Borgerskabsprotokol 1869-1910 [TRANSSKRIBERET]

1869, den 7. September fremstod for Raadhusprotokollen Diego Florentinus Sørensen født 14. Juni 1838 i Kjøbenhavn og begjærede sig meddelt Borgerskab som Kjøbmand her i Byen. Da intet herfor fandtes til Hinter, blev Comperenten det begjærede Borgerskab meddelt.

Petrærius

1869, den 11. September indfandt sig paa Byfogedkontoret Dreiermester Andreas Frantz Bang og tilkjendegav at hans Søn, Dreier Jacob Frederik Ferdinand Bang staar efter et mangeaarigt Ophold i Hjemmet som sindsvag nu ved offentlig Foranstaltning og for offentlig Regning at blive anbragt i Daareanstalten ved Saxkjøbing maa andrage en af Distriktslæge Castenschiold afgiven Erklæring anses som uheldbredelig, hvorfor Faderen begjærede som stivaterat umyndig og en Værge beskikket for ham Paa Grund heraf og at Dreieren i øvrigt bekjendte med et blev dette stammende Forhold hermed i Henhold til Emne 3-17-1

Dreiermester Jacob Frederik Ferdinand Bang sættes i Umyndighedsgøringsstand.

Derfor beskikkes hans Fader forannævnte A.F. Bang til Værge for ham og vil dette Værgemaal blive at forstaa paa lovlig Maade.

Petrærius

1869, den 18. September fremstod for Raadhusprotokollen Skrædder Niels Christian Jensen født i Rødby den 20. Februar 1835 og begjærede sig meddelt Borgerskab paa Herrehandelerhandel her i Byen. Da intet herfor fandtes til HInter blev Comperenten det begjærede Borgerskab meddelt.

Petrærius

1869, den 2. Oktober fremstod for Raadhusprotokollen Carl Christian Johan Jacobsen, født i Kalundborg 20. Oktober 1834 og begjærede sig meddelt Borgerskab som Sætteskipper. Da intet herfor fandtes til Hinter blev Comperenten det begjærede Borgerskab meddelt.

Petrærius

1869, den 9. Oktober fremstod for Raadhusprotokollen Heinrich Frederik Ludvig Tødt født i Næstved d. 5. November 1840 og bwgjærede sig meddelt Borgerskab Skrædder heri Byen. Da intet herfor fandtes til HInter blev Comperenten det begjærede Borgerskab meddelt.

Petrærius

Made with FlippingBook - Online magazine maker