15. Oktober blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Christian Jensen, født i Gjøderød den 2. Oktober 1848, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Detailhandler i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger, dog uden Ret til Brændevinshandel, hvilken Ret han har erklæret ikke at ville benytte. Aar 1894, den 8. Novmber blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Julius Strandberg, født i Kjøbenhavn den 16. Oktober 1868, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Barber i Næstved under Iagttagelse af gjældene Love og Anordninger. Ar 1894, den 21. November blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Niels Nielsen, født i Grønholt d. 25. Januar 1869, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Barber i Næstvd under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger.

Made with FlippingBook - Online magazine maker