Borgerskabsprotokol 1869-1910 [TRANSSKRIBERET]

Aar 1895, den 11. Februar blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Jens Peder Hansen, født i Aaderup den 17. Februar 1846, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Maltgjører i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger. Aar 1895, den 25. Marts blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Peter Ludvig Johan Christensen, født i Næstved den 25. Marts 1869, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Blikkenslagermester i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger. Aar 1895, den 2. April blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Oluf Ludvig Bang, født i Næstved de 15. September 1869, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelse, Borgerskab som Bogtrykker i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger. Aar 1895, den 16. April blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Anders Peter Christoffersen,født i Veilø den 16. September 1863, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 § 2 og i Lov 23. Maj 1873 § 9 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Gjæstgiver i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger, hvorved særlig bemærkes, at den med denne Næringsadkomst forbundne Forpligtigelse til at urede Brændevinsafgift ikke bortfalder alene fordi der ikke gjøres Brug af samme, men vedbliver at løbe indtil han afgaar ved Døden uden at efterlade sig Enke, medmindre selve Næringsadkomsten enten opsiges eller forbrydes, eller der indgives en saadan Erklæring, som anmeldes i Næringslovens § 73, hvori han forbinder sig til ikke at benytte sin Udskjænkningsret. Aar 1895, den 16. April blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Frederik Vilhelm Jørgensen, født 17. Juli 1870 i Næstved, der i Henhold til kgl. Bevilling af 23. f.M. er fuldmyndig og iøvrigt opfylder de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som KJøbmand i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger, hvorved særlig bemærkes, at den med denne Næringsadkomst forbundne Forpligtigelse til at udrede Brændevinsafgift-----se ovenfor----- at benytte sin Forhandlingsret. 1912, 28. November blev efter derom fremsat Begjæring ovenstaaende Borgerskab som Tømrer ombyttet til Borgerskab som Gjæstgiver i Næstved, dog uden Ret for Indehaveren Peder Simon Jensen til at udskjænle stærke Drikke, hvilken Ret han har erklæret ikke at ville benytte, samt under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger. Aar 1895, den 16. April blev ifølge derom fremsat Begjæring meddelt Hans Peter Albrechtsen, født 29. April 1862 i Gjødstrup, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelse, Borgerskab som Detailhandler i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger, hvorved særlig bemærkes, at den med denne Næringsadkomst forbundne Forpligtigelse til at udrede Brændevinsafgift ikke bortfalder alene ----- se foran----- Forhandlingsret. Aar 1895, den 17. April blev ifølge derom fremsat Begjæring meddelt Rasmus Pedersen, født i Kalkerup den 11. Juli 1867, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Skomagermester i Næstved under Iagttagelse ag gjældende Love og Anordninger.

Ar 1895, den 17. April blev ifølge derom fremsat Begjæring meddelt Alfred Niels Christopher Christensen, født i Falkersløv den 11. December 1864, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857

Made with FlippingBook - Online magazine maker