Borgerskabsprotokol 1869-1910 [TRANSSKRIBERET]

ved Døden uden at efterlade sig Enke, medmindre selve Næringsadkomsten opsiges eller afbrydes, eller der indgives en saadan Erklæring, som anmeldes i Næringslovens § 73, hvori han forbinder sig til ikke at benytte sin Udskjænkningsret.

Aar 1880, den 16. September fremstod for Magistraten i Næstved Peter Christian Christensen født i Øverup d. 30. maj 1856 af Forældrene Maler Christian Christensen og Hustru Frederikke Eliisabeth Christensen f. Olesen og begjærede sig meddelt Borgerskab som Kjøbmnd her i Byen, idet han erklærede ikke at ville gjøre Brug af den med denn Næringsadkomst forbundne Ret til Brændevinshandel- Da den paagjældende foreviste Kgl. allernaadigst Bevilling af 31. f.M. til at være fuldmyndig, iøvrigt har godtgjort at opfylde de i Lov 29- December 1857 foreskrevne Betingelser blev der meddelt ham det begjærede Borgerskab. Aar 1880, den 16. Oktober fremstod for Magistraten i Næstved Anders Jacobsen født i Daugaard den 18. December 1841 af Forældrene Husmand Jacob Steensen og Hustru Else Kirstine Andersdatter og begjærede sig meddelt Borgerskab som Kjøbmand og Værtshusholder. Da den paagjældende har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, blev der meddelt ham det begjærede Borgerskab, idet det betydedes ham, at den med denne Næringsadkomst forbundne Forpligtigelse til at svare Brændevinsafgift ikke bortfalder, alene fordi der ikke gjøres Brug af samme, men vedbliver at løbe indtil han afgaar ved Døden uden at efterlade sig Enke, medmindre selve Næringsadkomsten opsiges eller forbrydes, eller der indgives en saadan Erklæring, som anmeldes i Næringslovens § 73, hvori han forbinder sig til ikke at bruge sin Forhandlingsret.

Aar 1880, dern 16. Oktober fremstod for Magistraten i Næstved Uhrmager August Frederik Joost og begjærede sig i Forbindelse med det ham under 5. September 1878 meddelte Borgerskab som Uhrmager at vinde Borgerskab som Instrumentmager, hvilket Borgerskabmeddeltes ham.

Aar 1880, den 2. Okrober fremstod for Magistraten i Næstved Carl Julius Jacob Erichsen født i Næstved d, 4. Marts 1853 af Forældren Vagtmester Frederik Erichsen og Hustru Lovise Charlotte Schelde og begjærede sig meddelt Borgerskab som Sadelmager her i Byen. Da den paagjældende har godtgjoert at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, blev der meddelt ham det begjærede Borgerskab.

Efter Begjæring af forhenværende Værtshusholder Christian Andersen, født i Rislev d. 2. December 1835 meddeles ham herved overensstemmende med Lov 21. Juni 1867 Bevilling

Made with FlippingBook - Online magazine maker