Borgerskabsprotokol 1869-1910 [TRANSSKRIBERET]

Aar 1894, den 21. November blev efter derom fresat Begjæring meddelt Anders Severin Caspersen, født i Skjelby den 11. Juli 1866, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som KJøbmand i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger, hvorved særlig bemærkes, at den med denne Næringsadskomst forbundne Forpligtigelse til at udrede Brændevisafgift ikke bortfalder alene fordi der ikke gjøres Brug af samme, men vedbliver at løbe, indtil han afgaar ved Døden uden at efterlade sig Enke, medmindre selve Næringsadkomsten----- se ovenstaaende Side----- benytte sin Forhandlingsret.

Ar 1894, den 1. December blev det Garvermester Alfred William Jensen den 11. November 1874 meddelte Borgerskab ombyttet til Kjøbmandsborgerskab og i den Anledning forsynet med saalydende Paategning:

Efter derom fremsat Begjæring bliver herved foranstaaende Alfred William Jensen den 11. November 1874 meddelte Borgerskab som Garver ombyttet til Borgerskab med Ret til at drive Kjøbmandshandel i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger, dog uden Ret til Brændevinshandel, hvilken Ret Indehaveren af Borgerskabet har erklæret ikke at ville benytte. Aar 1895, den 14. Januar blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Jørgen Mortensen, født 4. August 1856 i Boeslunde, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Høker i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordningr. Aar 1895, den 14. Januar blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Ole Peder Olsen, født i Tjørnelunde den 31. Marts 1858, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelse, Borgerskab som Skræder i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger. Aar 1895, den 25 Januar blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Anders Christian Jensn, født i Herlufsholm Sogn den 5. Maj 1865, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Tømrermester i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger. Aar 1895, den 25. Januar blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Peder Simon Jensen, født i Skjelby den 16. Maj 1869, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Tømrermester i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger. Aar 1895, den 1. Februar blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Johan Peter Hansen, født i Rønnebæk den 5. Maj 1862, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betinglser, Borgerskab som Gjæstgiver i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger, hvorved særlig bemærkes, at den med denne Næringsadkomst forbundne Forpligtigelse til at udrede Brændevinsafgift ikke bortfalder alene fordi der ikke gjøres Brug af samme, men vedbliver at løbe indtil han afgaar ved Døden uden at efterlade sig Enke, medmindre selve Næringsadkomsten enten opsiges eller forbrydes, eller der indgives en saadan Erklæring, som anmeldes i Næringslovens § 73, hvori Vedkommende forbinder sig til ikke at benytte sin Udskjængningsret. Ar 1895, den 7. Februar blev i Henhold til kgl. Bevilling af 1. Dec. f.A. meddelt Niels Madsen Fraas, der den 28. April 1858 erholdt Borgerskab som Glarmester i Næstved, Borgerskab tillige som Detailhandler i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger og paa de i Bevillingen indeholdte Vilkaar dog uden Ret til Brændevinshandel, hvilken Ret han har erklæret ikke at ville benytte.

Made with FlippingBook - Online magazine maker