Borgerskabsprotokol 1869-1910 [TRANSSKRIBERET]

Aar 1896, den 24. November blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Hans Christian Rasmussen, født i Stenstrup den 18.April 1842, der har godtgort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Bager i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger. Aar 1896, den 11. December blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Frøken Hansine Christiane Berg, født i Kornerup Sogn den 8. November 1852, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Næringsbevis paa at drive Detailhandel i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger, dog uden Ret till Brændevinshandel, hvilken Ret hun har erklæret ikke at ville benytte. Aar 1896, den 21. December blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Bager i Næstved Jens Christian Buch Ret til i Forening med hans Borgerskab af 30. April 1896 tillige at drive Konditeri her i Byen uder Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger, hvorved særlig bemærkes, at den med denne Næringsadkomst forbundne Forpligtigelse til at udrede Brændevinsafgift ikke bortfalder, alene fordi der ikke gjøres Brug af Borgerskabet, men vedbliver at løbe, indtil han afgaar ved Døden uden at eftelade sig Enke, medmindre selve Næringsadkomsten enten opsiges eller forbrydes, eller der indgives en saadan Erklæring, som anmeldes i Næringslovens § 73, hvorved han forbinder sig til ikke at drive Konditeri. Midlertidig Opsigelse af dette Konditorborgerskab bevirker, at det ikke atter kan træde i Kraft, medmindre det Antal, der af disse maa være, ikke da er fuldtalligt. Aar 1897, den 9. Februar blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Sophus Frederik Bolvig Hansen, født 27. Januar 1862 i Vordingborg, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Gjæstgiver i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordinger, hvorved særlig bemærkes, -----se foran----- Udskjænkningsret. Aar 1897, den 5. Marts blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Rasmus Hansen, født i Niløse Sogn den 30.December 1866, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgererskab som Detailhandler i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger, hvorved særlig bemærkes ----- se foran ----- Forhandlingsret. Aar 1897, den 19. Marts blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Peter Kristian Jensen, født i Sorterup Sogn 9. Februar 1871, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. Deember 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Kjøbmand i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger, hvorved særlig bemærkes, at den med denne Næringsadkomst forbundne Forpligtigelse til at svare Brændevinsafgift ikke bortfalder----- se foran -----Forhandlingsret. Aar 1897, den 10. April blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Christian Emil Petersen, født 20. Marts 1870 i Brøndshøj, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Kjøbmand i Næstved under Iagttagelse af gældende Love og Anordninger, hvorved særlig bemærkes, ----- se ovenfor ----- Forhandlingsret. Aar 1897, den 10. April blev efter derom fremsat Begjæring meddelt det Jens Pedersen den 15. Maj 1895 meddelte Borgerskab som Detailhandler i Næstved ombyttet til Kjøbmandsborgerskab under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger og paa de ovenfor anførte Betingelser angaaende Forpligtiglse til at udrede Brændevinsafgift.

Made with FlippingBook - Online magazine maker