Borgerskabsprotokol 1869-1910 [TRANSSKRIBERET]

Aar 1896, den 8. September blev efter derom fremsat Begjæring meddelt meddelt Niels Hansen, født 8. November 1848 i Kyse, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Vognmand i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger. Aar 1896, den 22. September blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Morten Christian Hendriksen, født i Næstved den 22. Juni 1864, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Bogerskab som Slagter i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger. Aar 1896, den 13. Oktober blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Frederik Vilhjelm Øckenholt, født den 18. Marts 1855 i Sindal Sogn, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som KJøbmand og Pølsefabrikant i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger, dog uden Ret til Brændevinshandel, hvilken Ret, han har erklæret ikke at ville benytte. Aar 1896, den 16. Oktober blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Anders Andersen, født 29. Maj 1866 i Helnæs Sogn, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Gjæstgiver i Næstved under Iagttagelse afgjældende Love og Anordinger, hvorved særlig bemærkes, at den med denne Næringsadkomst forbundne Forpligtigelse til at udrede Brændevinsafgift ikke bortfalder alene fordi der ikke gjøres Brug af samme, men vedbliver at løbe, indtil han afgaar ved Døden uden at efterlade sig Enke, medmindre selve Næringsadkomsten enten opsiges eller forbrydes, eller der indgives en saadan Erklæring, som anmeldes i Næringslovens § 73, hvorved Vedkommende forbinder sig til ikke at benytte sin Udskjængningsret. Aar 1896, den 21. Oktober blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Anders Rasmussen, født i Viemose den 20. Maj 1853, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Detailhandler i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger, hvorved særlig bemærkes, at den med denne Næringsadkomst forbundne Forpligtigelse til at udrede Brændevinsafgift-----se modstaaende Side-----, hvorved Vedkommende forbinder sig til ikke at benytte sin Forhandlingsret. Aar 1896, den 21. Oktober blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Ole Severinsen , født i Kagstrup den 4. Januar 1847, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Vognmand og Detailhandler i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger, dog uden Ret til Brændevinshandel, hvilken Ret han har erklæret ikke at ville benytte. Aar 1896, den 29. Oktober blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Niels Peter Johansen, født i Karrebæk den 29. Marts 1857, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Detailhandler i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger, hvorved særlig beærkes, at den med denne Næringsadkomst forbundne Forpligtigelse til at udrede Brændevinsafgift -----se ovenfor----- Forhandlingsret. Aar 1896, den 29. Oktober blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Lauritz Peter Frederik Petersen, født den 15. December 1864 i Ringsted, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Detailhandler i Næstved-----se ovenfor----- Forhandlingsret.

Made with FlippingBook - Online magazine maker