Borgerskabsprotokol 1869-1910 [TRANSSKRIBERET]

Aa 1878, den 19. August mødte for Magistraten i Næstved Sigmund Peter Christian Andreas Hemmimgsen, Søn af Skomagermester Peder Hemmingsen og Hustru Charlotte Hansdatter i Lille Næstved og begjærede at vinde Borgerskab som Cigarmager i Næstved. Da han efter forevist Daabsattest er fuldmyndig og har godrgjort at han fyldestgør de de øvrige Lov 29. December 1857 § 3 foreskrevne Betingelser. er der intet til hinter for at meddele ham Borgerbev som Adkomst paa at drive Næring Cigarmager her i Byen under Iagttagelse af gjældende Lov og Anordninger. Aar 1878, den 26. August mødte for Magistraten i Næstved Handelskommis Frederik Morten Beck, født i Aalborg den 9. Oktober 1853 af Forældrene Uhrmager Carl Bek og Hustru Rasmine Kathrine født Harder og begjærede at vinde Borgerskab som Detailhandler i Næstved. Da han efter forevist kongelig Bevilling af 8. Juli d.Aa. er fuldmyndig og har godtgjot at fyldestgøre de øvrige Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, vil der intet være til Hinter for at meddele ham Borgerbrev som Adkomst for at drive Næring som Detailhndler her i Byen under Iagttagelse af gjældende Lov og Anordninger. Aar 1878 den 4. September mødte for Magistraten i Næstved Enken Maren Nielsen født Jensdatter, født i Kværkeby d. 1. Juli 1807 af Forældrene Gaardmand Jens Hansen Schrøder og Hustru Marie Jensdatter og begjærede at vinde Næringsbevis som Gjæstgiverske i Næstved. Da hun er fuldmyndig og i øvrigt har godtgjoet at have fyldestgjort de øvrige i Lov 29. December 1857 § 2 foreskrevne Betingelser, vil der intet være til Hinter for at meddele hende Næringsbevis som Adkomst paa at drive Næring som Gjæstgiverske. Aar 1878, den 7. September mødte or Magistraten i Næstved Anders Henriksen født i Øverup den 2. August 1837 af Forældrene Husmand Henrik Hansen og Hustru Karen Marie Andersdatter og begjærede at vinde Borgerskab som Detailhandler i Næstved. Da han er fuldmyndig og i øvrigt har godtgjort at fyldestgøre de i Lov 29. December 1857 § 2 foreskrevne Betingelser, vil der intet være til HInter for at meddele ham Borgerbrev som Adkomst paa at drive Næring som Detailhandler her i Byen under Iagttagelse af gjældene Lov og Anordninger. Aar 1878, den 9, September mødte for Magistraten i Næstved Carl Christian Petersen, født i Usserød den 3 December 1846 af Forældrene Brændevinskarl i Kjøbenhvn Peter Petersen og Hustru Hansine Caroline Hansdatter og begjærede at vinde Borgerskab som Detailhandler i Næstved. Da han er fuldmyndig og i øvrigt har godtgjort at fyldestgøre de i Lov 29. December 1857 § 2 foreskrevne Betingelser, vil der intet være til Hinter for at meddele ham Borgerbevis som Adkomst paa at drive Næring som Detailhandler her i Byen under Iagttagelse af gjældende Lov og Anordninger.

Made with FlippingBook - Online magazine maker