Borgerskabsprotokol 1869-1910 [TRANSSKRIBERET]

drive Næring som Detailhandler i Næstved under Iagttagelse af gjældende Lov og Anordninger.

Aar 1879, den 25. April mødte for Magistraten Anders Henriksen født i Øverup d. 2. August 1837 og begjærede sig det ham under 7. Septemb 1876 meddelte Borgerbrev som Detailhandler ombyttet med Borgerbrev som Adkomst paa at drive Næring som Gjæstgiver. Da der intet fandtes at være til Hinter herfor, gaves der hans Begjæring Medhold og meddeles ham herved Borgerbrev som Adkomst paa at drive Næring som Gjæstgiver i Næstved under Iagttagelse af gjældende Lov og Anordninger. Aar 1879, den 3, Maj fremstod for Magistraten i Næstved Georg Sigmund Ludvig Ferdinand Thomsen, født i KJøbenhavn den 11. November 1842 og begjærede at vinde Borgerskab som Skipper her i Byen. Da den paagjældende er fuldmyndig og i øvrigt har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, vil der intet være til Hinter for at meddele ham Borgerbrev som Adkomst paa at drive Næring som Skipper under Iagttagelse af gjældende Lov of Anordninger. Aar 1879, den 5. Maj fremstod for Magistraten i Næstved Detailhandler Anders Agerholm født i Thisted d. 9. Maj 1845 og begjærede og begjærede at vinde Borgerskab som Detailhandler her i Næstved dog uden Ret til Brændevinshandel. Da den paagjældene er fuldmyndig og i øvrigt har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, vil der intet være til Hinter for at meddele ham Borgerbrev sos Adkomst paa at drive Næring som Detailhanler i Næstved under Iagttagelse af gjældende Lov og Anordninger Aar 1879, den 17. Juni fremstod for Magistraten i Næstved Lars Julius Graulund Hansen født i Mandemark paa Møen den 6. December 1851 af Forældrene Skoleleder Hans Hansen og Hustru Nicoline Caroline Lovise f. Willadsen og begjærede og begjærede at vinde Borgerskab som Hjul- og Karetmaget her i Byen. Da den paagjældende er fuldmyndig og i øvrigt har godtgjort af opfylde i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betngelser, vil der intet være til Hinter for at meddele ham Borgerbrev som Adkomst paa at drive Næring som Hjul-og Karetmager her i Byen under Iagttagelse af gjældende Lov og Anordninger.

Aar 1879, den 1. September mødte for Magistraten i Næstved Erik Adolph West født i Svindinge d. 14. Marts 1850 f Forældrene Skovrider Hans Frederik West og Hustru Marie Christiane født Wandel og begjærede sig meddelt Borgerskab som KJøbmand her i Byen med Ret til Brændevinshandel. Da paagjældende er fuldmyndig og i øvrigt har godtgjort at opfylde

Made with FlippingBook - Online magazine maker