Borgerskabsprotokol 1869-1910 [TRANSSKRIBERET]

Tømrermester her i Byen. Da den paagjældende er fuldmyndig og i øvrigt har godygjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 forekrevne Betingelser, blev der meddelt ham det begjærede Borgerskab.

Aar 1879, den 12. December 1879 fremstod for Magistraten i Næstved fhv. Brygger i Herlufmagle Anders Nielsen født i Vinderup, Sandby Sogn d. 25. Juli 1825 af Forældrene Gaardmand Niels Jensen og Hustru Maren Andersdatter og begjærede sig meddelt Borgerskab som Gjæstgiver her i Byen. Da den paagjældende i øvrigt er fuldmyndig og i øvrigt har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, blev der meddelt ham det begjærede Borgerskab som Gjæstgiver her i Byen. Idet det derhos betydes ham, at den med denne Næringsberettigelse forbumdne Forpligtigelse til at svare Brændevinsafgift ikke bortfalder alene fordi han ikke gjør Brug af sin Næringsadkomst, men vedbliver at løbe, indtil han afgaar ved Døden uden at efterlade sig Enke, medmindre enten selve Næingsadkomsten opsiges eller forbrydes, eller han indgiver en saadan skriftlig Erklæring, som anmeldes i Næringsloven § 73, hvori han forbinder sig til ikke at bruge sin Udskjænkningsret. Aar 1880, den 17. Januar fremstod for Magistraten i Næstved Thora Dusine Angeoline Jensen, født i KJøbenhavn den 25. Maj 1841 af Forældrene Mestersvend i Søetaten Frederik Vilhelm Jensen og Hustru Johanne Marie Birck og begjærede sig meddelt Næringsbevis paa at drive en ringe Handel i Medfør af Næringslovens § 52. Da den paagjældende er fuldmyndig oh i øvrigt har godtgjprt at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, blev der meddelt hende det begjærede Næringsbevis. Aar 1880, den 16. Januar fremstod for Magistraten i Næstved Cigarmager Peder Christian Andreas Hemmigsen og begjærede det ham under 19. August 1876 meddete Borgerskab som Cigarmager ombyttet med Borgerskab som Detailhandler. Da herimod intet vides at erindre, meddeltes han det begjærede Borgerskab som Detailhandler her i Byen, idet det derhos betydes ham, at den med Næringsbevillingen forbundne Forpligtigelse til at svare Brændevinsafgift ikke bortfalder alene fordi han ikke gjør Brug af sin Næringsadkomst, men vedbliver at løbe indtil han afgaar ved Døden uden at efterlade sig Enke, medmindre enten selve Næringsadkomsten opsiges eller forbrydes, eller han indgiver en saadan skriftlig Erklæring, som anmeldes i Næringslovens § 73, hvori han forbinder sig til ikke at bruge sin Forhandlingsret.

Aar 1880, den 27. Februar fremstod for Magistraten Christian Scheibel født i Glostrup den 11. November 1852 og begjærede sig meddelt Borgerskab som Blikkenslager i Næstved. Da

Made with FlippingBook - Online magazine maker