Borgerskabsprotokol 1869-1910 [TRANSSKRIBERET]

den paagjældende er fuldmyndig og iøvtigt har godtgjort at opfylde de i Lov 27. December 1857 foreskrevne Betingelser, blev der meddelt ham det begjærede Borgerskab.

Aar 1880, den 9. Marts fremstod fo Raadhusprotokollen Hans Julius Gunner Christopher Struch født i Kallehauge Sogn den 13. Juni 1851 af Forældrene Gaardmand Ludvog Struch og Hustru Karen Birgithe Kirstine Eriksen og begjærede at vinde Borgerskab som Konditor i Næstved. Da herimod intet vides at erindre meddeltes Komperenten det begjærede Borgerskab, idet det betydes ham, at de med denne Næringsbevilligelse forbundne Forpligtigelser til at svare Brændevinsafgift ikke bortfalder, alene fordi han ikke gjør Brug af sin Næringsadkomst, men vedbliver at løbe indtil han afgaar ved Døden uden at efterlade sig Enke, medmindre selve Næringsadkomsten opsigs eller forbrydes, eller han udgiver en saadam skriftlig Erklæring, som anmeldes i Næringsloven § 73, hvori han forbinder sig til ikke at benytte sin Udskjænkningsret. Aar 1880, den 22. Marts fremstod for Borgerskabsprotokollen, Magistraten i Næstved Hans Olsen, født i Vaabensted 21. Marts 1849 af Forældrene Frederik Olsen og Hustru Stne Pedersdatter og begjærede at vinde Borgerskab som Kjøbmand i Næstved. idet han derhos erklærede ikke at ville gjøre Brug af den med denne Nærinfsadkomst forbundne Ret til Brændevinshandel. Da herimod intet vides at erindre meddeltes den paagjældende, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, det begjærede Borgerskab. Aar 1880, den 8. April fremstod for Magistraten Møller og Bager Hans Madsen, født i Vallensved den 29. Oktober 1830 pg begjærede det ham under 23. Maj 1873 meddelte Borgerskab paa Møller og Bagernæring omnyttet med Borgerskab som Gjæstgiver her i Byen. Da intet herimod vides at erindre, meddeles det mævnte Hans Madsen det begjærede Borgerskab som Gjæstgiver her i Byen, idet det betydes ham, at den med denne Næringsbevilligelse forbundne Forpligtigelse til at svare Brændevinsafgift ikke bortfalder alene fordi han ikke gjør Brug af sin Næringsadkomst, men vedbliver at løbe indtil han afgaar ved Døden uden at efterlade sig Enke, medmindre selve Næringsadkomsten opsiges eller forbrydes, eller han indgiver en saadan skriftlig Erklæring, som anmeldes i Næringslovens § 73, hvori han forbinder sig til ikke at bruge sin Udskjænkningset.

Aar 1880, den 8. April fremsod for Magistraten i Næstved Kristian Vilhelm Lohmann født i Stege den 27. September 1853 af Forældrene Bogtrykker Kristian Lohmann og Hustru Louise Kirstine født Dreier og begjærede sig meddelt Borgerskab som Detailhandler her i Byen. Idet han derhos erklærede ikke at ville gjøre Brug af den med denne Næringadkomst forbundne Ret til Brændevinhandel. Da den paagjældende er fuldmyndig og i øvrigt har godtgjort at

Made with FlippingBook - Online magazine maker