Borgerskabsprotokol 1869-1910 [TRANSSKRIBERET]

Aar 1895, den 16. November blev efter derom fremsat Begjæring meddelt KJøbmand og Brændevinshandler Frederik Ludvig Jørgen Brandt, født i Næstved 5. April 1867, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab tillige som Møller i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger. Aar 1895, den 28. November blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Anders Agerbæk H asselbalch, født i Randers den 6. Juli 1870, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Kjøbmand i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger, hvorved særlig bemærkes, at den med denne Næringsadkomst fobundne Forpligtigelse til at udrede Brændevinsafgift ikke bortfalder ikke bortfalder, alene fordi der ikke gjøres Brug af samme, men vedbliver at løbe, indtil han afgaar ved Døden, uden at efterlade sig Enke, medmindre selve Næringsadkomsten enten opsiges eller forbrydes, eller der indgives en saadan Erklæring som anmeldes i Næringslovens § 73, hvori Vedkommende forbinder sig til ikke at benytte sin Forhandlingsret. Aar 1895, den 29. November blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Holger Skovgaard Ostenfeldt, født i Hvirring den 27. September 1870, der har godtgjort at opfylde de i Lov af 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Cigarfabrikant i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger. Aar 1895, den 30. November blev efter derom fremsat Begjæring meddelt det Ane Sofie Larsen den 13. Juni 1883 meddelte Borgerskab som Gjæstgiverske i Næstved ombyttet til Detailhandlerske i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger, dog uden Ret til Brændevinshandel, hvilken Ret hun har erklæret ikke at ville benytte. Aar 1895, den 23. December blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Hans Nicolai Lander, født 21. September 1821 i KJøbenhavn, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Handskemager i Næstved under Iagttagelse af gældende Love og Anordninger. Aar 1896, den 3. Januar blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Oluf Vilhelm Holm, født i Kjøbenhavn den 25. November 1869, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Postmager i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger. Aar 1896, den 9. Januar blev efter deom fremsat Begjæring meddelt Lars Viggo Ernst Friis, født 4. Juli 1866 i Holmeolstrup, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som KJøbmand i Næstved under Iagttagelse ag gjældende Love og Anordninger, dog uden Ret til Brændevinshandel, hvilken Ret han har erklæret ikke at ville benytte. Aar 1896, den 17. Januar blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Jens Christian Theodor Hansen, født i Slangerup 10. Januar 1868, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1858 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Gjæstgiver i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger, hvorved særlig bemærkes, at den med denne Næringsadkomst forbundne Forpligtigelse til at udrede Brændevinsafgift ikke bortfalder, alene fordi der ikke gjøres Brug af samme, men vedbliver at løbe, indtil han afgaar ved Døden uden at efterlade Enke, medmindre selve Næringsadkomsten enten opsiges eller forbrydes, eller der indgives en saadan Erklæring, som anmeldes i Næringslovens § 73, hvorved Vedkommende forbinder sig til ikke at benytte sin Udskjænkningsret.

Made with FlippingBook - Online magazine maker