Borgerskabsprotokol 1869-1910 [TRANSSKRIBERET]

Aar 1878, den 24. Oktober femstod for Magistraten i Næstved Theodor Bernhard Christensen født i Korsør d. 16. August 1851 af Forældrene Skræddermester Niels Christensen og Hustru Marie Sophie Svane og begjærede at vinde Borgerskab som Skræddermester her i Byen. Da han er fuldmyndig og i øvrigt har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, vil der intet være til Hinter for at meddele ham Borgerskab som Adkomst paa at drive Næring som Skræddermester her i Byen under Iagttagelse af gjældende Lov og Anordninger. Aar 1878, den 20. November fremstod for Magistraten i Næstved fhv. Hønseriforpagter Johan Henrik Wendt født i Melsdorf af Forældrene Tømrer Hans Frederik Wendt og Hustru Anna Sophie .f.Buick og begjærede at vinde Borgerskab som Gjæstgiver her i Byen. Da den paagjældende er fuldmyndig og i øvrigt har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, vil der intet være til Honter for at meddele ham Borgerbrev som Adkomst paa at drive Næring som Gjæstgiver under Iagttagelse af de gjældende Love og Anordninger. Ar 1878, den 28. November fremstod for Magistraten i Næstved Julius Thorvald Nielsen født i Horsens den 9. December 1852 og begjærede at vinde Borgerskab som Bager her i Byen. Da den paagjældende er fuldmyndig og i øvrigt har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, vil der intet være til Hinter for at meddele ham Borgerbrev som Askomst paa at drive Næring som Bager her i Byen uder Iagttagelse af gjældende Lov og Anordninger. Ar 1878 d. 12. December fremstod for Magistraten i Næstved Kjøbmand Jens Anker Christian Ludvig Jensen født i ? d. 30. Oktober 1843 og begjærede i Forbindelse med sit nuhavende under 4. Maj 1869 udfærdigede Borgerskab som KJøbmand at vinde Borgerskab som Værtshusholder. Da paagjældende opfylder de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelsr, vil der intet være til Hinter for at meddele ham Borgerbrev som Adkomst paa i Forbindelse med sin Næring som Kjøbmand at drive Næring som Værtshusholder under Iagttagelse af gjældende Lov og Anordninger. Aar 1879 den 2. Januar fremstod for Magistraten i Næstved Detailhandler sammesteds Hans Andreasen født i Næsby den 12. Februar 1843 og begjærede sig det ham under 28. Oktober 1875 meddelte Borgerbrev som Detailhandler ombyttet med et Borgerbrev som Adkomst paa at drive KJøbmandshandel og sig tillige i Fobindelse med Borgerskabet paa KJøbmandshandel meddelt Borgerbrev som Adkomst paa at drive Værtshushold her i Byen. Da den paagjældende opfylder de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, vil der intet være til HInter foruden at han erholder sit Borgerskab ombyttet som begjæret at

Made with FlippingBook - Online magazine maker