Borgerskabsprotokol 1869-1910 [TRANSSKRIBERET]

Aar 1897, den 6. September blev efter derom fremat Begjæring meddelt Morten Rasmussen, født 12. December 1842 i Aaderup, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Vognmand i Næstved under Iagttaglse af gjældende Love og Anordninger. Ar 1897, den 8. September udstedes lovlydende Bevis som Sætteskipper i Magistraten i Næstved KJøbstad: Gør hermed vitterligt: at Hans Christian Jensen, der er født den 19. Marts 1874 i Bandholm har begæret Bevis som Sætteskipper. Idet Undertegnede hermed bevidner, at ovennævnte Hans Christian Jensen for mig har forevist kgl. Bevilling af Dags Dato for ham til at være fuldmyndig og i øvrigt godtgjort at opfylde de i Lov om Sønæring m.v. af 25. Marts 1892 § 10 foreskrevne Betingelser, bliver der i Henhold til de anførte Lovbestemmelser meddelt ham Bevis som Sætteskipper. Aar 1897, den 11. September blev efter derom fremsat Beghæring meddelt Hans Borgen Victor Clement Pedersen, født i Vaalse den 1. Oktober 1860, der under 21. April 1896 har erholdt Borgerskab som Gjæstgiver, tillige Borgerskab som Vognmand under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger. Aar 1897, den 11. September blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Johan Sophus Zuschlag, født i KJøbenhavn den 7. Marts 1857. der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Vinhandler i Næstved, hvorfor der tillige meddeles ham den i Næringslovens § 58 omhandlende Tilladelse til, i Forening med sin Ret som Vinhandler, at have siddende Gjæster og foretage Udskjænkning til Fortæring paa Stedet af de Varer, han maa forhandle som Vinhandler, alt under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger, hvorved særlig bemærkes, at den med denne ----- se foran -- ---sin Forhandlings- og Udskjænkningsret. Aar 1897, den 22. September blev efter derom fremat Begjæring meddelt Henriette Caroline Laura Lovise Kaiser, født 2. Juli 1862 i Mariager, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Næringsbevis som Fotograf i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger. S.D. blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Manthey Bartholm KJøbelev, født i Staunstrup dn 26. April 1850, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Vognmand i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger. S.D. blev efter derom fremat Begjæring medelt Hans Rasmus Larsen, født d. 9. April 1856 i Vetterslev, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Vognmand i Næstved under Iagttagelse af gjældend Love og Anordninger. Ar 1897, den 15. Oktober blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Joachim Henri Valdemar Sturving, født i Skodsbjerg d. 25. September 1859, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Tømrermester i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger. S.D. blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Niels Vilhelm Jensen, født paa Utterslev Mark i Brønshøj Sogn d. 8. Januar 1864, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Detailhandler i Næstved under Iagttagelse af gjældene Love og Anordninger, hvorved særlig bemærkes, at den med denne Næringsadkomst -----se foran ----- Forhandlingsret.

Made with FlippingBook - Online magazine maker