Borgerskabsprotokol 1869-1910 [TRANSSKRIBERET]

Detailhandler og Vognmand i Næstved under Iagttagelse af gældende Love og Anordninger, dog uden Ret til Brændevinshandel, hvilken Ret han har eklæret ikke at ville benytte.

Ar 1897, den 18. December blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Mette Jensdatter, født 13. Juni 1861 i Snoldelev-Hostrup, der har godtgjot at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Næringsbrev som Detailhandlerske i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger, dog uden Ret til Brændevinshandel, hvilken Ret hun har erklæret ikke at ville benytte. Aar 1897, de 27. December blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Niels Peter Larsen, født i Kjærby den 3. Februar 1867, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. Decembr 1857 forekrevne Betingelser, Borgerskab som Bødkermester i Næstved under Iagttagele af gjældende Love og Anordninger. Anders Christian Jørgensen, født i Stenstrup, Rønebæk Sogn den 11. Januar 1873, der for mig har godtgjort at opfylde Næringslovens Betingelser, meddeles herved Borgerskab paa at drive Detailhandel i Næstved. Opmærksomheden henledes ----- se foran -----Fol. 604---- Aar 1898, den 21. Februar blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Jacob Hansen, født i Dysted den 28. April 1862, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 forekrevne Betingelser, Borgerskab som Sadelmagmester i Næstved under Iagttagels af gjældende Love og Anordninger. Aar 1897, den 7. Marts blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Jens Lund, født i Store Stokkilhoved d. 6. November 1871, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Detailhandler i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger, dog uden Ret til Brændevinshandel, hvilken Ret han har erklæret ikke at ville benytte. Aar 1898, den 11. Marts blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Jacob Søren Brønniche, født i Nykøbing paa Sjælland den 1. Oktober 1863, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Træ- og Finerskærer i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger Aar 1898, den 18. Marts blev efter derom fremsat Begjæring , det Peder Mortensen den 18. April 1893 meddelt Borgerskab til at drive Detailhandel ombyttet til Borgerskab paa at drive Gæstgiveri i Næstved under Iagttagelse afc gjældende Love og Anordninger, hvorved særlig bemærkes, at den med denne Næringsadkomst forbundne Forpligtigelse til at udrede Brndevinsafgift ikke bortfalder alene fordi der ikke gjøres Brug af Næringsretten, men vedbliver at løbe indtil han afgaar ved Døden, uden at efterlade Enke, medmindre selve Næringsadkomsten enten opsiges eller forbrydes, eller der indgives en saadan Erklæring, som anmeldes i Næringslovens § 73, hvori han forbinder sig til ikke at benytte sin Udskjænkningsret. Ar 1898, den 30. Marts blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Hans Henrik Jensen, født i Næstved d. 4. April 1871, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Malermester i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger. Næstved Borgmesterkontor d. 29. Januar 1898.

Aar 1898, den 31. Marts blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Johannes Hansen, født i Myrup den 2. April 1854, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab

Made with FlippingBook - Online magazine maker