Borgerskabsprotokol 1869-1910 [TRANSSKRIBERET]

Brændevinsafgift ikke bortfalder alene fordi der ikke gjøres Brug af Næringsadkomsten, men vedvliver at løbe, indtil paagjældende er afgaet ved Døden uden at efterlade sig Enke, medmindre selve Næringsadkomsten opsiges eller forbrydes eller der indgives en saadan Erklæring, som anmeldes i Næringslovens § 73, hvori han forbinder sig til ikke at bruge sin Udskjækningsret.

Aar 1880, den 12. Juli fremstod for Magistraten i Næstved Detailhandler samme sted Hans Christensen. Født i Karrebæk den 30. Marts 1853 og begjærede sig det ham under 24. September 1877 meddelte Borgerskab som Detailhandler ombyttet med et Borgerbrev som Adkomst paa at drive Kjøbmandshandel og sig tillige i Forbindelse med Borgerskabet som Kjøbmand meddelt Borgerskab paa at dribe Værtshushold her i Byem. Da den paagjældende opfylder de i Lov 20. December 1857 foreskrevne Betingelser vil der intet være til hinter foruden at han erholder sit Borgerskab ombyttet som begjæret, at meddele ham Borgerbrev som Adkomst paa i Forbindelse med sin Næring som Kjøbmand at drive Næring som Værtshusholder under Iagttagelse af de gjældende Love og Anordninger, idet det betydes ham. at den med den Næringsadkomst forbundne Forpligtigelse til at svare Bændevinafgift ikke bortfalder, alene fordi der ikke gjøres Brug af Næringsadkomsten, men vedbliver at løbe indtil paagjældende afgaar ved Døden uden at efterlade sig en Enke, medmindre selve Næringsadkomsten opsiges eller forbrydes. eller der indgives en saadan Erklæring som anmeldes i Næringslovens § 73, hvori han forbinder sig til ikke at benytte sin Forhandlingsret.

Aar 1880, den 13. Juli fremstod for Magistraten i Næstved Detailhandler samme Sted Jens Pedersen, født i Menstrup den 18. Februar 1846 og begjærede sig det ham under 18. April f. a.meddelte Borgerskan som Detailhandler – se foran – Forhandlingsret.

Aar 1880, den 26. Juli fremstod for Magistraten i Næstved Detilhandler samme Sted Jens Hansen Toft, født i Kjøng den 5. Januar 1817 og begjærede det ham under 8. April 1875 meddelte Borgerskab som Detailhandler – se foran – Forhandlingsret.

Aar 1880, den 3. August fremstod for Magistraten i Næstved Jean Daniel Tissot, født i Vordingborg d. 10. Januar 1851 af Forældrene Malermester Peter Christian Tissot og Hustru Caroline Salamon og begjærede sig meddelt Borgerskab som Kjøbmand i Næstved, idet han erklærede ikke at ville gjøre Brug af den med denne Nærimgsadkomst forbunde Ret til Brændevinshandel. Da herimod intet vidstes at erindre meddelede paagjældende at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser det begjærede Borgerskab.

Made with FlippingBook - Online magazine maker