Borgerskabsprotokol 1869-1910 [TRANSSKRIBERET]

1874 den 11 November fremstod for Raadhusprotokollen Alfred William Jensen født i Nysted d. 9. Oktober 1844 og begjærede sig meddelt Borgerskab om Garver her i Byen- Efter at Komperenten i den Anledning tilstedelig havde legimiteret sin personlige Berettigelse blev det ham af Borgmesteren betydet at der af Byraadet bl.a. er foretaget den Forandring i den her for Byen gjældende Sundhedsvedtægs tidligere Indhold at Garveri ikkun kan drives udenfor Byen i en Afstand som af Sundhedspolitiet bestemmer, samt endvidere at § 21 i Sundhedsvedtægten udgaar, ligesom Komperenten ogsaa mindes om Byraadets afslaaende Svar paa hans og Medandrager-Skrivelse til samme af 31. f. M. om Anlæg af Garveri paa en af dem tilkjøbt Ejendom i Vinhusgade under de af dem deri nærmere anførte Vilkaar og at det attraaede Borgerskab følgelig kun kan meddeles paa Vilkaar af at dette ikke kjender anden Udførelse af Næringen, end den, som til enhver Tid kan bestaa og harmonerer med de for Byens Sundhedsvæsen gjældende Bestemmlser og Vedtægter. Da Komperenten uagtet saadant Tilkjendegivende, erklørede sin Begjæring blev han nu meddelt Borgerskab i Vinhusgade, Næstved dog med behørigt Forbehold i Overenkomst med alt Foranført. 1874, den 12. November fremstod for Raadhusprotokollen Frederik Vilhelm Hvalsø, født i KJøbenhavn 31. Oktober 1843 og begjærede sig medelt Borgrskab som Garver he i Byen. Efter at Komperenten i den Anledning tilstrækklig havde legimiteret sin personælige Berettiglse blev det ham af Borgmesteren betydet, at der af Byraadet bl.a. er foretaget en Foranding i den for Byen gjældende Sundhedsvedtægts tidligere Indhold, at Garveri ikke kan drives udenfor Byen i en Afstand, som af Sundhedspolitiet bestemmes, samt endvidere at § 21 i Sundhedsvvetægten udgaar, ligesom Komperenten ogsaa mindes om Byraadets afslaaende Svar paa hans og Medandrager–Skrivelse til Samme af 31. f.M. om Anlæg af Garveri paa en af dem tilkjøbt Ejendom i Vinhusgade under de af dem deri endvidere anførte Vilkaar, og at det attraaede Borgerskab følgelig kun kan meddeles paa Vilkaar af at dette ikke kjender anden Udøvelse af Næringsvej end den, som til enhver Tid kan bestaa og harmonerer med de for Byens Sundhedsvæsen gjældende Bestemmelser og Vedtægter. Da Komperenten uagtet saadan Tilkjendegivelse erklærer sin Begjæring, blev han nu meddelt Borgerskab som Garver i Næstved med behørigt Forbehold i Overensstemmelse med alt Foranført. Petrærius

Petrærius

1874, den 17. November fremstod for Raadhusprotokollen Hans Christian Mercedes Petersen født i København 2. September 1839 og begjærede sig meddelt Borgerskab som Tømrer her i Byen, og da intet herfor fandtes at væe l HInter blv Comperenten det bgjærede Borgerskab meddelt.

Petrærius

Made with FlippingBook - Online magazine maker