Borgerskabsprotokol 1869-1910 [TRANSSKRIBERET]

Ar 1896, den 1. Maj blev efter derom fremsat Begjæring Anders Henriksens Borgerskab af 25. April 1879 til at drive Gjæstgiveri i Næstved ombyttet til Næringsbrev for hans Enke Ellen f. Pedersen til at drive Detailhandel i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger, hvorved særlig bemærkes, at den me denne Næringsadkomst -----se ovenfor-----sin Forhandlingsret af Spiritus. Ar 1896, den 2. Maj blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Hans Peder Rasmussen, født i Tjørnehoved den 2. Januar 1862, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Gjæstgiver i Næstved underIagttagelse af gjældende Love og Anordninger, hvorved særlig bemærkes, at den med denne Næringsadkomst-----se hosstaaende----- Udskjænkningsret. Ar 1896, den 2. MaJ blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Jacob Andersen, født i Nordenhuse, Aunslev Sogn den 8. Maj 1864, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Kjøbmand i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger, dog uden Ret til Brændevinshandel, hvilken Ret han har erklæret ikke at ville benytte. Aar 1896, den 2. Maj blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Karl Theodor Rasmussen, født i Slagelse d.9. November 1866, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Detailhandler i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger, hvorved særlig bemærkes, at den med denne Næringsadkomst forbundne Forpligtigelse til at udrede Brændevinsafgift ----- se foran----- sin Forhandlingsret af Spirituosa. Aar 1896, den 12 Maj blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Niels Wang Eriksen, født 5. August 1839 i Gjedved, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Bevilling til at handle med Klude, Ben m.v. i Overensstemmelse med Næringsloven § 51 og hvorved særlig bemærkes, at Handelen ikke maa indtrække udover § 51 nævnte Artikler, at Bevillingen uden videre strax er forbrudt, naar Paagjældende gjør sig skyldig i usædelige Fprhold, eller efter Politiets Skjøn har paadraget sig Mistanke for Hæleri eller flere Gange befindes at handle med Gjenstande, som ligger udenfor den ved Bevillingen hjemlede Berettigelse, at Paagjældende maa underkaste sig enhver Forskrift af Sundhedspolitiet og navnlig ikke maa have Oplag paa noget Sted, som ikke af Sundhedspolitiet findes passende, samt at denne Bevilling strax vil være at forevise for Politiet. Aar 1896, den 29. Maj blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Geog Johan Martin Hutting, født i Herlufmagle den 26. Juli 1870, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Slagtermester i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger. Aar 1896, den 3. Juni blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Jens Theodor Larsen, født i Særslev den 6. Januar 1862, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab paa at drive Detailhandel i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger, dog uden Ret til Bræn devinshandel, hvilken Ret han har erklæret ikke at ville benytte. Ar 1896, den 12. Juni blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Ole Christiansen, født i Grunløse den 4. Juli 1848, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Detailhandler i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger, hvorved særlig bemærkes, at Aar 1896, den 12. maj blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Cigarmager Hans Jacob Hansen Borgerskab tillige som Dreier i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger.

Made with FlippingBook - Online magazine maker