Borgerskabsprotokol 1869-1910 [TRANSSKRIBERET]

Aar 1896, den 5. Februar blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Jens Pedersen, født 26. April 1863 i Svallerup, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Detailhandler i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger, hvorved særlig bemærkes, at den med denne Næringsadkomst forbundne Forpligtigelse til at udrede Brændevinsafgift ikke bortfalder alene fordi der ikke gjøres Brug af samme, men vedbliver at løbe, indtil han afgaar ved Døden uden at efterlade sig Enke, medmindre selve Næringsadkomsten enten opsiges elle forbrydes, eller der indgives en saadan Erklæring som anmeldes i Næringslovens § 73, hvorved Vedkommende forbinder sig til ikke at benytte sin Forhandlingsret. Ar 1896, den 14. Februar blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Søren Peder Jensen, født den 3. Oktober 1843 i Grenaa, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Barber i Næstved under Iagttagelse af gældende Love og Anordninger. Aar 1896, den 14. Februar blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Anders Pedersen, født den 7. Maj 1856 i Snesere, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Snedker i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger. Aar 1896, den 11. Marts blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Olaf Villiam Lindberg, født i Odense den 6. November 1868, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som KJøbmand i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger, dog uden Ret til Brændevinshandel, hvilken Ret han har erklæret ikke at ville benytte. Aar 1896, den 13. marts blev efter derom fremsat Begjæring medeelt Niels Michael Mikkelsen, født i Øst birk den 1. Marts 1871, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Detailhandler i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger, dog uden Ret til Brændevinshandel, hvilken Ret han har erklæret ikke at ville benytte. Aar 1896, den 13. Marts blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Julius Pedersen, født i Veilø den 20. Januar 1858, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 jfr. Lov 23. Maj 1873 § 9 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Restauratør i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger, hvorved særlig bemærkes, at den med denne Næringsadkomst forbundne Forpligitgelse til at svare Brændevinsafgift ikke bortfalder alene fordi der ikke gjøres Brug af samme, men vedbliver at løbe, indtil han afgaar ved Døden uden at efterlade Enke, medmindre selve Næringsadkomsten enten opsiges eller forbrydes, eller der indgives en saadan Erklæring, som anmeldes i Næringslovens § 73, hvori Vedkommende forbinder sig til ikke at benytte sin Udskjænkningsret. Aar 1896, den 20. April blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Jens Christian Buch, født i Svendborg den 12. August 1856, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. Deember 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Bager i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger. Aar 1896, den 21. April blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Hans Borgen Victor Clement Pedersen, født i Vaalse d. 1. Oktober 1860, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Gjæstgiver i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger, hvorved særlig bemærkes, at den med denne Næringsadkomst forbundne Forpligtigelse til at sv are Brændevinsafift----- se ovenfor-----sin Udskjænkningsret.

Made with FlippingBook - Online magazine maker