Borgerskabsprotokol 1869-1910 [TRANSSKRIBERET]

Aar 1880 den 23. Juni fremstod for Magistraten i Næsrved KJøbmand Jørgen Andreas Frederik Madsen og producerede Afskrift af allerhøjeste Retsskrift saaledes: Christian den Niende, af Guds Naade Konge til Danmark, de Venders og Gothers Hertug til Slesvig Holsteen, Stormark, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenburg, Vor synderlige Bevaagenhed! Vi give dig hermed tilkjende, at vi efter derom allerunderdanigst gjort Ansøgning , samt din derom afgivne Erklæring allernaadigst ville have bevilget at Jørgen Andreas Frederik Madsen af vor KJøbstad Næstved under det Dig anbeboede Amt maa, uanset Bestemmelsen i Næringsloven af 29. December 1857 i Forbindelse med Borgerskab som Kjøbmand tillige vinde Borgerskab som Skrædder sammesteds, dog at saadant Borgerskab uden denne Bevillings Fortabelse maa være løst senest inden 3 Maaneder fra Dags Dato at regne. I øvrigt skal denne Bevilling ophøre saafremt vor Indenrigsminister maatte betragte saadant nødvendigt, ligesom Bevillingshaveren forsaavidt Spørgsmaal maatte opstaa om Fortolkningen af Bevilligens Ord og rette Mening skal være bemeldte vor Ministers Kjendelse undergiven. Derefter Du Dig allerunderanigst haver at rette og vedkommende saadant til Efterretning at tilkjendegive. Til Amtmanden over Præstø Amt angaaende Tilladelse for Jørgen Andreas Frederik Madsen til at forene Borgerskab som Kjøbmand i Næstved, med Borgerskab som Skrædder sammesteds og begjærede sig i Henhold til den der indeholdte Tilladelse Borgerskab meddelt som Skrædder i Forbindelse med sit nuhavende Borgerskab som Kjøbmand. I Henhold til den saaledes fremsatte Begjæring, meddeltes han det nævnte Borgerskab som Skrædder paa de i forannævnte Reskript anmeldte nærmere Vilkaar,- Aar 1880, den 23. Juni fremstod for Magistraten i Næstved Kjøbmand Johannes Andreas Thomsen og producerede Afskrift af allerhøjeste Reskript saaledes: se foran - : Tilladelse for Johan Andreas Thomsen til at forene Borgerkab som Kjøbmand i Næstved med Borgerskab som Skrædder sammesteds, og begjærede sig i Henhold til den deri indeholdende Tilladelse Borgerskab meddelt som Slrædder i Forbindelse med det indehavende Borgerskab som Kjøbmand. I Henhold til den saaledes fremsatte Begjæring meddeltes han det nævnte Borgerskab som Skrædder paa de i fornævte Reskrip ovennævnte Vilkaar. Aaar 1880, den 26. Juni fremstod for Magistraten i Næstved Peder Christian Olsen, født i Slotsbjergby den 29, April 1846 af Forældrene Gaardman Ole Andersen og Hustru Ane Kirstensdatter og begjærede sig meddelt Borgerskab som Gjæstgiver her i Byen. Da den paagjældende er fuldmyndig og i øvrigt har godtgjort at opfylde de i Lov 29. Decembe 1857 foreskrevne Betingelser, blev der meddelt ham det begjærede Borgerskab, idet det betydedes ham, at den med denne Næringsadkomst forbundne Forpligtigelse til at svare Befalende Dig Gud skrevet i Vor Kongelige Resistensstad Kjøbenhavn den 20, Marts 1880. Efter Hans Kongelige Majestæts allernaadigste Erklæring P.M.V. Backe – J. Schou

Made with FlippingBook - Online magazine maker