Borgerskabsprotokol 1869-1910 [TRANSSKRIBERET]

Jens Olsen, født Graverhusene, Toksværd Sogn d. 6. Juli 1869, der for mig har godtgjort at opfylde Næringslovens Betingelser, meddeles herved Borgerskab som Detailhandler i Næstved. Opmærksomheden henledes derhos paa, at Forpligtigelsen til at svare Beændevinsafgift ikke bortfalder alene, fordi der ikke gjøres Brug af Næringsadkomsten, men vedbliver at løbe, indtil den Berettigede afgaar ved Døden uden at efterlade sig Enke, med mindre enten selve Næringsadkomsten opsiges eller forbrydes, eller han hertil indgiver en saadan skriftlig Erklæring, som anmeldes i Næringslovens § 73, hvor han forbinder sig til ikke at benytte sin Forhandlingsret. I Tilfælde af Konkurs (Fallit) vedbliver der her, i Henhold til Indenrigsministeriets Cirkulære 28. Juli 1879, Fallenten, trods Konkursen, at hæfte personlig for Brændevinsafgiften, selv om han faktisk nedlægger sin Næring, saa længe, indtil Næringsadkomsten er bortfalden paa en af ovenomtalte Maader, medens Forpligtigelsen til at svare Brændevinsafgift kun paahviler Boet indtil Udløbet af den Skattetermin i hvilken Konkursen er begyndt. Aar 1897, den 21. Oktober blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Christian Peter Herman Jensen, født i Vinderød 20. Marts 1870, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Malermester i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger. Aar 1897, den 25. Oktober blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Jens Peter Pedersen, født i Sverborg d. 18. Juni 1860, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Maltgjører i Næstved undr Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger. Ar 1897, den 25. Oktober fremstod for Magistraten i Næstved Herman Otto Christian Fischer, født 4. Maj 1871 i Slagelse, ST. Mikkel og begjærede sig meddelt Borgerskab som Gjæstgiver her i Byen, idet han bemærkede, at han der agter at drive Totalafholdskafe ikke vil benytte den ham ellers ved Borgerskabet hjemlede Ret til Udskjænkning af Spiritus. Da Paagjældende har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskevn Betingelser, blev der meddelt ham det attraaede Borgerskab saaledes som begjæret uden Ret til Uskjænkning af Spiritus. Aar 1897, den 27. Oktober blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Johannes Julius Jørgensen, født i Næstved den 20. Januar 1869, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Murer i Næstved under Iagttagels af gjældende Love og Anordninger. Aar 1897, den 25. November blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Lars Hansen, født i Sjolte den 16. Juni 1851, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Murermester i Næstved Kjøbstad under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger. Aar 1897, den 8. December blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Karen Marie Jensen, der som Enke efter Jensen, der havde Værtshusholderborgerskab af 15. Juni 1858, driver Værtshushold her i Byen, tillige meddelt dette Næringsbevis, der giver hende Ret til at drive Forretning som Handskemager i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger. Under Haand og Embeds Segl Næstved Borgmsterkontor d. 20. Oktober 1897.

Aar 1897, den 15. December blev efter derom fremsat Begjæring medelt Peter Larsen, født 30. Marts 1869 i Ladby, der har godtgjort at opylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som

Made with FlippingBook - Online magazine maker